National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 384 Results for subject:"China -- Foreign relations -- 1976-"
Sort by:
 
 
Wei le you yi yu he ping : min jian wai jiao qin li ji / Liu Gengyin
为了友谊与和平 : 民间外交亲历记 / 刘庚寅
by Liu, Gengyin
刘庚寅, 1926-
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2006
北京市 : 世界知识出版社, 2006
 
 
Zhong gong dui wai guan xi lun cong / Ye Xiangzhi bian zhu
中共對外關係論叢 / 葉翔之編著
by Ye, Xiangzhi, 1912-
葉翔之, 1912-
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 66 [1977]
臺北 : 正中書局, 民國66 [1977]
 
 
 
 
by Wilson, Ian, 1934-2011
Canberra : Strategic and Defence Studies Centre, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1991
 
 
Xiang shi jie shuo ming Zhongguo (xu bian) : Zhao Qizheng de gou tong yi shu
向世界说明中国 (续编) : 赵启正的沟通艺术
by Zhao, Qizheng
赵启正
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2006
北京市 : 新世界出版社, 2006
 
 
Xiang shi jie shuo ming Zhongguo : Zhao Qizheng yan jiang tan hua lu / Zhao Qizheng zhu, Wai wen ju dui wai chuan bo yan jiu zhong xin bian
向世界说明中国 : 赵启正演讲谈话录 / 赵启正著, 外文局对外传播研究中心编
by Zhao, Qizheng
赵启正
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2005
北京市 : 新世界出版社, 2005
 
 
by Barnett, A. Doak, 1921-
Boulder : Westview Press ; [Washington, D.C.] : Foreign Policy Institute, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 1985
 
 
Da guo ze ren : zhuan xing zhong de Zhongguo guo ji zhan lüe / Zheng Yongnian zhu
大国责任 : 转型中的中国国际战略 / 郑永年著
by Zheng, Yongnian
郑永年
Singapore : Ba fang wen hua chuang zuo shi, 2004
Singapore : 八方文化创作室, 2004
 
 
by Chan, Gerald
Great Britain : Macmillan Press ; New York, N.Y. : St. Martin's Press, 1999
 
 
Kai fang zhong de Zhongguo : guo wai zhuan jia dui wo wai jiao zheng ce diao zheng de fen xi / Halishi Gapu'er bian ; Guangchu, Jingjun, Weilie yi ; Shizhang jiao
开放中的中国 : 国外专家对我外交政策调整的分析 / 哈里什・卡普尔编;光楚,劲军,卫列译;世璋校
Uniform title: The end of an isolation : China after Mao. Chinese. 1988
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 1988
北京 : 國际文化出版公司, 1988
 
 
Dong Wu min jian wai jiao yan jiu lun cong [electronic resource] / Gu Yinghui zhu bian
东吴民间外交研究论丛 [electronic resource] / 顾莹惠主编
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2008-
长春 : 吉林人民出版社, 2008-
BookBook, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Zhongguo dui wai guan xi zhuan xing 30 nian, 1978-2008. English
Leiden ; Boston : Brill, 2011
 
 
Zhongguo dui wai zheng ce : cong Jiang Zemin dao Xi Jinping / Hu Shengping zhu
中國對外政策 : 從江澤民到習近平 / 胡聲平著
by Hu, Shengping
胡聲平
Taibei Shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 104 [2015]
臺北市 : 致知學術出版社, 民國 104 [2015]
BookBook [text, volume]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.