National Library of Australia

Showing 81 - 100 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Yu jing xin tan / Zhu Changzuo zhuan ; Qiu Zhengwei dian jiao
玉鏡新譚 / 朱長祚撰 ; 仇正偉點校
by Zhu, Changzuo
朱長祚
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1989
 
 
Yongli ji nian / Huang Zongxi zhuan
永曆紀年 / 黄宗羲撰
by Huang, Zongxi, 1610-1695
黄宗羲, 1610-1695
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Guo chao dian gu / [zhuan zhe Liu Chen ... et al.]
國朝典故 / [撰者劉辰 ... et al.]
Taibei Shi : Xin xing shu ju you xian gong si, Minguo 74-<75> [1985-<1986>]
台北市 : 新興書局有限公司, 民國74-<75> [1985-<1986>]
 
 
Xi shuo Ming chao / Li Dongfang zhu
細說明朝 / 黎東方著
by Li, Dongfang, 1907-1998
黎東方, 1907-
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國59 [1970]
 
 
Zui wei lu / Zha Jizuo zhu
罪惟錄 / 查繼佐著
by Zha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新華書店發行, 1986
 
 
Ming jian gang mu / Yin luanzhang, Li Jieren xiu ding ; Guan Qiaoling biao dian
明鑑綱目 / 印鸾章, 李介人修订 ; 管巧灵标点
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店经销, 1987
 
 
Qiu ye lu / Deng Kai zhuan
求野錄 / 鄧凱撰
by Deng, Kai
鄧凱
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming dai zhong lie zou yi lun heng / Xie Quyuan zhu
明代忠烈奏議論衡 / 謝渠源著
by Xie, Quyuan
謝渠源
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 69 [1980]
台北市 : 臺灣學生書局, 民國 69 [1980]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 50 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 50 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Sheng'an ben ji / Gu Yanwu zhuan ; [zhu bian ren Wang Yunwu]
聖安夲紀 / 顧炎武撰 ; [主編人王雲五]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國62 [1973]
 
 
Ji lu hui bian / [Shen Jiefu cuan ji] ; Wang Yunwu zhu bian
紀錄彙編 / [沈節甫篡輯] ; 王雲五主编
Taipei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 58 [1969]
[臺北] : 臺灣商務印書館, 民國 58 [1969]
 
 
Hui huang, qu zhe yu qi shi : 20 shi ji Zhongguo Ming shi yan jiu hui gu / Nan Bingwen zhu
辉煌, 曲折与启示 : 20世纪中国明史研究回顾 / 南炳文著
by Nan, Bingwen
南炳文
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 2001
天津 : 天津人民出版社, 2001
 
 
Ming dai shi / Meng Sen zhu
明代史 / 孟森著
by Meng, Sen, 1868-1937
孟森, 1868-1937
Taibei : Zhonghua cong shu wei yuan hui, Minguo 46 [1957]
臺北 : 中華叢書委員會, 民國46 [1957]
 
 
Jiang nan wen jian lu / que ming zhuan
江南聞見錄 / 闕名撰
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Hongguang shi lu chao / Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
弘光實錄鈔 / 臺灣銀行經濟硏究室編印
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國57 [1968]
 
 
Ming dai ye shi de fa zhan te se / Liao Ruiming zhu
明代野史的發展的特色 / 廖瑞銘著
by Liao, Ruiming
廖瑞銘
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Ming shi : [332 juan / Zhang Tingyu deng feng chi xiu]
明史 : [332卷 / 張廷玉等奉勑修]
[Shanghai] : Shanghai tu shu ji cheng yin shu ju, Guangxu wu zi [1888]
[上海] : 上海圖書集成印書局, 光緖戊子 [1888]
 
 
Ming shi : [332 juan] / Zhang Tingyu deng zhuan
明史 : [332卷] / 張廷玉等撰
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1762-1755
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1974
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1974
 
 
Ming shi lu jiao kan ji Huang Zhangjian zhu
明實錄校勘記 黄彰健著
[Taibei] Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo [1964-
[台北] 中央研究院歷史語言研究所 [1964-
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 51 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 51 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.