National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 162 Results for subject:"China -- History -- 20th century -- Biography."
Sort by:
 
 
Gao feng shi cheng : Guangzhou Xu shi jia zu = Virtuous heritage : Xu family of Guangzhou : mandarins, revolutionaries, educators and scientists / [zuo zhe Ding Xinbao, Huang...
高風世承 : 廣州許氏家族 = Virtuous heritage : Xu family of Guangzhou : mandarins, revolutionaries, educators and scientists / [作者丁新豹, 黃燕芳, 許建勳]
by Ding, Xinbao
丁新豹
[Xianggang] : Xianggang da xue mei shu bo wu guan, 2011
[香港] : 香港大學美術博物館, 2011
 
 
Ren zai zu jie : Huang Jinrong / Zhang Yanling zhu
人在租界 : 黄金荣 / 张艳玲著
by Zhang, Yanling
张艳玲
Beijing : Hua wen chu ban she, 2015
北京 : 华文出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Suzhou jin xian dai ming ren ji yi ji / zhu bian Yin Zhanqun ; fu zhu bian Pan Guoying, Qian Zhaoyue, Li Hong ; can bian ren yuan Zhu Junzhu, Qian Qinxue, Xu Sujun, Li Shuang
苏州近现代名人及遺迹 / 主编尹占群 ; 副主编潘国英, 钱兆悦, 李红 ; 参编人员朱钧柱, 钱勤学, 徐苏君, 李爽
Beijing : Wen wu chu ban she, 2013
北京 : 文物出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
"Kankan" to eiyū no Manshū / Shibutani Yuri
「漢奸」と英雄の満洲 / 澁谷由里
by Shibutani, Yuri, 1968-
澁谷由里, 1968-
Tōkyō : Kōdansha, 2008
東京 : 講談社, 2008
 
 
Xi ling wang shi
西泠往事
Hangzhou : Xi ling yin she, 2000
杭州 : 西泠印社, 2000
 
 
Hong qi xia de wang hun / Long Yuncan zhu
紅旗下的亡魂 / 龍雲燦著
by Long, Yuncan
龍雲燦
[Taibei : Li ming wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1972]
[臺北 : 黎明文化事業股份有限公司, 1972]
 
 
Zhong gong wen hua bai ren zhi / Hu Zhiwei bian zhu ; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she]
中共文化百人志 / 胡志偉編著 ; [編輯者傳記文學雜誌社]
by Hu, Zhiwei, 1943-
胡志偉, 1943-
Taibei shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 78 [1989]
臺北市: 傳記文學出版社, 民國78 [1989]
 
 
Hong se ji yi : 70 wei ming ren de gu shi / zong zhuan gao Xu Yan ; can yu zhuan gao Ma Xianglin ... [et. al]
红色记忆 : 70位名人的故事 / 总撰稿徐焰 ; 参与撰稿马祥林 ... [et. al]
Beijing Shi : Jie fang jun wen yi chu ban she, 2003
北京市 : 解放军文艺出版社, 2003
 
 
Ta men ying xiang Zhongguo [electronic resource] / Zheng Xiong
他们影响中国 [electronic resource] / 郑雄
by Zheng, Xiong
郑雄
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Er shi shi ji Zhongguo ren wu zhuan ji zi liao suo yin / Fu dan da xue li shi xi zi liao shi bian
二十世纪中国人物传记资料索引 / 复旦大学历史系资料室编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2010
上海 : 上海辞书出版社, 2010
 
 
Shinmatsu Minsho Chūgoku kanshin jinmeiroku / Tahara Tennan hensan
清末民初中國官紳人名錄/ 田原天南編纂
Peking : Chūgoku Kenkyūkai, 1918
北京 : 中國研究會, 1918
 
 
Tian yi ge ren wu tan / Cao Juren zhu ; Cao Lei bian
天一阁人物谭 / 曹聚仁著 ; 曹雷编
by Cao, Juren, 1900-1972
曹聚仁, 1900-1972
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2000
上海 : 上海人民出版社, 2000
 
 
Ming ren chen fu lu / Ye Yonglie zhu
名人沉浮录 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Guilin shi : Lijiang chu ban she, 1992
桂林市 : 漓江出版社, 1992
 
 
Ming ren ming jia nei mu xin wen / Wang Xiaopeng zhu bian
名人名家內幕新闻 / 王霄鹏主编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she, 1994
北京 : 中共党史出版社, 1994
 
 
Xian shen, qiu suo, zhen xing : Zhongguo xian dai ai guo ren wu de zu ji / Yang Xiancai, Wang Shunsheng zhu bian
献身・求索・振兴 : 中国现代爱国人物的足迹 / 杨先材, 王顺生主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Jian guo qian hou de Mao Zedong / "Ming ren zhuan ji" bian ji bu xuan bian
建国前后的毛泽东 / 《名人传记》编辑部选编
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
郑州市 : 河南人民出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Fen sheng xin Zhongguo ren wu zhi / Yuan zhu ren Yuantian Yigui ; Fan yi ren Huang Huiquan, Diao Yinghua
分省新中國人物誌 / 原著人園田一龜;翻譯人黄惠泉,刁英華
by Sonoda, Kazuki, 1894-
園田一龜, 1894-
Jiulong : Shi yong shu ju, 1969
九龍 : 實用書局, 1969
 
 
Zhongguo xian dai ai guo zhe de gu shi / [ben she bian]
中國現代爱國者的故事 / [本社编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
Xian dai ming ren xiao zhuan / Woqiuzhongzi zhu
現代名人小傳 / 沃丘仲子著
by Woqiuzhongzi
沃丘仲子
[Peking] : Zhongguo shu dian ying yin : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 中國书店影印 : 新华书店首都发行所发行, 1988
 
 
Xian dai Zhongguo zhu ming ren wu / Deng Weizhi, Zhu Chongru zhu bian ; Shi Weida, Wang Guorong deng bian
现代中国著名人物 / 邓伟志, 朱崇儒主编 ; 施伟达, 王国荣等编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1987
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.