National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 257 Results for subject:"China -- History -- 1861-1912."
Sort by:
 
 
Guo fu men : bei yi wang de Zhongguo jin dai shi / Jin Zheyi zhu
國父們 : 被遺忘的中國近代史 / 金哲毅箸
by Jin, Zheyi
金哲毅
Taibei Shi : Ping an wen hua, 2015
台北市 : 平安文化, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wei lou shang de sheng yan: 1793-1901 Zhong xi wen ming jiao feng xia de wu he zhi zong / Nie Zuoping zhu
危樓上的盛宴:1793-1901中西文明交鋒下的烏合之眾 / 聶作平著
by Nie, Zuoping, 1969-
聶作平, 1969-
Xinbei Shi : ling huo wen hua shi ye you xian gong si, 2018
新北市 : 靈活文化事業有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Jiaolang cuo lu / Wu Qingchi zhuan ; Liu Chenggan jiao ; Zhang Wenqi, Liu Delin dian jiao
蕉廊脞錄 / 吳慶坻撰 ; 劉承幹校 ; 張文其, 劉德麟點校
by Wu, Qingchi, jin shi 1886
吳慶坻, jin shi 1886
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
 
Qian gu da bian ju : ying xiang jin dai Zhongguo de shi yi ge guan jian ren wu / Zeng Jixin zhu
千古大變局 : 影響近代中國的十一個關鍵人物 / 曾紀鑫著
by Zeng, Jixin
曾紀鑫
Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2009
臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2009
 
 
Beijing Fa yuan si / Li Ao zhu
北京法源寺 / 李敖著
by Li, Ao, 1935-
李敖, 1935-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1992
北京 : 人民文学出版社, 1992
 
 
Liu Xiangqin gong (Yizhai) zou gao : [16 juan] / Liu Jintang zhu
劉襄勤公(毅齋)奏稿 : [16卷] / 劉錦棠著
by Liu, Jintang, 1844-1894
劉錦棠, 1844-1894
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Chong du jin dai shi / Zhu Weizheng zhu
重讀近代史 / 朱維錚著
by Zhu, Weizheng
朱維錚
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2012
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2012
 
 
Yong'an bi ji / Xue Fucheng zhuan
庸盦筆記 / 薛福成撰
by Xue, Fucheng, 1838-1894
薛福成, 1838-1894
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Xin hai ge ming qian de shi nian / zhu zhe Qiao Zhiqiang
辛亥革命前的十年 / 著者乔志强
by Qiao, Zhiqiang
乔志强
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新华书店发行, 1987
 
 
Wan Qing bi ji = WanQing biji / Ma Yong zhu
晚清笔记 = WanQing biji / 马勇著
by Ma, Yong, 1956-
马勇, 1956-
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2017
广州 : 广东人民出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Jian wen suo lu / Ouyang Yu zhu ; Heng An biao dian
见闻琐录 / 欧阳昱著 ; 恒庵标点
by Ouyang, Yu, 19th century
欧阳昱, 19th century
Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo jin dai shi / Chen Gonglu
中國近代史 / 陳恭祿
by Chen, Gonglu
陳恭祿
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Beng kui de di guo : ming xin pian zhong de wan Qing / Zeng Jianglai zhu bian
崩溃的帝国 : 明信片中的晚清 / 曾讲来主编
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2014
北京市 : 北京大学出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wan Qing shi tan wei / Kong Xiangji zhu
晚清史探微 / 孔祥吉著
by Kong, Xiangji
孔祥吉
Chengdu : Ba Shu shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 2001
成都 : 巴蜀书社 : 新华书店经销, 2001
 
 
Qing ji ye shi / Hu Jichen bian
清季野史 / 胡寄尘编
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Weng Tonghe ji / Xie Junmei bian
翁同龢集 / 谢俊美编
Uniform title: Works. Selections. 2005
by Weng, Tonghe, 1830-1904
翁同龢, 1830-1904
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2005
北京市 : 中华书局 2005
 
 
Gu hong mei ge bi ji / Zhang Yilin zhu
古红梅阁笔记 / 张一麐著
by Zhang, Yilin, 1867-1943
张一麐, 1867-1943
Shanghai : Shanghai shu dian chu ban she, 1998
上海 : 上海书店出版社, 1998
 
 
Zou xiang gong he li shi ji shi = Zouxiang gonghe lishijishi / [Yang Fu zhu]
走向共和历史纪实 = Zouxiang gonghe lishijishi / [阳父著]
by Yang, Fu
阳父
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she, 2003
北京 : 当代中国出版社, 2003
 
 
Xi jian Qing Xian Tong Guang san chao dang ce
稀見清咸同光三朝檔冊
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2005
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2005
 
 
Yong'an bi ji / Xue Fucheng zhu
庸盦笔记 / 薛福成著
by Xue, Fucheng, 1838-1894
薛福成, 1838-1894
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.