National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 3464 Results for subject:"China -- History -- 20th century."
Sort by:
 
 
Yuan qu de dou shi : 1950 nian dai de Shanghai = A City Displayed : Shanghai in the 1950s / Zhang Jishun zhu
远去的都市 : 1950年代的上海 = A City Displayed : Shanghai in the 1950s / 张济顺著
by Zhang Jishun
张济顺
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she , 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Lao Guangzhou : Ji sheng fan ying / Huang Ai Dongxi zhu wen ; [tu pian gong gao Zhongguo di er li shi dang an guan, Guangzhou Shi Zhongshan tu shu guan]
老广州 : 屐声帆影 / 黄爱东西著文 ; [图片供稿中国第二历史档案馆, 广州市中山图书馆]
by Huang Ai, Dongxi
黄爱东西
Nanjing Shi : Jiangsu mei shu chu ban she, 1999
南京市 : 江苏美术出版社, 1999
 
 
Guangzhou jin xian dai da shi dian = Guangzhou jinxiandai dashidian / Guangzhou Shi di fang zhi ban gong shi bian ; Chen Zehong, Hu Qiaoli zhu bian
广州近现代大事典 = Guangzhou jinxiandai dashidian / 广州市地方志办公室编 ; 陈泽泓, 胡巧利主编
Guangzhou shi : Guangzhou chu ban she, 2003
广州市 : 广州出版社, 2003
 
 
Minguo shi qi Hangzhou / [zhu bian Zhou Feng ; fu zhu bian Xiang Xiuwen ... et al.]
民国时期杭州 / [主编周峰 ; 副主编项秀文 ... et al.]
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1992
杭州 : 浙江人民出版社, 1992
 
 
Jiu Tianjin de xin sheng [electronic resource] / Tianjin Shi dang an guan ; Zhou Licheng, Wang Xiangfeng
旧天津的新生 [electronic resource] / 天津市档案馆 ; 周利成, 王向峰
by Zhou, Licheng
周利成
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2009
天津 : 天津人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Beijing bai nian wang shi : bu xun chang de shi ge "zi nian" / zong zhuan gao Chen Hu ; zhuan gao Li Bing ... [et al.]
北京百年往事 : 不寻常的是个"子年" / 总撰稿陈虎 ; 撰稿李冰 ... [et al.]
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2009
北京市 : 中華書局, 2009
 
 
Shanghai : cheng shi bian qian, wen ming yan jin yu xian dai xing / Su Zhiliang zhu
上海 : 城市变迁、文明演进与现代性 / 苏智良著
by Su, Zhiliang
苏智良
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2011
上海 : 上海人民出版社, 2011
 
 
Shanghai 1908 / Xia Boming bian yi
上海1908 / 夏伯銘编译
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she, 2011
上海 : 復旦大學出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Tianjin xian dai ge ming shi zi liao mu lu suo yin / Tian Fengqin, Yin Zichun zhu bian ; Wang Qiang shen ding
天津现代革命史资料目录索引 / 田凤琴, 殷子纯主编 ; 王强审定
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1995
天津市 : 天津古籍出版社, 1995
 
 
Xin hai Huanghua Gang qi yi [electronic resource] / Cheng Cunjie zhu bian ; Guangzhou bo wu guan, Huanghua Gang qi yi zhi hui bu jiu zhi ji nian guan bian
辛亥黄花岗起义 [electronic resource] / 程存洁主编 ; 广州博物馆, 黄花岗起义指挥部旧址纪念馆编
Shanghai Shi : Shanghai gu ji chu ban she, 2006
上海市 : 上海古籍出版社, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Minguo Beijing cheng : li shi yu huai jiu = Republican Beijing : history and nostalgia / Dong Yue zhu
民国北京城 : 历史与怀旧 = Republican Beijing : history and nostalgia / 董玥著
by Dong, Madeleine Yue, 1964-
董玥, 1964-
©2014 , Beijing Shi Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2014
北京市 生活・讀書・新知三联书店, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ri wei tong zhi Shanghai shi tai yan jiu, 1937-1945 / Li Jun zhu
日伪統治上海实态研究, 1937-1945 / 李峻著
by Li, Jun
李峻
Beijing Shi : Zhong yang bian yi chu ban she, 2004
北京市 : 中央编译出版社, 2004
 
 
Di yi fu ren zai Shanghai [electronic resource] = First ladies in Shanghai / zhu bian Jiao Yang ; she ying Xu Genshun
第一夫人在上海 [electronic resource] = First ladies in Shanghai / 主编焦扬 ; 摄影许根顺
Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2010
上海 : 上海锦绣文章出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Tianjin kang zhan wen jian lu : ji nian Zhongguo ren min kang Ri zhan zheng ji shi jie fan Faxisi zhan zheng sheng li 70 zhou nian / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi...
天津抗战闻见录 : 纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年 / 中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料委员会编
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2015
天津市 : 天津人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai kang zhan tu shi / Zhong gong Shanghai Shi wei dang shi yan jiu shi bian ; Chen Caiqin, Shen Yang zhuan gao
上海抗战图史 / 中共上海市委党史研究室编 ; 陈彩琴, 沈阳撰稿
Shanghai : : Shi ji chu ban ji tuan : Shanghai ren min chu ban she, 2015
上海 : 世纪出版集团 : 上海人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Yunan xian zhi / Yunan Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui
郁南县志 / 郁南县地方志编纂委员会
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[广州] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Jiexi Xian zhi : (1979-2003) / Jiexi Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
揭西县志 : (1979-2003) / 揭西县地方志编纂委员会编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社 2005
 
 
Yunfu xian zhi / Yunfu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
云浮县志 / 云浮县地方志编纂委员会编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[Canton] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Longling Xian zhi / Longling Xian wei dang shi di fang zhi gong zuo ban gong shi bian
龙陵县志 / 龙陵县委党史地方志工作办公室编
[Beijing] : Zhonghua shu ju, 2000
[北京] : 中华书局, 2000
 
 
Yudu Xian zhi / Yudu Xian ren min zheng fu zhu xiu ; Yudu Xian di fang zhi ban gong shi bian
于都县志 / 于都县人民政府主修 ; 于都县地方志办公室编
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2005
北京市 : 方志出版社 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.