National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1682 Results for subject:"China -- Foreign economic relations."
Sort by:
 
 
Minguo shi qi Guangdong de dui wai jing ji guan xi / Zhang Xiaohui zhu
民国时期广东的对外经济关系 / 张晓辉著
by Zhang, Xiaohui, 1953-
张晓辉, 1953-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2011
北京 : 社会科学文献出版社, 2011
 
 
Fujian hai wai jiao tong shi / Liao Dake zhu
福建海外交通史 / 廖大珂著
by Liao, Dake
廖大珂
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 2002
福州 : 福建人民出版社, 2002
 
 
2000/2001 Beijing Shi dui wai jing ji mao yi gai lan = The survey of Bejing foreign economic relations and trade / ["Beijing Shi dui wai jing ji mao yi gai lan" bian...
2000/2001 北京市对外经济贸易概览 = The survey of Bejing foreign economic relations and trade / ["北京市对外经济贸易概览" 编辑部]
[Beijing : Gai bu,] 2001
[北京 : 该部,] 2001
 
 
Dong nan Ya bao gao
东南亚报告
Uniform title: Dong nan Ya bao gao (print)
Kunming Shi : Yunnan da xue chu ban she, 2003-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Shanghai shang mao nian jian = Shanghai business yearbook / "Shanghai shang mao nian jian" bian zuan wei yuan hui bian
上海商贸年鉴 = Shanghai business yearbook / 《上海商贸年鉴》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2016-
上海 : 上海锦绣文章出版社, 2016-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi zou xiang yan jiu = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / Chen Guanghan deng zhu
粤港澳经济关走向研究 = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / 陈广汉等著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006
广州 : 广东人民出版社, 2006
 
 
Shanghai dui wai jing ji mao yi nian jian = Yearbook of Shanghai foreign economic relations and trade / "Shanghai dui wai jing ji mai yi nian jian" bian zuan wei yuan...
上海对外经济贸易年鉴 = Yearbook of Shanghai foreign economic releations and trade / 《上海对外经济贸易年鉴》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai yuan dong chu ban she, 1996-2008
上海 : 上海远东出版社, 1996-2008
 
 
Jiangsu Sheng zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi / Jiangsu Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
江苏省志. 对外经济贸易志 / 江苏省地方志编纂委员会编
Nanjing Shi : Jiangsu gu ji chu ban she, 1997
南京市 : 江苏古籍出版社, 1997
 
 
Jiangxi Sheng dui wai jing ji mao yi zhi / ["Jiangxi Sheng dui wai jing ji mao yi zhi" bian zuan wei yuan hui]
江西省对外经济贸易志 / [《江西省对外经济贸易志》编纂委员会]
Hefei Shi : Huangshan shu she, 1997
合肥市 : 黄山书社, 1997
 
 
Wuhan shi zhi. Dui wai jing ji mao yi zhi / Wuhan di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
武汉市志. 对外经济贸易志 / 武汉地方志编纂委员会主编
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 1996
武昌 : 武汉大学出版社, 1996
 
 
Gu dai Guangzhou de wai guo shang ren / Chen Xuejun zhu
古代广州的外国商人 / 陈学军著
by Chen, Xuejun
陈学军
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2002
[广州市] : 广东人民出版社, 2002
 
 
Guangdong dui wai jing mao = Guangdong foreign economic relations and trade / Guangdong dui wai jing ji mao yi xue hui zhu ban
廣東對外經貿 = Guangdong foreign economic relations and trade / 广东对外经济贸易学会主办
Guangzhou Shi : Guangdong dui wai jing mao za zhi she
广州市 : 廣東對外經貿雜誌社
 
 
Hunan Sheng zhi. Di 14 juan. Dui wai jing ji mao yi zhi / Hunan Sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
湖南省志. 第14卷. 对外经济贸易志 / 湖南省地方志编纂委员会编
Uniform title: Hunan sheng zhi (1st edition)
湖南省志 (1st edition)
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999
长沙 : 湖南人民出版社, 1999
 
 
Kunming Shi dui wai jing ji mao yi zhi = KunmingShi duiwai jingji maoyizhi / Kunming Shi dui wai mao yi jing ji he zuo ju bian
昆明市对外经济贸易志 = KunmingShi duiwai jingji maoyizhi / 昆明市对外贸易经济合作局编
Kunming Shi : Yunnan min zu chu ban she, 2003
昆明市 : 云南民族出版社, 2003
 
 
Ningbo qu yu xing guo ji mao yi zhong xin cheng shi jian she yan jiu / Yang Danping, Xu Jiqin deng zhu
宁波区域性国际贸易中心城市建设研究 / 杨丹萍, 许继琴等著
by Yang, Danping
杨丹萍
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2014
杭州 : 浙江大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shanghai shang wu nian jian = Shanghai commerce yearbook / "Shanghai shang wu nian jian" bian zuan wei yuan hui bian
上海商务年鉴 = Shanghai commerce yearbook / 《上海商务年鉴》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2009-2015
上海 : 上海锦绣文章出版社, 2009-2015
 
 
Jin rong wei ji xia Jiangxi wai mao fa zhan tan xi [electronic resource] / Chen Mianshui, Chen Qiuyun
金融危机下江西外贸发展探析 [electronic resource] / 陈绵水, 陈秋云
by Chen, Mianshui
陈绵水
Beijing : Zhongguo shang ye chu ban she, 2009
北京 : 中国商业出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hai xia liang an jing ji hu lai zhi xiao ying yan jiu / Li Peng zhu
海峡两岸经济互赖之效应研究 / 李鹏著
by Li, Peng, 1973-
李鹏, 1973-
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2010
北京市 : 九州出版社, 2010
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi / zhu bian Zheng Tianxiang ; fu zhu bian Li Xun
粤港澳经济关系 / 主编郑天祥 ; 副主编李郇
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.