National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 84 Results for subject:"China -- History -- 220-589."
Sort by:
 
 
Chen Yinke Wei Jin Nan bei chao shi jiang yan lu / Wan Shengnan zheng li
陈寅恪魏晋南北朝史讲演录 / 万绳楠整理
by Chen, Yinke, 1890-1969
陈寅恪, 1890-1969
Hefei Shi : Huangshan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
合肥市 : 黄山书社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Wei Jin Nan bei chao shi / Wang Zhongluo zhu
魏晋南北朝史 / 王仲犖著
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1961
上海 : 上海人民出版社, 1961
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi lue / He Ziquan zhu
魏晋南北朝史略 / 何兹全著
by He, Ziquan
何兹全
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1958
上海 : 上海人民出版社, 1958
 
 
Wei Jin Nan bei chao shi lun cong / Tang Changru zhu
魏晉南北朝史論叢/ 唐长孺著
by Tang, Changru
唐长孺
[Peking] : Sheng huo, du shu, xin zhi, san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1955
[北京] : 生活 . 读书 . 新知三联书店: 新华书店发行, 1955
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi lun cong, Tang Changru zhu
魏晉南北朝史論叢, 唐長孺著
by Tang, Changru
唐長孺
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1962
北京, 生活・讀書・新知三聯書店, 1962
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi / Lao Gan zhu
魏晉南北朝史 / 勞榦著
by Lao, Gan, 1907-
勞榦, 1907-
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會, 民國44 [1955]
 
 
Liang jing xin ji / Wei Shu zhuan
兩京新記 / 韋述撰
by Wei, Shu, -757
韋述, -757
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi yan jiu lun wen shu mu yin de / Kuang Li'an bian zhu
魏晉南北朝史硏究論文書目引得/ 鄺利安編著
by Kuang, Li'an
鄺利安
Taibei shi : Taiwan Zhonghua shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市: 臺灣中華書局, 民國60 [1971]
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi lun gao / Wan Shengnan zhu
魏晋南北朝史论稿 / 万绳楠著
by Wan, Shengnan
万绳楠
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
合肥市 : 安徽敎育出版社 : 安徽省新華書店发行, 1983
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi / Li Jie bian zhu
魏晉南北朝史 / 黎傑編著
by Li, Jie
黎傑
Taibei Shi : Jiu si chu ban you xian gong si, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 九思出版有限公司, 民國67 [1978]
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi shu mu lun wen suo yin / Wuhan da xue tu shu guan bian
魏晋南北朝史书目论文索引/ 武汉大学图书馆编
[Hong kong? : s.n., between 1982 and 1988]
 
 
Kong qian de rong he : gong yuan 317 nian zhi gong yuan 589 nian de Zhongguo gu shi / Liu Jingcheng zhu
空前的融合 : 公元317年至公元589年的中国故事 / 刘精诚著
by Liu, Jingcheng, 1936-
刘精诚, 1936-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2004
上海 : 上海文艺出版社, 2004
 
 
Wei Jin Nan Bei chao / Zou Jiwan zhu
魏晉南北朝 / 鄒紀萬著
by Zou, Jiwan, active 1979-
鄒紀萬, active 1979-
Taibei Shi : Chang qiao chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 長橋出版社, 民國68 [1979]
 
 
Wei Jin Nan Bei chao yan jiu lun ji / Kuang Shiyuan zhu
魏晋南北朝研究論集 / 鄺士元著
by Kuang, Shiyuan
鄺士元
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 73 [1984]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國73 [1984]
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi gang / Han Guopan zhu
魏晋南北朝史纲 / 韩国磐著
by Han, Guopan, 1919-
韩国磐, 1919-
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1983
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi / Lao Gan zhu
魏晉南北朝史 / 勞榦著
by Lao, Gan, 1907-
勞榦, 1907-
Taibei : Zhonghua wen hua chu ban shi ye wei yuan hui, Minguo 44 [1955]
臺北 : 中華文化出版事業委員會 民國44 [1955]
 
 
Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui di shi jie nian hui ji guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji = Zhongguo WeiJinNanBeichao shixuehui dishijie nianhui ji guoji xueshu...
中国魏晋南北朝史学会第十届年会暨国际学术研讨会论文集 = Zhongguo WeiJinNanBeichao shixuehui dishijie nianhui ji guoji xueshu yantao hui lunwenji / 中国魏晋南北朝史学会, 山西大学历史文化学院编
by Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi xue hui ji guo ji xue shu yan tao hui (10th : 2011 : Taiyuan, China)
中国魏晋南北朝史学会暨国际学术研讨会 (10th : 2011 : Taiyuan, China)
Taiyuan Shi : Shanxi chu ban chuan mei ji tuan : Beiyue wen yi chu ban she, 2012
太原市 : 山西出版传媒集团 : 北岳文艺出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Bei chao shi yan jiu : Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / zhu bian Yin Xian ; fu zhu bian Liu Chi
北朝史硏究 : 中囯魏晉南北朝史囯际学朮硏讨会论文集 / 主编殷宪 ; 副主编刘驰
by Zhongguo Wei Jin Nan Bei chao shi guo ji xue shu yan tao hui
中囯魏晉南北朝史囯际学朮硏讨会
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004
北京 : 商务印书馆, 2004
 
 
Wei Jin Nan Bei chao shi lun cong xu bian / Tang Changru zhu
魏晉南北朝史論丛續編 / 唐長孺著
by Tang, Changru
唐長孺
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1959
北京 : 生活·讀書·新知三 联書店, 1959
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo li shi da ci dian. Wei Jin Nan bei chao shi / [Zhongguo li shi da ci dian Wei Jin Nan bei chao shi juan bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Hu Shouwei, Yang Tingfu]
中国历史大辞典. 魏晋南北朝史 / [中国历史大辞典・魏晋南北朝史卷编纂委员会编 ; 主编胡守为, 杨廷福]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2000
上海 : 上海辞书出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.