National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1291 Results for subject:"China -- History -- Cultural revolution, 1966-1976."
Sort by:
 
 
"Si ren bang" Shanghai yu dang fu mie ji / Li Haiwen, Wang Shoujia zhu
"四人帮"上海余党覆灭记 / 李海文, 王守家著
by Li, Haiwen
李海文
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2015
北京 : 中国青年出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Ge ming xian chang yi jiu liu liu : yi bu ji lu pian de pai she shou ji / Wu Wenguang zhu
革命現場一九六六 : 一部紀錄片的拍攝手記 / 吳文光著
by Wu, Wenguang, 1956-
吳文光, 1956-
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye you xian gong si, 1994
台北市 : 時報文化出版企業有限公司, 1994
 
 
Ji duan shi nian : Zhongguo wen hua da ge ming quan guo cheng fen xi / Ke Yunlu zhu
極端十年 : 中國文化大革命全過程分析 / 柯雲路著
by Ke, Yunlu
柯雲路
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2007
Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2007
 
 
Hua shi dai de wen xian
劃時代的文獻
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1968
香港 : 香港三聯書店, 1968
 
 
Den Haag : Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad, [19--]
 
 
Li shi zai zhe li chen si / Zhou Ming zhu bian ; Xu Zifang, Liu Haibin, Wei Tao bian xuan
历史在这里沉思 / 周明主编 ; 徐子芳, 刘海彬, 韦韬编选
Beijing : Huaxia chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986-1989
北京 : 华夏出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986-1989
 
 
Tian di fan fu : Zhongguo wen hua da ge ming shi / Yang Jisheng zhu
天地翻覆 : 中國文化大革命史 / 楊繼繩著
by Yang, Jisheng, 1940-
楊繼繩, 1940-
Xianggang Tian di tu shu you xian gong si, 2016 , ©2016
香港 天地圖書有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wen hua da ge ming zhong de ming ren zhi sheng / Weng Lequn, He Ruiting zhu bian
文化大革命中的名人之升 / 温乐群, 郝瑞庭主編
Beijing : Zhong yang min zu xue yuan chu ban she, 1993
北京 : 中央民族学院出版社, 1993
 
 
Wen hua da ge ming ping lun ji / Ding Wang zhu
文化大革命評論集 / 丁望著
by Ding, Wang
丁望
Xianggang : Dang dai Zhong Guo yan jiu suo, 1967
香港 : 當代中國研究所, 1967
 
 
Ji duan nian dai de gong min zheng zhi : qun zhong de wen hua da ge ming shi / Tong Xiaoxi zhu
極端年代的公民政治 : 群眾的文化大革命史 / 童小溪著
by Tong, Xiaoxi
童小溪
Xianggang : Zhongguo wen hua chuan bo chu ban she, 2011
香港 : 中國文化傳播出版社, 2011
 
 
Wei da de li shi chao liu
偉大的歷史潮流
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Xue xi cai liao xuan bian : you guan wen hua da ge ming di wen jian xuan ji
学习材料选編 : 有关文化大革命的文件选輯
Beijing : Zhong gong Wei sheng bu zheng zhi bu, 1966
北京 : 中共卫生部政治部, 1966
 
 
Wei da de zhan lüe cuo shi
偉大的戰略措施
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1967
香港 : 香港三聯書店, 1967
 
 
Xue xi cai liao xuan bian : you guan wen hua da ge ming di wen jian xuan ji
学习材料选編 : 有关文化大革命的文件选輯
Beijing : Zhong gong Wai wen chu ban fa xing shi ye ju zheng zhi bu, 1966
北京 : 中共外文出版发行事业局政治部, 1966
 
 
Mao Zedong zui hou de ge ming = Mao's last revolution / Luodelike Maikefakua'er (Roderick MacFarquhar), Shen Maike (Michael Schoenhals) zhu ; Kuan xin yi ; Tang...
毛澤東最後的革命 = Mao's last revolution / 羅德里克・麥克法夸爾(Roderick MacFarquhar), 沈邁克(Michael Schoenhals)著 ; 關心譯 ; 唐少傑審定
Uniform title: Mao's last revolution. Chinese
by MacFarquhar, Roderick
Taibei Xian Xindian Shi : Zuo an wen hua, 2009
臺北縣新店市 : 左岸文化, 2009
 
 
"Wen ge" chuang jiang feng shen bang / Yang Mu bian zhu
《文革》闯将封神榜 / 阳木编著
Beijing : Tuan jie chu ban she, 1993
北京: 团結出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.