National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 330 Results for subject:"China -- Foreign relations -- 1949-"
Sort by:
 
 
Jian jue zhi chi di san shi jie de zheng yi yao qiu
坚決支持第三世界的正义要求
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1974
香港 : 香港三联书店, 1974
 
 
Zi zhu li xie he zuo : Zhonghua Renmin Gongheguo dui wai guan xi 60 nian / Xu Zhenzhou, Wang Weihua zhu bian
自主理解合作 : 中华人民共和国对外关系60年 / 许振洲, 汪卫华主编
Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2012
北京 : 当代世界出版社, 2012
 
 
Dang dai Zhongguo wai jiao zheng ce = China's new diplomacy : interpreting its connotation and tendency / Cai Dongjie zhu
當代中國外交政策 = China's new diplomacy : interpreting its connotation and tendency / 蔡東杰著
by Cai, Dongjie
蔡東杰
Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2008
 
 
Uniform title: Dang dai Zhongguo wai jiao English
by Qu, Xing
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhonghua renmin gongheguo dui wai guan xi wen jian ji / Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
中華人民共和国對外关系文件集 / 世界知識出版社編輯
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1957-
北京 : 世界知識出版社, 1957-
 
 
Wu shi nian guo shi ji yao. Wai jiao juan / Xiao Donglian zhu
五十年國事纪要. 外交卷 / 萧冬连著
by Xiao, Donglian
萧冬连
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1999
长沙市 : 湖南人民出版社, 1999
 
 
Jing ti Mei di Su xiu qi pian he qin lüe de fan ge ming liang shou
警惕美帝蘇修欺騙和侵略的反革命兩手
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1969
香港 : 香港三聯書店, 1969
 
 
Dang dai Zhongguo wai jiao zhi du de zhuan xing yu ding wei = The transformation and position of China's diplomatic institutions / Zhao Kejin zhu
当代中国外交制度的转型与定位 = The transformation and position of China's diplomatic institutions / 赵可金著
by Zhao, Kejin
赵可金
Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 2012
北京市 : 时事出版社, 2012
 
 
Dang dai Zhongguo wai jiao jian shi = Dangdai Zhongguo waijiao jianshi / Zhang Lili zhu
当代中国外交简史 = Dangdai Zhongguo waijiao jianshi / 张历历著
by Zhang, Lili
张历历
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2009
上海 : 上海人民出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wai jiao xin zheng ce / Yi Qun yi
中國外交新政策 / 伊羣譯
Uniform title: Unite the many, defeat the few. Chinese
by Smith, Jack A
[Xianggang] : Qi shi nian dai za zhi she, [1974]
[香港] : 七十年代雜誌社, [1974]
 
 
by McCraw, David
Wellington : Price Milburn for New Zealand Institute of International Affairs, 1975
 
 
Zhongguo dang dai wai jiao shi, 1949-1995 / zhu bian Xie Yixian ; fu zhu bian Qu Xing, Xiong Zhiyong ; Song Changwei ... [et al.]
中国当代外交史, 1949-1995 / 主编谢益显 ; 副主编曲星, 熊志勇 ; 宋长美 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1997
北京 : 中国青年出版社, 1997
 
 
Zhong gong wai jiao de li lun yu shi jian / Shi Zhiyu zhu
中共外交的理論與實踐/ 石之瑜著
by Shi, Zhiyou, 1958-
Taibei shi : San min shu ju, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 三民書局, 民國83 [1994]
 
 
Zhongguo wai jiao da guang jiao / Jiang He bian zhu
中國外交大廣角 / 江河编著
Shenyang shi : Shenyang chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1994
沈阳市 : 沈阳出版社 : 广东省新华书店发行, 1994
 
 
Xin Zhongguo wai jiao shi = Xin Zhongguo waijiao shi / Huang Anyu zhu
新中国外交史 = Xin Zhongguo waijiao shi / 黄安余著
by Huang, Anyu
黄安余
Beijing : Ren min chu ban she, 2005
北京 : 人民出版社, 2005
 
 
Quan shi jie ren min da tuan jie wan sui : Qing zhu wu yi guo ji lao dong jie : Ren min ri bao Hong qi za zhi jie fang jun bao she lun
全世界人民大团結万岁 : 庆祝五一国际劳动节 : 人民日报 紅旗杂志解放军报社论
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1971
香港 : 香港三联书店, 1971
 
 
Zhongguo dui wai guan xi zhuan bian / Lu Zijian zhu
中國對外關係轉變 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Jinling chu ban she : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1985
香港 : 金陵出版社 : 發行藝美圖書公司, 1985
 
 
Zhe chong yu gong chu : xin Zhongguo dui wai guan xi 40 nian / Xie Yixian
折冲与共处 : 新中国对外关系40年 / 谢益显
by Xie, Yixian, 1923-
谢益显, 1923-
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
[郑州市] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店经销, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.