National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 20 of 79 Results for subject:"China -- History -- 18th century."
Sort by:
 
 
Dongping Xian zhi / Dongping Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian
東平縣志 / 东平县志编纂委员会编
Jinan : Shangdong ren min chu ban she, 1989
济南 : 山東人民出版社, 1989
 
 
Uniform title: Bureaucratie et famine en Chine au 18e siècle. English
by Will, Pierre-Etienne
Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1990
 
 
by Will, Pierre-Etienne
Paris ; New York : Mouton ; Paris : Ecole des hautes etudes en sciences sociales, c1980
 
 
Uniform title: Histoire naturelle des dorades de la Chine ; Memoire. English
by Hervey, George F. (George Frangopulo)
London : China Society, 1950
 
 
Qin ding ping miao ji lüe : wu shi er juan, shou si juan / Ehui deng zhuan
欽定平苗紀畧 : 五十二卷, 首四卷 / 鄂輝等撰
by Ehui
鄂輝
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
18 shi ji Zhongguo shi xue de li lun cheng jiu / Luo Bingliang zhu
18世纪中囯史学的理论成就 / 罗炳良著
by Luo, Bingliang
罗炳良
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2000
北京 : 北京师范大学出版社, 2000
 
 
Zhongguo jin dai shi
中国近代史
[China : s.n.], 1977
 
 
Qing Qian Jia shi dai zhi shi xue yu shi jia / Du Weiyun zhu
清乾嘉時代之史學与史家/ 杜維運著
by Du, Weiyun
杜維運
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 78 [1989]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Yang jiao shi kan Zhongguo chao ting / Zhu Jing bian yi
洋教士看中国朝廷 / 朱静编译
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1995
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销 1995
 
 
Qing chao Fu hui quan shu / Peng Yuanrui zhuan
清朝孚惠全書 / 彭元瑞撰
Uniform title: Fu hui quan shu
孚惠全書
by Peng, Yuanrui, 1731-1803
彭元瑞, 1731-1803
Beijing Shi : Beijing tu shu guan, 2005
北京市 : 北京圖書館, 2005
 
 
by Cheung, Sui-wai, 1961-
Bellingham, Wash. : Center for East Asian Studies, Western Washington University, c2008
 
 
Jiao hun : 1768 nian Zhongguo yao shu da kong huang / Kong Feili zhu ; Chen Jian, Liu Chang yi = Soulstelers: the Chinese sorcery scare of 1768 / Philip A. Kuhn
叫魂 : 1768年中国妖术大恐慌 / 孔飞力著 ; 陈兼, 刘昶译 = Soulstelers: the Chinese sorcery scare of 1768 / Philip A. Kuhn
Uniform title: Soulstelers : the Chinese sorcery scare of 1768. Chinese
by Kuhn, Philip A
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 2012 , ©2012
上海 : 上海三联书店, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Jiao hun / Kong Fuli (Philip Kuhn) zhu ; Chen Jian, Liu Xu yi
叫魂 / 孔復禮 (Philip Kuhn) 著 ; 陳兼, 劉旭譯
Uniform title: Solulstealers. Chinese
by Kuhn, Philip A
Taibei shi : Shi ying chu ban she 2000
台北市 : 時英出版社, 2000
 
 
Jiu zai yu ji pin : Zhongguo feng jian shi dai de she hui jiu zhu huo dong (1750-1911) / Chen Hua, Liu Zongzhi zhu
救灾与济贫 : 中国封建时代的社会救助活动 (1750-1911) / 陈桦, 刘宗志著
by Chen, Hua, 1956-
陈桦, 1956-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2005
北京 : 中国人民大学出版社, 2005
 
 
 
Qing dai zhong ye de Bai lian jiao qi yi / Xia Jiajun
清代中叶的白莲敎起义 / 夏家骏
by Xia, Jiajun
夏家骏
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中华书局, 1974
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.