National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 87 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Biography."
Sort by:
 
 
Xu Cang shu : [27 juan] / Li Zhi zhu
續藏書 : [27卷] / 李贄著
by Li, Zhi, 1527-1602
李贄, 1527-1602
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Yu jian zun wen / Liang Weishu zhuan
玉剑尊闻 / 梁維樞撰
by Liang, Weishu, 1587-1662
梁維樞, 1587-1662
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Ni chen lu / Ming Taizu chi lu ; Wang Tianyou, Zhang Heqing dian jiao
逆臣錄/ 明太祖敕錄;王天有,張何清點校
[Beijing] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
[北京]: 北京大學出版社: 新華書店北京發行所發行, 1991
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 16 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 16 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Ni Ming dai ren wu zhi
拟明代人物志
by Liu, Qingzhi, 1675-1737
刘青芝, 1675-1737
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2004
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2004
 
 
Nan tian hen / Ling Xue zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
南天痕 / 凌雪著 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Ling, Xue
凌雪
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 49 [1960]
臺北 : 臺灣銀行, 民國49 [1960]
 
 
Guo chao qun xiong shi lüe Qian Qianyi zhuan
國朝群雄事略 錢謙益撰
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益, 1582-1664
[Taibei] Taiwan Hua wen shu ju [1968]
[台北] 台灣華文書局 [1968]
 
 
Ming shi, ren wu zhuan ji xuan bian [electronic resource] / Zhou Qiong bian
明史・人物传记选编 [electronic resource] / 周琼编
Huhehaote : Yuan fang chu ban she, 2007
呼和浩特 : 远方出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiao tian ji zhuan / Xu Zi zhuan
小腆紀傳 / 徐鼒撰
by Xu, Zi, 1810-1862
徐鼒, 1810-1862
Beijing : Zhonghua shu ju, 1958
北京 : 中華書局, 1958
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 15 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 15 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Huang Ming yi xing zhu hou zhuan : er juan, biao yi juan / Zheng Xiao zhuan
皇明異姓諸侯傳 : 二卷, 表一卷 / 鄭曉撰
by Zheng, Xiao, 1499-1566
鄭曉, 1499-1566
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xu Cang shu / Li Zhi zhu
續藏書 / 李贄著
by Li, Zhi, 1527-1602
李贄, 1527-1602
Beijing : Zhonghua shu ju, 1959
北京 : 中華書局, 1959
 
 
Hefei shi : Huangshan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
 
 
Qian Ming zhong yi bie zhuan : san shi er juan / Wang Youdian zhuan
前明忠義別傳 : 三十二卷 / 汪有典撰
Uniform title: Shi wai
史外
by Wang, Youdian, 18th century
汪有典, 18th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Dongshan guo yu / Cha Jizuo ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
東山國語 / 查繼佐 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Cha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 52 [1963]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國52 [1963]
 
 
Dongshan guo yu
東山國語
by Zha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Xiao tian ji zhuan / Xu Zi zhu
小腆紀傳 / 徐鼒著
by Xu, Zi, 1810-1862
徐鼒, 1810-1862
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju
臺北 : 臺灣學生書局, 民國66 [1977]
 
 
Ming shi lu lei zuan. Ren wu zhuan ji juan / zhu bian Li Guoxiang ; fu zhu bian Yang Chang ; Pang Zichao ... [et al.] bian
明實錄類纂. 人物传记卷 / 主编李国祥 ; 副主编杨昶 ; 庞子朝 ... [et al.] 编
Uniform title: Ming shi lu. Selections
明实录. Selections
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian jing xiao, 1990
武汉市 : 武汉出版社 : 湖北省新华书店经销, 1990
 
 
Ming shi lie zhuan / [Xu Qianxue zhuan]
明史列傳 / [徐乾學撰]
by Xu, Qianxue, 1631-1694
徐乾學, 1631-1694
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國59 [1970]
 
 
Ming yi min zhuan ji suo yin / Xie Zhengguang bian
明遺民傳記索引 / 謝正光編
by Xie, Zhengguang
謝正光
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1992
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.