National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 1094 Results for subject:"China -- History -- 19th century."
Sort by:
 
 
Jin dai Shanghai cheng shi yan jiu : 1840-1949 nian = Modern Shanghai urban study (1840-1949) / Zhang Zhongli zhu bian
近代上海城市研究 : 1840-1949年 = Modern Shanghai urban study (1840-1949) / 张仲礼主编
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2008
上海 : 上海文艺出版社, 2008
 
 
Tai ping jun zai Ning Shao Tai : Tai ping tian guo shi qi de Ningbo, Shaoxing he Taizhou / Zhang Shijin zhu
太平军在宁绍台 : 太平天国时期的宁波、绍兴和台州 / 章士晋著
by Zhang, Shijin
章士晋
Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2001
宁波市 : 宁波出版社, 2001
 
 
Yi jiao cong bian : liu juan / Su Yu ji
翼敎叢編 : 六卷 / 蘇輿輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Wan Qing zheng fu dui Xinjiang, Menggu he Xizang zheng ce yan jiu / Sudebilige zhu
晚清政府对新疆, 蒙古和西藏政策研究 / 苏德毕力格著
by Sudebilige, 1962-
苏德毕力格, 1962-
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she, 2005
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社 2005
 
 
Jin dai Liaoning cheng shi shi / Zhang Zhiqiang, Yang Xueyi bian zhu
近代辽宁城市史 / 张志强, 杨学义编著
by Zhang, Zhiqiang
张志强
Changchun Shi : Jilin wen shi chu ban she, 2002
长春市 : 吉林文史出版社, 2002
 
 
Jia wu zhan zheng zai Weihai / Qi Haiying zhu
甲午战争在威海 / 戚海莹著
by Qi, Haiying
戚海莹
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2004
天津市 : 天津古籍出版社, 2004
 
 
Hunan shen shi yu wan qing zheng zhi bian qian / Xu Shunfu zhu
湖南绅士与晚淸政治变迁 / 许顺富著
by Xu, Shunfu
许顺富
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 2004
长沙市 : 湖南人民出版社, 2004
 
 
Jin dai hua jin cheng zhong de wei lan : chuan jiao shi yu kai bu Yantai = Jindaihua jinchengzhong de weilan / Liu Huiqin, Chen Haitao bian yi
近代化进程中的微澜 : 传教士与开埠烟台 = Jindaihua jinchengzhong de weilan / 刘惠琴, 陈海涛编译
Jinan Shi : Shandong ren min chu ban she, 2017
济南市 : 山东人民出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Qiu jia yu yun (wei shi ba zhong) / Li Xingsheng, Quan Baoyan zhu bian ; Liang Yuduo ... [et al.] fu zhu bian
秋笳余韵 (外十八种) / 李兴盛, 全保燕主编 ; 梁玉多 ... [et al.] 副主编
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2005
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2005
 
 
Longkou shi zhi / Shandong sheng Longkou shi shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
龙口市志 / 山东省龙口市史志编纂委员会编
Jinan : Qi Lu shu she, 1995
济南 : 齐鲁书社, 1995
 
 
Ningbo jin dai shi gang, 1840-1919 / Yue Chengyao zhu
宁波近代史纲, 1840-1919 / 乐承耀著
by Yue, Chengyao, 1944-
乐承耀, 1944-
Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 1999
宁波市 : 宁波出版社, 1999
 
 
Chenzhou shi zhi / Chenzhou shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
郴州市志 / 郴州市志编纂委员会编
Hefei Shi : Huangshan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
合肥市 : 黄山书社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Anlu xian zhi / Hubei sheng Anlu shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan
安陆县志 / 湖北省安陆市地方志编纂委员会编纂
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she, 1993
武汉市 : 武汉出版社, 1993
 
 
Taoyuan xian zhi / Taoyuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
桃源县志 / 桃源县地方志编纂委员会编
Changsha Shi : Hunan chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1995
长沙市 : 湖南出版社 : 湖南省新华书店经销, 1995
 
 
Shanghai zhang gu ci dian = Shanghai zhanggu cidian / [zhu bian Xue Liyong]
上海掌故辞典 = Shanghai zhanggu cidian / [主编薛理勇]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1999
上海 : 上海辞书出版社, 1999
 
 
Suixi Xian zhi / Suixi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
遂溪县志 / 遂溪县地方志编纂委员会编
Beijing : Zhonghua shu ju, 2003
北京 : 中华书局, 2003
 
 
Xiangxiang Xian zhi / Xiangxiang Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian
湘鄉縣誌 / 湘乡县志编纂委员会编
Changsha Shi : Hunan chu ban she, 1993
长沙市 : 湖南出版社, 1993
 
 
Xiao Xian zhi / Xiao Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
萧县志 / 萧县地方志编纂委员会主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1989
北京 : 中国人民大学出版社, 1989
 
 
Bian ge yu fa zhan : Zhongguo nei lu cheng shi Chengdu xian dai hua yan jiu / He Yimin zhu bian ; He Yimin deng zhu
变革与发展 : 中囯內陆城市成都现代化硏究 / 何一民主编 ; 何一民等著
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 2002
成都市 : 四川大学出版社, 2002
 
 
Xiang jun ji tuan yu wan Qing Hunan / Wang Jiping zhu
湘军集团与晚淸湖南 / 王继平著
by Wang, Jiping, 1957-
王继平, 1957-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002
北京 : 中国社会科学出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.