National Library of Australia

Showing 201 - 220 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Xu Cang shu : [27 juan] / Li Zhi zhu
續藏書 : [27卷] / 李贄著
by Li, Zhi, 1527-1602
李贄, 1527-1602
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Guo shi kao yi / Pan Chengzhang zhuan
國史考異 / 潘檉章撰
by Pan, Chengzhang, 1625 or 1626-1663
潘檉章, 1625 or 1626-1663
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 文海出版社 , 民國57 [1968]
 
 
Yu jian zun wen / Liang Weishu zhuan
玉剑尊闻 / 梁維樞撰
by Liang, Weishu, 1587-1662
梁維樞, 1587-1662
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1986
 
 
Yu pu za ji / Wang Qi zhu
寓圃雜記 / 王錡著
by Wang, Qi, 1433-1499
王錡, 1433-1499
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Zhongguo xi jian shi liao. Di 1 ji. Di 2 ce, Ming dai shi liao / Wang Chunyu bian
中国稀见史料. 第一辑. 第二册, 明代史料 / 王春瑜编
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 2007
厦门 : 厦门大学出版社, 2007
 
 
Huang Ming shi fa lu : 92 juan / Chen Renxi zhu ; Wu Xiangxiang zhu bian
皇明世法錄 : 92卷 / 陳仁錫著 ; 呉相湘主編
by Chen, Renxi, 1581-1636
陳仁錫, 1581-1636
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 54 [1965]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國54 [1965]
 
 
Ming dai zong jiao / [Tao Xisheng deng zhu
明代宗教 / [陶希聖等著
Taibei] : Xue sheng shu ju, [Minguo 57 i.e. 1968]
臺北] : 學生書局, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Wei fen cao : er juan / Wang Yuanhan zhuan
未焚草 : 二卷 / 王元翰撰
by Wang, Yuanhan, 1565-1633
王元翰, 1565-1633
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Ming shi gao / Wan Sitong yuan zhu ; Tian yi ge bo wu guan zheng li
明史稿 / 萬斯同原著 ; 天一閣博物館整理
by Wan, Sitong, 1638-1702
萬斯同, 1638-1702
Ningbo Shi : Ningbo chu ban she, 2008
寧波市 : 寧波出版社, 2008
BookBook [text, volume]
 
 
Ye shi wu wen / Zheng Da ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
野史無文 / 鄭達 ; 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Zheng, Da, (Qing)
鄭達, (清)
Taibei : Taiwan yin hang, Min 54 [1965]
臺北 : 臺灣銀行, 民 54[1965]
 
 
Ming dai geng xu zhi bian he Longqing he yi / Dai Hongyi
明代庚戌之变和隆庆和议 / 戴鸿义
by Dai, Hongyi
戴鸿义
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xian zhang lu / [zhu zhe Xue Yingqi ; zheng li Wu Fengpei] ; Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin bian
憲章錄 / [著者薛應旂 ; 整理吳豐培] ; 全國图书馆文献缩微複製中心編
by Xue, Yingqi, jin shi 1535
薛應旂, jin shi 1535
[Beijing] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1988
[北京] : 全國图書館文献缩微複製中心, 1988
 
 
Jin bao cong tan ping lu zhuan / Yinxiaozhuren zhuan
近報叢譚平虜傳 / 吟嘯主人撰
by Yinxiaozhuren
吟嘯主人
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, 1990
[Shanghai] : 上海古籍出版社, 1990
 
 
Da Ming ying lie yan yi / [yuan zhu Guo Xun ; jiao yue Gao Yang ; ce hua dao du Chen Xiaolin]
大明英烈演義 / [原著郭勲; 校閱高陽; 策畫導讀陳曉林]
by Guo, Xun, 1475-1542
郭勲, 1475-1542
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban she, 1987
台北市 : 風雲時代出版社, 1987
 
 
Ming da si ma lu gong zou yi : shi juan / Lu Xiangsheng zhuan
明大司馬盧公奏議 : 十卷 / 盧象昇撰
by Lu, Xiangsheng, 1600-1639
盧象昇, 1600-1639
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ming shuo run kao / Li Jianhuan zhu
明朔閏考 / 黎建寰著
by Li, Jianhuan, 1938-
黎建寰, 1938-
[Taibei] : Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui, Minguo 57 [1968]
[台北] : 嘉新水泥公司文化基金會, 民國57 [1968]
 
 
Da ming xin wen : yue luo zhi juan, yi si wu ling - yi liu er wu nian / Huang Ronglang wen tu
大明新聞: 月落之卷, 一四五O - 一六二五年 / 黃榮郎文圖
by Huang, Ronglang
黃榮郎
Taibei shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2017
台北市 : 遠流出版事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ming chu de jiang yu xing shi [cartographic material] : Hong wu yuan nian zhi Yongle er shi er nian, xi yuan 1368-1424 / jiao ding Li Shoukong ; bian zhe da zhong wen hua she...
明初的疆域形勢 [cartographic material] : 洪武元年至永樂二十二年, 西元1368-1424 / 校訂李守孔 ; 編者大衆文化社編輯部
by Da zhong wen hua she. Bian ji bu
大衆文化社. 編輯部
Taibei : Da zhong wen hua she, [196?]
臺北: 大衆文化社, [196-?]
 
 
Ni chen lu / Ming Taizu chi lu ; Wang Tianyou, Zhang Heqing dian jiao
逆臣錄/ 明太祖敕錄;王天有,張何清點校
[Beijing] : Beijing da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
[北京]: 北京大學出版社: 新華書店北京發行所發行, 1991
 
 
Ming mo xiang cun zi wei zhi yan jiu / Wang Xiande zhu
明末鄉村自衛之研究/ 王賢德著
by Wang, Xiande
王賢德
Gaoxiong shi : Fu wen tu shu chu ban she, Minguo 81 [1992]
高雄市 : 復文圖書出版社, 民國81 [1992]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.