National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 428 Results for subject:"China -- Historical geography."
Sort by:
 
 
Guangzhou cheng fang zhi / Huang Foyi bian zuan ; Qiu Jiang, Zheng Limin ; Chi Yiwu dian zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui...
广州城坊志 / 黄佛颐编纂 ; 仇江, 郑力民, 迟以武点注 ; 岭南文库编辑委员会, 广东中华民族文化促进会合编
by Huang, Foyi
黄佛颐
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2012
广州市 : 广东人民出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Li shi di li xue de ying yong : Ling nan di qu zao qi fa zhan zhi tan tao / Liao Youhua zhu
歷史地理學的應用 : 嶺南地區早期發展之探討 / 廖幼華著
by Liao, Youhua
廖幼華
Taibei Shi : Wen jin chu ban she you xian gong si, 2004
台北市 : 文津出版社有限公司, 2004
 
 
Tianjin cheng shi li shi di tu ji / Tianjin Shi gui hua he guo tu zi yuan ju bian zhu
天津城市历史地图集 / 天津市规划和国土资源局编著
by Tianjin (China). Guo tu ju
天津 (China). 国土局
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Wuhan li shi di tu ji = The historical atlas of Wuhan / "Wuhan li shi di tu ji" bian zuan wei yuan hui bian ji
武汉历史地图集 = The historical atlas of Wuhan / 《武汉历史地图集》编纂委员会编辑
by Wuhan li shi di tu ji bian zuan wei yuan hui (China)
武汉历史地图集编纂委员会 (China)
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 1998
北京 : 中国地图出版社, 1998
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Xi yu di ming kao lu / Zhong Xingqi bian zhu
西域地名考录 / 钟兴麒编著
by Zhong, Xingqi
钟兴麒
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2008
北京市 : 国家图书馆出版社, 2008
 
 
Jinling gu jin tu kao [microform]
金陵古今圖考 [microform]
by Chen, Yi, 1469-1538
陳沂, 1469-1538
[China : s.n., Zhengde 10 i.e. 1515]
[China : s.n., 正德10 i.e. 1515]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Song Pingjiang cheng fang kao / Wang Jian zhuan ; [Zhang Weiming jiao li]
宋平江城坊考 / 王謇撰 ; [張维明校理]
by Wang, Jian, 1888-1969
王謇, 1888-1969
[Nanjing shi] : Jiangsu gu ji chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[南京市] : 江蘇古籍出版社 : 江蘇省新華書店發行, 1986
 
 
Shanxi Sheng li shi di tu ji / Shanxi Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui bian zhi
山西省历史地图集/ 山西省地图集编纂委员会编制
by Shanxi Sheng di tu ji bian zuan wei yuan hui
山西省地图集编纂委员会
Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2000
北京: 中国地图出版社, 2000
 
 
Hunan yu di tu shuo / [Gu dao bian wei hui bian zhi]
湖南舆地图说 / [古道编委会编制]
Uniform title: Hunan yu tu shuo
湖南輿圖說
by Peng, Qingwei
彭清瑋
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社, 2005
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu. Jiangsu Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Jiangsu province / Wang Ziqiang zhu bian
中国古地图辑录. 江苏省辑 = Complete collection of early maps in China. Jiangsu province / 王自强主编
by Wang, Ziqiang
王自强
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2012
北京 : 星球地图出版社, 2012
 
 
Hubei yu di tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi]
湖北輿地圖 / [古道编委会编制]
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社 2005
 
 
Guangdong sheng Guangzhou shi Foshan Diqu, Shaoguan Diqu yan ge di li / Zhu Peng zhu
广东省广州市佛山地区, 韶关地区沿革地理 / 祝鹏著
by Zhu, Peng
祝鹏
Shanghai : Xue lin chu ban she, 1984
上海 : 學林出版社, 1984
 
 
Tang liang jing cheng fang kao / Xu Song zhuan ; Zhang Mu jiao bu ; Fang Yan dian jiao
唐兩京城坊考 / 徐松撰 ; 張穆校補 ; 方嚴點校
by Xu, Song, 1781-1848
徐松, 1781-1848
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Hangzhou gu jiu di tu ji [cartographic material] / Hanzhou Shi dang an guan bian ; [zhu bian Wu Bin]
杭州古舊地圖集 [cartographic material] / 杭州市檔案館編;[主編伍彬]
by Hanzhou Shi dang an guan
杭州市檔案館
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she, 2006
杭州 : 浙江古籍出版社, 2006
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu [cartographic material] Jiangxi Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Jiangxi province / [Wang Ziqiang zhu bian]
中国古地图辑录 [cartographic material] 江西省辑 = Complete collection of early maps in China. Jiangxi province / [王自强主编]
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2012
北京 : 星球地图出版社, 2012
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu [cartographic material] Anhui Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Anhui province / [Wang Ziqiang zhu bian]
中国古地图辑录 [cartographic material] 安徽省辑 = Complete collection of early maps in China. Anhui province / [王自强主编]
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2012
北京 : 星球地图出版社, 2012
 
 
Shandong quan sheng kao gu yu tu : Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi]
山東全省考古輿圖 : 江南安徽全圖 ; 全臺輿圖 / [古道编委会编制]
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社 2005
 
 
Zhongguo gu di tu ji lu [cartographic material] Guangdong Sheng, Hainan Sheng ji = Complete collection of early maps in China. Guangdong province & Hainan province / Wang...
中国古地图辑录 [cartographic material] 广东省, 海南省辑 = Complete collection of early maps in China. Guangdong province & Hainan province / 王自强主编
by Wang, Ziqiang
王自强
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2010
北京 : 星球地图出版社, 2010
 
 
Wenzhou gu jiu di tu ji / Zhong Chong bian
温州古舊地圖集 / 钟翀编
Shanghai Shi : Shanghai shu dian chu ban she, 2014
上海市 : 上海书店出版社, 2014
MapMap [cartographic image, volume]
 
 
Zhejiang quan sheng yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi]
浙江全省舆图 / [古道编委会编制]
Xi'an shi : Xi'an di tu chu ban she, 2005
西安市 : 西安地图出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.