National Library of Australia

Showing 61 - 80 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Min hai ji lüe
閩海紀略 / 台灣銀行經濟研究室編輯
Taibei Taiwan yin hang [1958]
台北 : 台灣銀行, 民國 47 [1958]
 
 
Huang Ming ji yao : [8 juan] / Chen Jian zhuan
皇明紀要 : [8卷] / 陳建撰
by Chen, Jian, 1497-1567
陳建, 1497-1567
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Sui kou ji lue / Wu Weiye zuan ji
綏寇紀略 / 吳偉業纂輯
by Wu, Weiye, 1609-1672
吳偉業, 1609-1672
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
台北 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Ming chao xiao shi : shi ba juan : Qing chu kan ben / Lü Bi ji zhu. Huang Ming di hou ji lüe : Ming Wanli ji mao (7 nian) Zhangzhou zhi fu Cao Xian kan lan yin ben / Zheng...
明朝小史 : 十八卷 : 淸初刋本 / 呂毖輯著. 皇明帝后紀略 :明萬曆己卯 (七年) 漳州知府曹銑刋藍印本 / 鄭汝璧撰. 馘闖小史 : 六卷 : 葫蘆道人撰鈔本
by Lü, Bi, 17th century
呂毖, 17th century
[Taipei] : Guo li zhong yang tu shu guan ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Minguo 70 [1981]
[Taipei] : 國立中央圖書館 ; New York, N.Y., U.S.A. (41 Division St., New York 10002) : 美國總經銷華強圖書公司, 民國70 [1981]
 
 
by Xia, Wanchun, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Min guo 36 [1947]
 
 
Ming shi lu : [3375 juan] / Chung yang yen chiu yuan li shih yu yen yen chiu so
明實錄 : [3375卷] / 中央硏究院歷史語言硏究所
Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo, Minguo 51-55 [1961-1966]
南港 : 中央硏究院歷史語言硏究所, 民國51-55 [1962-1966]
 
 
Ming shi ji shi / Jiang Fen zhuan
明史紀事 / 蔣棻撰
by Jiang, Fen, jin shi 1637
蔣棻, jin shi 1637
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
Shanghai : Zhonghua shu ju, 1936]
上海 : 中華書局, 1936]
 
 
Minshikō / Ō Kōcho sen ; Nagasawa Kikuya [kaidai]
明史藁 / 王鴻緖撰 ; 長澤規矩也[解題]
by Wang, Hongxu, 1645-1723
王鴻緖, 1645-1723
Tōkyō : Kyūko Shoin, Shōwa 48 [1973]
東京 : 汲古書院, 昭和48 [1973]
 
 
Huang Ming Suhuang wai shi / Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin bian ; [yuan zhu Fan Shouji ; zheng li Wu Fengpei]
皇明肅皇外史 / 全國图书馆文献缩微複製中心 ; [原著范守己 ; 整理吴豐培]
by Fan, Shouji, jin shi 1574
范守己, jin shi 1574
[Peking] : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1987
[Peking] : 全國图书馆文献缩微複製中心, 1987
 
 
Ming shi / Li Jie bian zhu
明史 / 黎傑編著
by Li, Jie
黎傑
Taibei : Jiu si chu ban gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 九思出版公司, 民國67 [1978]
 
 
Ming shi lun cong, Bao Zongpeng
明史論叢, 包遵彭
by Bao, Zunpeng
包遵彭
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju [1968]
臺北, 臺灣學生書局 [1968]
 
 
Sui kou ji lüe : [12 juan] ; fu bu yi / Wu Weiye ji
綏寇紀略 : [12卷] ; 附補遺 / 吳偉業輯
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 55 [1966]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國55 [1966]
 
 
Ming shi jian shu / Wu Han zhu
明史简述/ 吴晗著
by Wu, Han, 1909-
吴晗, 1909-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 中华书局: 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Nan Ming shi lue / Xie Guozhen zhu
南明史略 / 謝国楨著
by Xie, Guozhen, 1901-1982
謝国楨, 1901-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1957
上海 : 上海人民出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1957
 
 
Xing cun lu / Xia Yunyi zhuan
幸存錄 / 夏允彝撰
by Xia, Yunyi, 1596-1645
夏允彝, 1596-1645
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Jianqiao Zhongguo Ming dai shi / Mou Fuli, Cui Ruide bian ; Zhang Shusheng ... [et al.] yi ; Xie Liangsheng jiao
剑桥中国明代史 / 牟复礼, 崔瑞德编 ; 张书生 ... [et al.] 译 ; 谢亮生校
Uniform title: Cambridge history of China. Vol. 7, Ming Dynasty, 1368-1644., Part 1. Chinese
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1992-
北京 : 中國社会科学出版社, 1992-
 
 
Suo zhi lu / Qian Chengzhi ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
所知錄 / 錢澄之 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Qian, Chengzhi, 1612-1693
錢澄之, 1612-1693
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 49 [1960]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國49 [1960]
 
 
Ming shi ji shi ben mo : [80 juan]
明史紀事本末 : [80卷]
by Gu, Yingtai, 1620-1690
谷應泰, 1620-1690
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國22 [1933]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.