National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 154 Results for subject:"China -- History -- 221 B.C.-960 A.D."
Sort by:
 
 
Wei Jin shi xue de si xiang yu she hui ji chu / Lu Yaodong zhu
魏晉史學的思想與社會基礎 / 逯耀東著
by Lu, Yaodong, 1933-
逯耀東, 1933-
Taibei shi : Dong da tu shu gong si, Minguo 89 [2000]
臺北市 : 東大圖書公司, 民國89[2000]
 
 
Wei Jin Liu chao xue shu yan tao hui lun wen chu gao
魏晉六朝學術研討會論文初稿
by Wei Jin Liu chao xue shu yan tao hui (2005 : Dong Wu da xue, Taipei, Taiwan)
魏晉六朝學術研討會 (2005 : Dong Wu da xue, Taipei, Taiwan)
[Taibei : Dong W u da xue Zhongguo wen xue xi, 2005]
[臺北 : 東吳大學中國文學系, 2005]
 
 
Sipku saryak ŏnhae
十九史略諺解
[Sŏul] : Hongmunʾgak, 1984
[서울] : 弘文閣, 1984
 
 
Zhonghua er qian nian shi
中華二千年史
by Deng, Zhicheng, 1887-
鄧之誠, 1887-
Shanghai, Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海, 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Zhongguo gu dai shi / zhu bian Wu Liangkai ; fu zhu bian Xu Jun, Kuang Yuche, He Zhengqing
中国古代史 / 主编吴量恺 ; 副主编徐俊, 匡裕彻, 何正清
Guiyang : Guizhou ren min chu ban she, 1989-1990
贵阳 : 贵州人民出版社, 1989-1990
 
 
Zhongguo gu dai shi / Liu Zehua ... [et al.] bian zhu ; Fu Tongqin xuan tu
中国古代史 / 刘泽华... [et al.] 编著 ; 傅同欽选图
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
 
Tong zhi / Zheng Qiao zhuan
通志 / 鄭樵撰
by Zheng, Qiao, 1104-1162
鄭樵, 1104-1162
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Zhonghua er qian nian shi
中華二千年史
by Deng, Zhicheng, 1887-
鄧之誠, 1887-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 23 [1934]
上海 : 商務印書館, 民國23 [1934]
 
 
Shi qi shi meng qiu / Wang Ling zuan ji ; Zhao Yulun biao dian
十七史蒙求 / 王令纂辑 ; 赵与伦标点
by Wang, Ling, 1032-1059
王令, 1032-1059
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1986
 
 
Zhongguo gu dai shi gang / Zhang Chuanxi
中国古代史纲 / 张传玺
by Zhang, Chuanxi
张传玺
Beijing : Beijing da xue chu ban she. 1989
北京 : 北京大学出版社, 1989
 
 
Qin Han Wei Jin fa zhi tan wei = Qin Han Wei Jin fa zhi tan wei / Cao Lüning zhu
秦汉魏晋法制探微 = Qin Han Wei Jin fa zhi tan wei / 曹旅宁著
by Cao, Lüning, 1965-
曹旅宁, 1965-
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2013
北京市 : 人民出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jian ping bie lu : liu shi juan, fu Liang Han shi duan : liu juan ; San guo shu fa : shi juan / Huang Entong zhuan
鑑評別錄 : 六十卷, 附兩漢史斷 : 六卷 ; 三國書法 : 十卷 / 黃恩彤撰
by Huang, Entong
黃恩彤
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xu tong zhi : [640 juan] / Qing Gaozong chi zhuan
續通志 : [640卷] / 清高宗敕撰
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [1935]
上海 : 商務印書館, [1935]
 
 
Xu tong dian : [150 juan] / Qing Gaozong chi zhuan
續通典 : [150卷] / 清高宗敕撰
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Tong dian : [200 juan] / Du You zhuan
通典: [200卷] / 杜佑撰
by Du, You, 735-812
杜佑, 735-812
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海: 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Tong zhi : [200 juan] / Zheng Qiao zhuan
通志 : [200卷] / 鄭樵撰
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.