National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 700 Results for subject:"China -- Guangdong Sheng."
Sort by:
 
 
Liang Yue meng you ji / Ma Guang ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
兩粤夢遊記 / 馬光 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Ma, Guang
馬光
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國57 [1968]
 
 
Xin Zhongguo cheng li chu qi Guangdong ruo gan li shi wen ti tan tao / Zhong gong Guangdong sheng wei dang shi yan jiu shi bian
新中国成立初期广东若干历史问题探讨 / 中共广东省委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 2003
北京 : 中共党史出版社, 2003
 
 
Guangdong Yaozu li shi zi liao / Huang Chaozhong, Liu Yaoquan zhu bian ; Li Mo jiao bu
广东瑤族历史资料 / 黄朝中, 刘耀荃主编 ; 李默校补
[Nanning Shi] : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1984
[南宁市] : 广西民族出版社 : 广西新華書店发行, 1984
 
 
Guangdong kao gu ji yao : [46 juan] / Zhou Guang, Zheng Yechong deng ji
廣東攷古輯要 : [46卷] / 周廣, 鄭業崇等編
by Zhou, Guang
周廣
[China : s.n.], Qing Guangxu 19 [1893]
[China : s.n.], 清光緖19 [1893]
 
 
Di li xue zai Guangdong fa zhan shi / Situ Shangji bian zhu ; Guangdong Sheng di li xue hui bian
地理学在广东发展史 / 司徒尚纪编著 ; 广东省地理学会编
by Situ, Shangji
司徒尚纪
Xianggang : Zhongguo ping lun wen hua you xian gong si, 2003
香港 : 中囯评论文化有限公司, 2003
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong jiao yu gai kuang [microform] / Gai ting bian
廣東教育槪况 [microform] / 該廳編
by Guangdong Sheng (China). Jiao yu ting
廣東省 (China). 教育廳
[Guangzhou] : Gai ting, Minguo 30 [1941]
[廣州] : 該廳, 民國30 [1941]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
by Thompson, Robert D
Hong Kong, Govt. Printer [1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Guangzhou cheng can zhuan lu : fu Da dao shan jin zhuan ji
廣州城殘塼錄 : 附大刀山晉塼記
by Wang, Zhaoyong, 1861-1939
汪兆鏞, 1861-1939
[Guangzhou? : s.n., 1932]
[廣州? : s.n., 1932]
 
 
Chao shang jun yan / Guangdong Sheng zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui, Shantou Shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian
潮商俊彥 / 广东省政协文史资料委员会, 汕头市政协文史资料委员会编
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 1994
广州市 : 广东人民出版社, 1994
BookBook [text, volume]
 
 
Li Juming Yue ju xi bao zuo pin xuan / zuo zhe Li Juming
李居明粤劇戲寶作品選 / 作者李居明
by Li, Juming
李居明
Xianggang : Juming zheng tang, 2011
香港 : 居明正堂, 2011
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Guangdong ya yan / Chen Yun zhu
廣東雅言 / 陳雲著
by Chen, Yun, 1961-
陳雲, 1961-
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2015
香港 : 次文化有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong Sheng she hui bao xian li nian tong ji shu ju ji (1993-2003) / [zhu bian Yi Hongshen]
广东省社会保险历年统计数据集 (1993-2003) / [主编易洪深]
[Guangzhou] : Guangdong Sheng she bao ji jin guan li ju, [2004]
[广州] : 广东省社保基金管理局, [2004]
BookBook [text, volume]
 
 
Guangdong yin yue / Li Ling bian
广东音乐 / 李凌编
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Da feng Yang jia jiang
大封楊家將
[Guangcheng] : [Cui ying lou], [between 1910 and 1949?]
[莞城] : [萃英樓], [between 1910 and 1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Xing zheng yuan shan hou jiu ji zong shu Guangdong fen shu zhou bao
行政院善後救濟總署廣東分署週報
Guangzhou : [s.n.], [1946- ]
廣州 : [s.n.], [1946- ]
 
 
Xibo fu rong pa
西僰芙蓉帕
[Guangcheng] : [Cui ying lou], [between 1910 and 1949?]
[莞城] : [萃英樓], [between 1910 and 1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Yue hai yi cong = Humanity and art / Guangdong ren wen yi shu yan jiu hui bian ; [zhu bian: Zhu Wanzhang]
粤海藝叢 = Humanity and art / 广东人文艺术研究会编 ; [主编: 朱万章]
Guangzhou Shi : Ling nan mei shu chu ban she, 2010-
广州市 : 岭南美术出版社, 2010-
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng xiang yi ti hua de tui jin lu jing ji xiang guan zheng ce : ji yu Guangdong Sheng de yan jiu / Chen Xiuying, Tang Fanghua zhu
城乡一体化的推进路径及相关政策 : 基于广东省的研究 / 陈修颖, 汤放华著
by Chen, Xiuying, 1965-
陈修颖, 1965-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
北京 : 中国社会科学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Jin dai Yue shang yu she hui jing ji / Zhang Xiaohui zhu
近代粤商与社会经济 / 张晓辉著
by Zhang, Xiaohui, 1953-
张晓辉, 1953-
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2015
广州 : 广东人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yue ju ju ben mu lu / Huang Zhaohan = A catalogue of Cantonese opera scripts / Wong Shiu Hon
粤劇劇本目錄 / 黄兆漢 = A catalogue of Cantonese opera scripts / Wong Shiu Hon
by Huang, Zhaohan
黄兆漢
[Hong Kong] : Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1971
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.