National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 462 Results for subject:"China -- History -- 1937-1945."
Sort by:
 
 
Chungking, China : The China Pub. Co., 1941
 
 
by Bertram, James M
Beijing : Foreign Languages Press, 2004, 1939
 
 
by Lin, Yutang, 1895-1976
South Yarra, [Vic.] : Victorian Association of Braille Writers, 1943
BookBook [braille]
 
 
by Goddard, W. G. (William G.)
Sydney : N.S.W. Chinese National Association, [1945]
 
 
by Han, Suyin, 1917-
Harmondsworth, Eng. : Penguin Books, 1959
 
 
Ying Mei bao zhang za zhi lun Zhongguo / Xin chang cheng she bian zhu
英美報章雜誌論中國 / 新長城社編著
Dalian : Da zhong shu dian, [1947]
大連 : 大衆書店, [1947]
 
 
Feng sheng he li / Lin Yutang zhu ; [yi zhe zheng Qiushui]
風聲鶴唳 / 林語堂著; [譯者鄭秋水]
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
Taibei : Yuan jing chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 遠景出版社, 民國 65 [1976]
 
 
by Ōsaka Shōkō Kaigisho
[Osaka] : Investigation Committee on Chinese Affairs of the Osaka Chamber of Commerce and Industry, 1938
 
 
Feng sheng he li / Lin Yutang zhu;Xu Chengbin yi
风声鶴唳 / 林语堂著;徐誠斌譯
by Lin, Yutang, 1895-1976
林語堂, 1895-1976
[Xianggang] : Haixing tu shu she, 1954
[香港] : 海星圖書社, 1954
 
 
Ba nian dui Ri kang zhan zhong zhi guo min zheng fu : yi jiu san qi nian zhi yi jiu si wu nian / Xue Guangqian bian zhu
八年對日抗戰中之國民政府 : 一九三七年至一九四五年 / 薛光前編著
by Sih, Paul K. T. (Paul Kwang Tsien), 1910-
薛光前
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國67 [1978]
 
 
Kang zhan tong su yan yi / [yuan zhu, Tong Changming, Chen Guozhu ; jiao yue, Gao Yang ; ce hua zhu bian, Chen Xiaolin]
抗戰通俗演義 / [原著, 童昌明, 陳國柱 ; 校閱, 高陽 ; 策畫主編, 陳曉林]
by Tong, Changming
童昌明
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban she, 1987
台北市 : 風雲時代出版社, 1987
 
 
Xiang chi jie duan zhong de xing shi yu ren wu, Jin bu chu ban she bian ji
相持階段中的形勢與任務, 進步出版社編輯
by Jin bu chu ban she
進步出版社
[n.p.] Jin bu chu ban she, Minguo 29 [1940]
[n.p.] 進步出版社, 民國29 [1940]
 
 
Chatham House, London : [publisher not identified], October 02, 1941
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.