National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for subject:"China -- History -- Cultural Revolution, 1966-1976 -- Biography."
Sort by:
 
 
Hong chao xue lei / bian zhu zhe Chen Kewei
紅潮血淚 / 編註者陳克煒
Taibei shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Wen hua da ge ming feng yun ren wu fang tan lu / zhu bian Si Ren
文化大革命风云人物访谈录 / 主編司任
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she, 1993
北京 : 中央民族学院出版社, 1993
 
 
Wen ge shou nan zhe : guan yu po hai, jian jin yu sha lu de xun fang shi lu = Victims of the cultural revolution : an investigative account of persecution, imprisonment and...
文革受難者 : 關於迫害、監禁與殺戮的尋訪實錄 = Victims of the cultural revolution : an investigative account of persecution, imprisonment and murder / 王友琴著
by Wang, Youqin
王友琴
Xianggang : Kai fang za zhi chu ban she : Tian yuan shu wu zong jing xiao, 2004
香港 : 開放雜誌出版社 : 田園書屋總經銷, 2004
 
 
Wen ge feng bao zhong de jiu wei da xue xiao zhang / Wang Chunjie zhu
文革風暴中的九位大學校長 / 汪春劼著
by Wang, Chunjie, 1965-
汪春劼, 1965-
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2016 , ©2016
台北市 : 新銳文創, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hui yuan li 6 hao : wen ge xue lei qin li ji / Fang Zifen zhu
慧園里 6 號 : 文革血淚親歷記 / 方子奮著
by Fang, Zifen, 1941-
方子奮, 1941-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2009
 
 
Zou xiang hui mie : yang ban xi zhu jiang Yu Huiyong chen fu lu / Dai Jiafang zhu
走向毀滅 : 樣板戲主將于會泳沉浮錄 / 戴嘉枋著
by Dai, Jiafang, 1949-
戴嘉枋, 1949-
Xianggang : Shi dai guo ji chu ban you xian gong si, 2008
香港 : 時代國際出版有限公司, 2008
 
 
Mao Zedong de xiu cai : Guan Feng yu 'wen ge' / Yuehan Xixifusi bian zhuan = Mao Zedong's scholar : Guan Feng and the Cultural Revolution / John Sisyphus
毛澤東的秀才 : 關鋒與「文革」 / 約翰・西西弗斯編撰 = Mao Zedong's scholar : Guan Feng and the Cultural Revolution / John Sisyphus
by Sisyphus, John
Xinbei Shi : Xixifusi wen hua chu ban, 2016 , 2016
新北市 : 西西弗斯文化出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Fan wen ge di yi ren : Liu Wenhui lie shi / Liu Wenzhong zhu ; Pei Yiran zheng li
反文革第一人 : 劉文輝烈士 / 劉文忠著 ; 裴毅然整理
by Liu, Wenzhong, 1947-
劉文忠, 1947-
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2016 , ©2016
台北市 : 新銳文創, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zou chu Daliang Shan de nü ren : yi ge jing li wen ge de hei wu lei nü er zhi xue lei shi lu / Chen Shangjian zhu
走出大涼山的女人 : 一個經歷文革的黑五類女兒之血淚實錄 / 陳尚健著
by Chen, Shangjian, 1947-
陳尚健, 1947-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2011
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2011
 
 
Uniform title: "Bian yuan ren" ji shi. English
by Yang, Kuisong
Oakland, California : University of California Press, [2020] , ©2020
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Bi ye zhi hou / Chen Bingqi zhu
毕业之后 / 陈秉祺著
by Chen, Bingqi, 1937-
陈秉祺, 1937-
Hong Kong : Jiu jiang wen hua chu ban gong si, 2013
Hong Kong : 九江文化出版公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hong se shi zhe li de zhen xiang. San, Wen ge hong xue, yi lao hong tai / Pei Yiran zhu
紅色史褶裡的真相. 三, 文革紅血・遺老紅態 / 裴毅然著
by Pei, Yiran, 1954-
裴毅然, 1954-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2016
台北市 : 獨立作家, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
You yi zhong ji yi : wo zai hong se shi nian / Wang Xuan zhu
有一種記憶 : 我在紅色十年 / 王宣著
by Wang, Xuan
王宣
Taibei Shi : Xin rui wen chuang, 2017 , ©2017
台北市 : 新銳文創, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yang "wen ge" de yi zhi bi : Wang Li yu "wen ge" / Yuehan Xixifusi bian zhuan = Communist Party's wordsmith : Wang Li and the Cultural Revolution...
中央「文革」的一支筆 : 王力與「文革」 / 約翰・西西弗斯編撰 = Communist Party's wordsmith : Wang Li and the Cultural Revolution / John Sisyphus
by Sisyphus, John
Xinbei Shi : Xixifusi wen hua chu ban, 2016 , ©2016
新北市 : 西西弗斯文化出版, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Jiu si bu hui : yi ge hei wu lei de hui yi lu / Li de fu zhu
九死不悔 : 一個黑五類的回憶錄 / 李德復 著
by Li, Defu, 1932-
李德復, 1932-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2012
 
 
Sai shang nian hua / Sun Yongbao zhu
塞上年華 / 孫永保著
by Sun, Yongbao, 1949-
孫永保, 1949-
Taibei Shi : Du li zuo jia, 2015 , ©2015
台北市 : 獨立作家, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Shang shan xia xiang hao : fan Hu zhi shi qing nian xiang Shanghai ren min hui bao / [Shanghai ren min chu ban she bian]
上山下乡好 : 返沪知识青年向上海人民汇报 / [上海人民出版社编]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
by Bi, Vivian
Melbourne, Victoria : Hybrid Publishers, 2019 , ©2019
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.