National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"China -- History -- Anecdotes, facetiae, satire, etc."
Sort by:
 
 
Yan'an yi shi / Huang Lin
延安轶事/ 黄霖
by Huang, Lin
黄霖
Beijing : Jie fang jun wen yi she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 解放军文艺社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Li dai ming liu qu tan / [bian zhe Li Mingyu]
歷代名流趣談/ [編者林明峪]
by Lin, Mingyu
林明峪
Taibei : Lian ya chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺北: 聯亞出版社, 民國69 [1980]
 
 
Wu chao bai shi / [Jiang Xiahun ji]
五朝稗史 / [姜俠魂集]
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 67 [1968]
台北市 : 新文豐出版公司, 民國67 [1968]
 
 
Chu tan ji : [30 juan] / Li Zhi zhu
初潭集 : [30卷] / 李贄著
by Li, Zhi, 1527-1602
李贄, 1527-1602
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Wen shi shi qu / Li Yingfa ; [cha tu Ni Shaoyong]
文史拾趣 / 李映发 ; [插图倪绍勇]
by Li, Yingfa
李映发
Shanghai : Shanghai fan yi chu ban gong si : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986-
上海 : 上海翻译出版公司 : 新華書店上海发行所发行, 1986-
 
 
Tian nan di bei shi fei duo / Lu Jiaji bian zhu
天南地北是非多 / 陸家驥編著
by Lu, Jiaji
陸家驥
Taibei Xian Yonghe : Guang cheng chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北縣永和 : 廣城出版社, 民國67 [1978]
 
 
Li Zhuowu pi dian Shi shuo xin yu bu / Liu Yiqing zhuan ; He Liangjun zeng ; Li Zhuowu pi dian
李卓吾批點世說新語補 / 劉義慶撰; 何良俊增; 李卓吾批點
Uniform title: Shi shuo xin yu bu
世說新語補
by He, Liangjun, 1506-1573
何良俊, 1506-1573
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 69 [1980]
台北市 : 廣文書局, 民國69 [1980]
 
 
 
Jin dai yi wen / Tao Juyin zhu
近代佚聞 / 陶菊隱著.
by Tao, Juyin, 1898-
陶菊隱, 1898-
Shanghai : Zhonghua shu ju, Minguo 29 [1940]
上海: 中華書局, 民國29 [1940]
 
 
Rong zhai sui bi wu ji / Hong Mai zhu
容齋隨筆五集 / 洪邁著
by Hong, Mai, 1123-1202
洪邁, 1123-1202
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [1935?]
上海 : 商務印書館, [1935?]
 
 
Zhongguo de shi jie zhi zui / [Ben she bian]
中国的世界之最 / [本社编]
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海科学技术文献出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Tan gu lun jin / Bao Qiaoling zhu
談古論今 / 包喬齡著
by Bao, Qiaoling, 1924-
包喬齡, 1924-
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北 : 傳記文學出版社, 民國 59 [1970]
 
 
Zhongguo she jiang : wu er wei Zhongguo gu dai she jiang de qiao yan, mou shu, she zhan / zhu zhe Lin Yancheng
中國舌將: 五二位中國古代舌將的巧言,謀術,舌戰/ 著者林炎成
by Lin, Yancheng
林炎成
Taipei : Jin ling tu shu you xian gong si, Minguo 68 [1979]
台北: 金陵圖書有限公司, 民國68 [1979]
 
 
Ai ri zhai cong chao / zhuan ren wei xiang
愛日齋叢鈔 / 撰人未詳
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Si shu gu ren dian lin / Jiang Yong zhuan
四書古人典林 / 江永撰
by Jiang, Yong, 1681-1762
江永, 1681-1762
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北 : 廣文書局, 民國67 [1978]
 
 
Xi'an shi hua / Wu Fuxing
西安史话 / 武复兴
by Wu, Fuxing
武复兴
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Li shi cheng yu gu shi xin bian / Wu Jilu, Sun Xiaosi bian
历史成语故事新编 / 吴继路,孙孝思编
by Wu, Jilu
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981-
 
 
Liu Xiang Xin xu yan jiu / Xu Sufei zhu
劉向新序研究 / 許素菲著
by Xu, Sufei
許素菲
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Min guo 71 [1982]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國71 [1982]
 
 
Chang'an ke hua / Jiang Yikui zhu
長安客話/ 蔣一葵著
by Jiang, Yikui
Beijing : Beijing gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 北京古籍出版社: 新華書店北京發行所發行, 1980
 
 
"Shi shuo xin yu" xuan : zhu yi ben / Fujian shi fan da xue Zhong wen xi "Shi shuo xin yu" xuan zhu yi zu
《世说新语》选: 注译本/ 福建师范大学中文系《世说新语》选注译组
[Fuzhou Shi] : Fujian jiao yu chu ban she : fa xing Fujian sheng xin hua shu dian, 1981
[福州市]: 福建教育出版社: 发行福建省新华书店, 1981
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.