National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 278 Results for subject:"China -- Foreign relations -- 1949-1976."
Sort by:
 
 
Zhou Enlai wai jiao wen xuan / Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu, Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi
周恩来外交文选 / 中华人民共和国外交部, 中共中央文献硏究室
by Zhou, Enlai, 1898-1976
周恩来, 1898-1976
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1990
北京 : 中央文献出版社 : 新华书店发行, 1990
 
 
by Adie, W. A. C
[Bruxelles, : Centre d'étude du sud-est asiatique et de l'Extrême-Orient] 1972
 
 
Wai jiao zhao hui : xin Zhongguo wai jiao zhao pian jie du / Chen Dunde zhu
外交照匯 : 新中國外交照片解讀 / 陳敦德著
by Chen, Dunde
陳敦德
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Jin nian lai gong fei dui wai guan xi biao jie
近年來共匪對外關係表解
by Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo
中國大陸問題研究所
Taibei : Zhongguo da lu wen ti yan jiu suo bian xing, Minguo 61 [1972]
臺北 : 中國大陸問題硏究所編行, 民國61 [1972]
 
 
Kai guo wai jiao / Wang Junyan zhu
开国外交 / 王俊彥著
by Wang, Junyan, 1943-
王俊彥, 1943-
Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 1999
北京市 : 時事出版社, 1999
 
 
Kai guo wai jiao ji shi : jue qi zai 1949 / Chen Dunde zhu
开国外交纪实 : 崛起在1949 / 陈敦德著
by Chen, Dunde
陈敦德
Beijing Shi : Jie fang jun wen yi chu ban she, 2007
北京市 : 解放军文艺出版社, 2007
 
 
Mao gong wai jiao zheng ce lun / Ye Botang zhu
毛共外交政策論 / 葉伯棠著
by Ye, Botang
葉伯棠
Taibei : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 66 [1977]
臺北 : 幼獅文化事業公司, 民國 66 [1977]
 
 
Zhong gong wai jiao yu dui wai guan xi / Yin Qingyao zhu
中共外交與對外關係 / 尹慶耀著
by Yin, Qingyao
尹慶耀
Taibei Shi : Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo : Zong jing xiao Dong xing wen hua chu ban she, Minguo 62 [1973]
臺北市 : 中華民國國際關係研究所 : 總經銷東興文化出版社, 民國62 [1973]
 
 
San nian lai gong fei pai chu yu yao jin ge zhong dai biao tuan diao cha / Guo fang bu qing bu ju bian yin
三年來共匪派出與邀進各種代表團調查 / 國防部情報局編印
[Taibei] : Guo fang bu qing bu ju yin, Minguo 50 [1961]
[臺北 : 國防部情報局印, 民國50 [1961]
 
 
Zhong gong meng you yu di ren
中共盟友與敵人
Xianggang : Xianggang Zhongguo wen shi zhe chu ban she, [1978?]
香港 : 香港中國文史哲出版社, [1978?]
 
 
Jie mi : Zhongguo wai jiao dang an = Jiemizhognguowaijiaodangan / Xu Jingli zhu
解密 : 中国外交档案 = Jiemizhognguowaijiaodangan / 徐京利著
by Xu, Jingli, 1958-
徐京利, 1958-
Beijing Shi : Zhongguo dang an chu ban she, 2005
北京市 : 中国档案出版社, 2005
 
 
by Khian Thirawit
Krung Thep : Sun Chinsksa, Sathaban `Echiasuksa, Chulalongkonmahawitthayalai, 2541 [1998]
 
 
Mao fei bei shou nan qin de zhan lüe / Guo min da hui mi shu chu bian
毛匪北守南侵的戰略 / 國民大會秘書處編
[Taibei] : Gai chu, Minguo 59 [1970]
[台北] : 該處, 民國59 [1970]
 
 
Chen Yi fu zong li da ji zhe wen
陳毅副總理答記者問
by Chen, Yi, 1901-1972
陳毅, 1901-1972
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1965
香港 : 生活・讀書・新知三聯書店, 1965
 
 
 
Zhong gong yuan wai zhi yan jiu / Chen Jiangang zhuan
中共援外之硏究 / 陳建岡撰
by Chen, Jiangang
陳建岡
[S.l. : s.n.], [1978]
[S.l. : s.n.], 民國67 [1978]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.