National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 183 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Sources."
Sort by:
 
 
Ming shi lu fu lu / Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo
明實錄附錄 / 中央研究院歷史語言研究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 56 [1967]
南港 : 中央研究院歷史語言研究所, 民國56 [1967]
 
 
Xun an Jiangxi jian cha yu shi Wang Wanxiang ti ben : bu fen juan / Wang Wanxiang zhuan
巡按江西監察御史王萬象題本 : 不分卷 / 王萬象撰
by Wang, Wanxiang, jin shi 1625
王萬象, jin shi 1625
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jia shen ji shi : 13 juan : Ming Hongguang kan ben / Feng Menglong zhuan [bian]
甲申紀事 : 13卷 : 明弘光刊本 / 馮夢龍撰[編]
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 70 [1981]
[Taipei] : 國立中央圖書館 ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : 美國總經銷華強圖書公司, 民國70 [1981]
 
 
Zhi fu shu cao : [shang xia juan] / Xiao Yan zhu
制府疏草 : [上下卷] / 蕭彥著
by Xiao, Yan, jin shi 1571
蕭彥, 1571年進士
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Ling hai fen yu / Jin Bao zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
嶺海焚餘 / 金堡著 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Jin, Bao, 1614-1680
金堡, 1614-1680
Taibei : Taiwan yin hang, Zhonghua shu ju jing shou, Minguo 61 [1972]
臺北 : 臺灣銀行, 中華書局經售, 民國61 [1972]
 
 
Shen miao liu zhong zou shu hui yao [41 juan, Dong Qichang ji, Gu Tinglong, Xue Yingbo bian
神廟留中奏疏彙要 [41卷, 董其昌輯, 顧廷龍, 薛瀛伯編
by Dong, Qichang, 1555-1636
董其昌, 1555-1636
Beiping] Yan jing da xue tu shu guan, Minguo 26 [1937]
北平] 燕京大學圖書館, 民國26 [1937]
 
 
Can wei zi ji : [5 juan ; Qin yao shi mo : 2 juan] / Yue Hesheng zhuan
餐微子集 : [5卷;擒妖始末:2卷] / 岳和聲撰
by Yue, Hesheng, 17th century
岳和聲, 17th century
Taibei Shi : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北市 : 偉文圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Wan Ming shi liao cong shu, qi zhong
晚明史料叢書, 七種
[Dongjing] Da'an [1967]
[東京] 大安 1967]
 
 
Zhongguo xi jian shi liao. Di 1 ji. Di 2 ce, Ming dai shi liao / Wang Chunyu bian
中国稀见史料. 第一辑. 第二册, 明代史料 / 王春瑜编
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2007
厦门 : 厦门大学出版社, 2007
 
 
Huang Ming shi fa lu : 92 juan / Chen Renxi zhu ; Wu Xiangxiang zhu bian
皇明世法錄 : 92卷 / 陳仁錫著 ; 呉相湘主編
by Chen, Renxi, 1581-1636
陳仁錫, 1581-1636
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 54 [1965]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國54 [1965]
 
 
Wei fen cao : er juan / Wang Yuanhan zhuan
未焚草 : 二卷 / 王元翰撰
by Wang, Yuanhan, 1565-1633
王元翰, 1565-1633
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Ming shi gao / Wan Sitong yuan zhu ; Tian yi ge bo wu guan zheng li
明史稿 / 萬斯同原著 ; 天一閣博物館整理
by Wan, Sitong, 1638-1702
萬斯同, 1638-1702
Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2008
寧波市 : 寧波出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Ye shi wu wen / Zheng Da ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
野史無文 / 鄭達 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Zheng, Da, (Qing)
鄭達, (清)
Taibei : Taiwan yin hang, Min 54 [1965]
臺北 : 臺灣銀行, 民 54[1965]
 
 
Ming da si ma lu gong zou yi : shi juan / Lu Xiangsheng zhuan
明大司馬盧公奏議 : 十卷 / 盧象昇撰
by Lu, Xiangsheng, 1600-1639
盧象昇, 1600-1639
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yangzhou shi ri ji / [Wang Xiuchu ; Zhongguo li shi yan jiu she bian]
揚州十日記 / [王秀楚 ; 中国历史研究社编]
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海书店, 1982
 
 
Hanguo wen ji zhong de Ming dai shi liao / Du Honggang ... [et al.] zhu bian
韩國文集中的明代史料 / 杜宏剛 ... [et al.] 主編
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006
 
 
Hua dang ge cong tan / Xu Fuzu zhuan
花當閣叢談 / 徐復祚撰
by Xu, Fuzuo, 1560-1630
徐復祚, 1560-1630
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Xing zai yang qiu
行在陽秋 : [上下卷 / 劉湘客著] ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Liu, Xiangke, active 1635-1647
Taibei Taiwan yin hang [1967]
臺北 : 臺灣銀行, 民國 56 [1967]
 
 
Zhongguo xi jian shi liao. Di 1 ji. Di 6 ce, Ming dai shi liao / Wang Chunyu bian
中国稀见史料. 第一辑. 第六册, 明代史料 / 王春瑜编
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2007
厦门 : 厦门大学出版社, 2007
 
 
Chai'an shu ji ; Yi ji / Wu Sheng zhu ; Qin Hui dian jiao
柴庵疏集 ; 忆记 / 吴甡著 ;秦晖点校
Uniform title: Chai'an shu ji
柴庵疏集
by Wu, Sheng, 1589-1644
吴甡, 1589-1644
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新华书店发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.