National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Ming shi duan lü : si juan / Peng Ershu zhuan
明史斷畧 : 四卷 / 彭而述撰
by Peng, Ershu, jin shi 1640
彭而述, 1640年進士
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Nan jiang yi shi / zhu jia ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
南疆繹史 / 諸家 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國51 [1962]
 
 
Ming jian / Yin Luanzhang zhu [i.e. jiao ding]
明鑑/ 印鸞章著 [i.e. 校訂]
Shanghai : Shanghai shu dian, 1984
上海: 上海書店, 1984
 
 
Guo que [104 juan] / Tan Qian zhu, Zhang Zongxiang jiao dian
國榷 [104卷] / 談遷著, 張宗祥校點
by Tan, Qian, 1594-1657
談遷, 1594-1657
Beijing, Gu ji chu ban she, 1958
北京, 古籍出版社, 1958
 
 
Jiang bian ji lüe / Xu Shipu zhuan
江變紀略 / 徐世溥撰
by Xu, Shipu, 1608-1658
徐世溥, 1608-1658
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Quan bian lüe ji : [12 juan] / Fang Kongzhao zhuan
全邊略記 : [12卷] / 方孔炤撰
by Fang, Kongzhao, jin shi 1616
方孔炤, jin shi 1616
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
 
Ming shi li an / [Liu Chenggan zuan]
明史例案/ [劉承幹纂]
[Peking] : Wen wu chu ban she, [1982?]
[Peking] : 文物出版社, [1982?]
 
 
Ming shi xin bian / Fu Yiling zhu bian ; Yang Guozhen, Chen Zhiping zhu
明史新编 / 傅衣凌主编 ; 杨国桢, 陈支平著
by Yang, Guozhen, 1940-
杨国桢, 1940-
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1993
 
 
Da Ming chao de ling lei shi / Mei Yi (Helianbobodaiwang) zhu
大明朝的另类史 / 梅毅(赫连勃勃大王)著
by Mei, Yi
梅毅
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban she, 2007
西安市 : 陕西师范大学出版社, 2007
 
 
Song tian lu bi : [24 juan] / [Jin Risheng zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
頌天臚筆 : [24卷] / [金日升撰] ; 劉兆祐主編
by Jin, Risheng
金日升
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Ming wang shu lüe / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji
明亡述略 / 臺灣銀行經濟研究室編輯
by Suolüshanren, (Qing)
鎖綠山人, (清)
Taibei : Taiwan yin hang, 1968
臺北 : 臺灣銀行, 1968
 
 
Ming dai zhi jian guo ji qi xing wnng / Deng Mingyan zhu
明代之建國及其興亡 / 鄧明炎著
by Deng, Mingyan
鄧明炎
Taibei Shi : Tian shan chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北市 : 天山出版社, 民國65[1976]
 
 
San chao ye ji : [2 juan] / Li Xunzhi zhuan
三朝野記 : [2卷] / 李遜之撰
by Li, Xunzhi, 17th century
李遜之, 17th century
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming shi ni gao : liu juan / You Tong zhuan
明史擬稾 : 六卷 / 尤侗撰
by You, Tong, 1618-1704
尤侗, 1618-1704
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Wanli 15 nian / Huang Renyu zhu
万历十五年 / 黃仁宇著
Uniform title: 1587, a year of nuo significance. Chinese
by Huang, Ray
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Ming jian yi zhi lu / Zhou Jingzhuan, Wu Chucai, Zhou Xingruo tong ji
明鑑易知錄 / 周靜專, 吳楚材, 周星若同輯
by Wu, Chengquan, active 1695-1711
吳乘權, active 1695-1711
[China] : Wei jing tang, [between 1800 and 1899]
[China] : 維經堂, [between 1800 and 1899]
 
 
Ming dai zhi du shi lun cong
明代制度史論叢
by Wu, Jihua
吳緝華
Taibei: Taiwan xue sheng shu ju jing xiao, [1971]
臺北 : 臺灣學生書局經銷, [1971]
 
 
Zhuo zhong zhi : [24 juan / Liu Ruoyu zhuan]
酌中志 : [24卷 / 劉若愚撰]
by Liu, Ruoyu, 1584-ca. 1642
劉若愚, 1584-ca. 1642
[Taibei : Xin xing shu ju, 1986]
[台北 : 新興書局, 1986]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.