National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 41 Results for subject:"China -- History -- 1945-"
Sort by:
 
 
Dongbei heng duan mian / Zhou Erfu zhu
東北横斷面 / 周而復著
by Zhou, Erfu
周而復
[S.l.] : Jin ri chu ban she, Minguo 35 [1946]
[S.l.] : 今日出版社, 民國35 [1946]
 
 
Di san ci guo nei ge ming zhan zheng gai kuang, Ren min chu ban she bian ji
第三次國內革命戰爭槪況, 人民出版社編輯
by Ren min chu ban zhe
人民出版社
Beijing, Ren min chu ban she, 1954
北京, 人民出版社, 1954
 
 
Sun fu zhu xi zhao dai di yi jie guo min da hui dai biao jiang yan ji / [Sun Ke jiang]
孫副主席招待第一届國民大會代表講演集 / [孫科講]
by Sun, Ke, 1891-1973
孫科, 1891-1973
[China] : Sun fu zhu xi jing xuan fu zong tong zhu xuan wei yuan hui, Minguo 37 [1948]
[China] : 孫副主席競選副總統助選委員會, 民國37 [1948]
 
 
by Chatterji, B R
Meerut : Krishna Prakashan Mandir, 1954
 
 
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1955
 
 
Chuan Kang yi shou qian hou / Liu Jin zhu
川康易守前後 / 劉錦著
by Liu, Jin
劉錦
Jiulong : Zi you chu ban she, Minguo 45 [1956]
九龍 : 自由出版社, 民國45 [1956]
 
 
Jian guo wu shi nian / He Hanzhang bian zhu
建國五十年 / 何漢章編著
by He, Hanzhang
何漢章
[Taibei] : You shi shu dian, Minguo 50 [1961]
[臺北] : 幼獅書店, 民國50 [1961]
 
 
Hong Kong : China Viewpoints, 1958
 
 
Wu Guozhen shi jian, Ma'er [Li Yansheng] zhu
吳國楨事件, 馬兒[李熖生]著
by Li, Yansheng, 1899-
李熖生, 1899-
[Xianggang, Xin sheng chu ban she] Minguo 43 [1954]
[香港, 新生出版社] 民國43 [1954]
 
 
Kowloon : Hui Shun Chi, [1955-1975]
 
 
Jie fang qian : yong bao zhi xie li shi / [bian zhu Zhao Xuezhang ; dao du Chen Wenzheng]
解放前 : 用報紙寫歷史 / [編著趙雪章 ; 導讀陳文政]
by Zhao, Xuezhang
趙雪章
Taibei Shi : Hai ge wen hua chu ban tu shu you xian gong si, 2007
台北市 : 海鴿文化出版圖書有限公司, 2007
 
 
Jin ri zhi Zhonghua Minguo, Jin ri zhi Zhonghua Minguo bian ji wei yuan hui bian
今日之中華民國, 今日之中華民國編輯委員會編
by Jin ri zhi Zhonghua Minguo bian ji wei yuan hui
今日之中華民國編輯委員會
Taibei : Hua qiao hai wai chu ban she, Minguo 58 [1969]
台北, 華僑海外出版社, 民國58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.