National Library of Australia

Showing 41 - 60 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Da Ming hui dian : [228 juan / Li Dongyang deng feng chi zhuan ; Shen Shixing deng feng chi chong xiu]
大明會典 : [228卷 / 李東陽等奉敕撰 ; 申時行等奉敕重修]
[Beijing : Nei fu kan ben, Wanli 15 i.e. 1587]
[北京 : 內府刊本, 萬曆15 i.e. 1587]
 
 
Zhe dong ji lüe / Xu Fanglie zhuan
浙東紀略 / 徐方烈撰
by Xu, Fanglie
徐方烈
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming shan cang / (Ming) He Qiaoyuan zhuan ; Zhang Dexin, Shang Chuan, Wang Xi dian jiao
名山藏 / 何喬遠撰 ; 張德信, 商傳, 王熹點校
by He, Qiaoyuan, 1558-1632
何喬遠, 1558-1632
Fuzhou Shi : Fujian ren min chu ban she, 2010
福州市 : 福建人民出版社, 2010
 
 
Yan shan tang bie ji / Wang Shizhen zhuan ; Wei Lianke dian jiao
弇山堂别集 / 王世貞撰 ; 魏連科點校
by Wang, Shizhen, 1526-1590
王世貞, 1526-1590
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Fang zhi nan lu : [1 juan] / Fan Gangsheng zhuan
仿指南錄 : [1卷] / 范康生撰
by Fan, Kangsheng
范康生
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming ji yi wen / Zou Yi ji
明季遺聞 / 鄒漪輯
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 50 [1961]
台北 : 台灣銀行, 民國50 [1961]
 
 
Huang min dian gu ji wen / Yu Jideng ji
皇明典故紀聞 / 余繼登輯
Uniform title: Dian gu ji wen
典故紀聞
by Yu, Jideng, jin shi 1577
余繼登, jin shi 1577
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, 1995
北京 : 書目文獻出版社, 1995
 
 
Nan jiang yi shi : juan shou : 2 juan ; ji lüe : 6 juan ; lie zhuan : 24 juan ; zhi yi : 18 juan : xu shi kao ; 8 juan / Wen Ruilin yuan zhu ; Li Yao kan
南疆繹史 : 卷首 : 2卷 ; 紀略 : 6卷 ; 列傳 : 24卷 ; 摭遺 : 18卷 ; 卹諡攷 : 8卷 / 温睿臨原著 ; 李瑤勘
by Wen, Ruilin, ju ren 1705
温睿臨, ju ren 1705
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Chongzhen chao ye ji / Li Xunzhi ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
崇禎朝野紀 / 李遜之 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
Uniform title: San chao ye ji. Selections
三朝野紀. Selections
by Li, Xunzhi, 17th century
李遜之, 17th century
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國57 [1968]
 
 
Ming hui yao / Long Wenbin zhuan
明會要 / 龍文彬撰
by Long, Wenbin, 1821-1893
龍文彬, 1821-1893
Taibei shi : Shi jie shu ju, Minguo 49 [1960]
臺北市 : 世界書局, 民國49 [1960]
 
 
Si wen da ji / que ming zhuan
思文大紀 / 闕名撰
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
San Xiang cong shi lu / Meng Zhengfa zhuan ; Jin Yongsen ji zhu
三湘從事錄 / 蒙正發撰 ; 金永森輯註
by Meng, Zhengfa, 1617-1679
蒙正發, 1617-1679
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Lun fei zou cao / Ye Xianggao zhuan
綸扉奏草 / 葉向高撰
by Ye, Xianggao, 1559-1627
葉向高, 1559-1627
Taibei Shi : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北市 : 偉文圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Ming ji san chao ye shi / Gu Yanwu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
明季三朝野史/ 顧炎武;臺灣銀行經濟研究室編
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 50 [1961]
臺北: 臺灣銀行, 民國50 [1961]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 48 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 48 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Zou jin wan Ming / Shang Chuan zhu
走进晚明 / 商传著
by Shang, Chuan
商传
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2014
北京 : 商务印书馆, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Jia shen chuan xin lu : [10 juan] / Qian Xin bian
甲申傳信錄 : [10卷] / 錢[Xin]編
by Qian, Xin
錢[Xin]
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming tong jian / Xia Xie zhu, Shen Zhongjiu biao dian
明通鑑 / 夏燮著, 沈仲九標點
by Xia, Xie, 1799-1875
夏燮, 1799-1875
Beijing : Zhonghua shu ju, 1959
北京 : 中華書局, 1959
 
 
Tong ji hui bian : jiu juan / Yang Benyuan zhuan
通紀彙編 : 九卷 / 楊本源撰
by Yang, Benyuan
楊本源
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.