National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 241 Results for subject:"China -- History -- Long March, 1934-1935."
Sort by:
 
 
Chang zheng shi hua / Li Anbao bian xie
长征史话 / 李安葆编写
by Li, Anbao
李安葆
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1978
北京 : 中國青年出版社, 1978
 
 
Shi shuo chang zheng / Xia Yuli zhu
史說長征 / 夏宇立著
by Xia, Yuli
夏宇立
Xianggang : Da feng chu ban she, 2009
香港 : 大風出版社, 2009
 
 
Chang zheng xin tan / Guo fang da xue dang shi zheng gong jiao yan shi bian
长征新探 / 国防大学党史政工教硏室编
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zunyi hui yi qian hou / Ding Zhizhen ... [et al.]
遵义会议前后 / 丁芝珍 ... [et al.]
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店发行, 1985
 
 
Ta shang ge ming de zheng tu / Zhang xin hua
踏上革命的征途 / 张新华等著
Nanjing : Jiang su wen yi chu ban she, 1959
南京 : 江苏文艺出版社, 1959
 
 
Lao shuai zai chang zheng zhong / Xing huo liao yuan bian ji bu bian
老帅在长征中 / 星火燎原编辑部编
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Gong fei xi cuan ji / Hu Yugao bian
共匪西竄記/ 胡羽高編
by Hu, Yugao
胡羽高
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1982?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1982?]
 
 
Chong zou chang zheng lu / Chen Jing zhu
重走长征路 / 陈靖著
by Chen, Jing, 1918-
陈靖, 1918-
Beijing : Chang zheng chu ban she : Fa xing Xin hua shu dian shou du fa shing suo, 1990
北京 : 長征出版社 : 发行新华书店首都发行所, 1990
 
 
Chūgoku kakumei Chōsei shi : gendai kakumei seishin no genryū / Okamoto Ryūzō cho
中国革命長征史 : 現代革命精神の源流 / 岡本隆三著
by Okamoto, Ryūzō, 1916-
岡本隆三, 1916-
Tōkyō : Saimaru Shuppankai, 1969
東京 : サイマル出版会, 1969
 
 
Hui yi Min Zhe Wan Gan de ge ming dou zheng / Fang Zhimin, Shao Shiping deng zhu
回忆闽浙皖贛的革命斗争 / 方志敏, 邵式平等著
by Fang, Zhimin, 1900-1935
方志敏, 1900-1935
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1981
 
 
Zhongguo hong jun chang zheng ji / Zheng Guangjin, Fang Shike
中國紅军長征记 / 郑广瑾, 方十可
by Zheng, Guangjin
郑广瑾
[Zhengzhou shi] : Henan ren ming chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
[郑州市] : 河南人民出版社: 河南省新华书店发行, 1987
 
 
Gong fei xi cuan ji [microform] / Hu Yugao bian
共匪西竄記 [microform] / 胡羽高編
by Hu, Yugao
胡羽高
Guiyang : Yugao shu dian, Minguo 36 [1946]
貴陽 : 羽高書局, 民國35 [1946]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Chang zheng hui yi pian duan
長征回憶片斷
[S.l.] : Zhong yuan xin hua shu dian, 1949
[S.l.] : 中原新華書店, 1949
 
 
Gen sui Mao zhu xi chang zheng / Chen Changfeng
跟隨毛主席長征 / 陳昌奉
by Chen, Changfeng
陳昌奉
Xianggang : Chao yang chu ban she, 1971
香港 : 朝陽出版社, 1971
 
 
Hong jun chang zheng ji / Guangxi shi fan da xue chu ban she
红军长征记 / 广西师范大学出版社
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006
 
 
Chang zheng mi wen / Xin hua tong xun she "Can kao xiao xi" bian ji bu yi bian
長征秘聞 / 新華通讯社"參考消息"編輯部譯編
[S.l. : s.n.], 1986
 
 
Wei da de er wan wu qian li chang zheng
伟大的二万五千里長征
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1975
香港 : 生活・讀書・新知三联书店香港分店, 1975
 
 
Da qian xi / Li Jing zhu
大迁徙 / 李镜著
by Li, Jing, 1945-
李镜, 1945-
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1995
北京 : 解放军出版社, 1995
 
 
Chang zheng
長征
Xianggang : Feng ge chu ban she, 1975
香港 : 風格出版社, 1975
 
 
Chang zheng : qian suo wei wen de gu shi / [Halisen], Suo'erziboli zhu ; [Guo Jiading, Cheng Zhenqiu, Zhang Yuanyuan deng yi]
長征 : 前所未聞的故事 / [哈里森]・索爾兹伯里著 ; [過家鼎, 程鎮球, 張援遠等譯]
Uniform title: Long march Chinese
by Salisbury, Harrison Evans, 1908-
[Taipei] : Li Ao chu ban she, 1990
[台北] : 李敖出版社, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.