National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 254 Results for subject:"China -- Foreign relations -- 1644-1912."
Sort by:
 
 
Ruo guo de wai jiao : mian dui lie qiang huan si de wan Qing shi ju / Wang Ermin zhu
弱国的外交 : 面对列强环伺的晚清世局 / 王尔敏著
by Wang, Ermin
王尔敏
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Shina no gaikō kankei / Hashimoto Masukichi cho
支那の外交關係 / 橋本增吉著
by Hashimoto, Masukichi
橋本增吉
Tōkyō : Gaikō Jihōsha Shuppanbu, Taishō 9 [1920]
東京 : 外交時報社, 大正 9 [1920]
 
 
Jin dai Zhong wai guan xi shi / Liu Peihua
近代中外关系史 / 刘培华
by Liu, Peihua
刘培华
Beijing : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Wai jiao si tong lu / Zhuang Binghai bian [zuan]
外交思痛錄 / 莊病骸編[纂]
by Zhuang, Binghai
莊病骸
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, Minguo 74 [1985]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, 民國74 [1985]
 
 
Zhongguo wai jiao shi : Ya pian zhan zheng zhi Xin hai ge ming shi qi, 1840-1911 = A diplomatic history of China from the opium war to the 1911 revolution / Wang Shaofang zhu
中国外交史 : 鸦片战争至辛亥革命時期, 1840-1911 = A diplomatic history of China from the opium war to the 1911 revolution / 王绍坊著
by Wang, Shaofang
王绍坊
[Zhengzhou Shi] : Henan ren min chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1988
 
 
Chou ban yi wu shi mo [Wenqing deng feng chi zuan ji]
籌辦夷務始末 [文慶等奉敕纂輯]
[Peking] Gu gong bo wu yuan, Minguo 18-20 [1929-1931]
[Peking] 故宮博物院, 民國18-20 [1929-1931]
 
 
Zhongguo jin dai wai jiao shi / Chen Zhiqi zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian
中國近代外交史 / 陳志奇著 ; 國立編譯館主編
by Chen, Zhiqi
陳志奇
Taibei : Nan tian shu ju, Minguo 82 [1993]
台北 : 南天書局, 民國82 [1993]
 
 
Zhongguo jin dai wai jiao shi lüe / [Gu Mingyi bian zhu]
中国近代外交史略 / [顾明义编著]
by Gu, Mingyi
顾明义
Changchun shi : Jilin wen shi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
长春市 : 吉林文史出版社 : 吉林省新华书店发行, 1987
 
 
Xian dai Zhongguo wai jiao shi / Jin Zhaozi zhu = The diplomatic history of modern China / by S. T. King
現代中國外交史 / 金兆梓著 = The diplomatic history of modern China / by S. T. King
by Jin, Zhaozi
金兆梓
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
by Yano, Jinichi, 1872-1970
Kyoto-shi : Kobundo Shobo ; Tokyo : Hatsubaimoto Kobundo Tokyoten, Showa 5 [1930]
 
 
ge guo yue zhang zuan yao : [7 juan ; fu lu 1 juan] / Lao Naixuan bian
各國約章纂要 : [7卷 ; 坿錄 1卷] / 勞乃宣編
Uniform title: Treaties, etc
by China
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai zhu ban she, [1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1975]
 
 
Bian shi xu chao / Zhu Kejing ji
邊事續鈔 / 朱克敬輯
by Zhu, Kejing, 19th century
朱克敬, 19th century
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Zhongguo jin dai wai jiao shi / Fang Hao zhu
中國近代外交史 / 方豪著
by Fang, Hao
方豪
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國 44 [1955]
 
 
Qing dai Zhongguo dui wai guan xi xin lun / Liao Minshu zhu
清代中國對外關係新論 / 廖敏淑著
by Liao, Minshu
廖敏淑
Taibei Shi : Zheng da chu ban she, 2017
臺北市 : 政大出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Qing chao rou yuan ji / Wang Zhichun zhuan ; Zhao Chunchen dian jiao
清朝柔遠記 / 王之春撰 ; 趙春晨點校
Uniform title: Guo chao rou yuan ji
國朝柔遠記
by Wang, Zhichun, 1842-
王之春, 1842-
Beijing : Zhonghua shu ju, 1989
北京 : 中華書局, 1989
 
 
Jiao she yao lan lei pian / Zheng Zhenlai yi ; Chen Yu xuan ji
交涉要覽類篇 / 鄭貞來譯 ; 陳鈺選輯
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[Taibei xian Yonghe Shi] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Chou ban yi wu shi mo / [Wen Qing deng zuan]
籌辦夷務始末 / [文慶等纂]
Taibei : Guo feng chu ban she, Minguo 52 [1963]
臺北 : 國風出版社, 民國52 [1963]
 
 
Wai jiao, jie kuan / Weng Wan'ge ji
外交, 借款 / 翁萬戈輯
Taibei Shi : Yi wen yin shu guan, Minguo 92 [2003]
台北市 : 藝文印書館, 民國92 [2003]
 
 
Zong shu zou di hui ding
总署奏底汇订
by Zhongguo guo jia tu shu guan
中國國家圖書館
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2003
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.