National Library of Australia

Showing 101 - 120 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Ming qing nei ge da ku shi liao : di 1 ji, 20 juan / Jin Yufu bian
明清內閣大庫史料 : 第1輯, 20 卷 / 金毓黻編
by Jin, Yufu, 1887-
金毓黻, 1887-
[China] : Dong bei tu shu guan, 1949
[China] : 東北圖書館, 1949
 
 
Yangzhou shi ri ji / Wang Xiuchu zhuan
揚州十日記 / 王秀楚撰
by Wang, Xiuchu
王秀楚
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming shi / [Zhang Tingyu deng feng chi zhuan] ; Guo fang yan jiu yuan Ming shi bian zuan wei yuan hui (yu Zhongguo wen hua yan jiu suo he zuo) bian ding ; [jian xiu Zhang Qiyun]
明史 / [張廷玉等敕撰] ; 國防硏究院明史編纂委員會 (與中國文化硏究所合作) 編訂 ; [監修張其昀]
[Yangmingshan] : Guo fang yan jiu yuan, Minguo 51-52 [1962-1963]
[陽明山] : 國防硏究院, 民國51-52 [1962-1963]
 
 
Ming shi gao, 310 juan, Wang Hongxu bian
明史稿, 310卷, 王鴻緖編
by Wang, Hongxu, 1645-1723
王鴻緖, 1645-1723
Taibei, Wen hai chu ban she, Minguo 51 [1962]
台北, 文海出版社, 民國51 [1962]
 
 
Ping Wu shi lüe / Nanyuanxiaoke zhuan
平吳事略 / 南園嘯客撰
by Nanyuanxiaoke
南園嘯客
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming mo shi liao wu zhong
明末史料五種
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1987?]
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行, [1987?]
 
 
Ming shi san lun / Li Zhuoran zhu
明史散論 / 李焯然著
by Li, Zhuoran
李焯然
Taibei Shi : Yun chen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 76 [1987]
台北市 : 允晨文化事業股份有限公司, 民國 76 [1987]
 
 
Ming shi / Tang Gang, Nan Bingwen zhu
明史 / 汤纲, 南炳文著
by Tang, Gang
汤纲
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985-1991
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985-1991
 
 
Liu qing ri zha / Tian Yiheng zhuan
留青日札 / 田藝蘅撰
by Tian, Yiheng, active 1570
田藝蘅, active 1570
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Fu she ji shi / Wu Weiye zhuan
復社紀事 / 吳偉業撰
by Wu, Weiye, 1609-1672
吳偉業, 1609-1672
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Shuang huai sui zhao / Huang Yu zhuan
雙槐歲鈔 / 黃瑜撰
by Huang, You
黃瑜
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Lu Xiangsheng shu du / Lu Xiangsheng zhu
盧象昇疏牘 / 盧象昇著
by Lu, Xiangsheng, 1600-1639
盧象昇, 1600-1639
Hangzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新華書店發行, 1984
 
 
Lu chun qiu / Zha Jizuo zhu
魯春秋 / 查繼佐著
by Zha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Taibei : Taiwan yin hang, [1961]
臺北 : 台灣銀行, [1961]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 54 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 54 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Xian yan / Lu Qi zhuan
纖言 / 陸圻撰
by Lu, Qi, 1614-
陸圻, 1614-
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming dai shu yuan jiang xue de yan jiu / Wang Chongjun zhu
明代書院講學的研究 / 王崇俊著
by Wang, Chongjun, 1964-
王崇俊, 1964-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Ming shi lun ji / Huang Kaihua zhu
明史論集 / 黄開華著
by Huang, Kaihua
黄開華
Xianggang : Cheng ming chu ban she, 1972
香港 : 誠明出版社, 1972
 
 
Ming shi kao zheng jue wei / [Chen Shoushi deng zhu
明史考證抉微 / [陳守實等著
Taibei] : Xue sheng shu ju, [Minguo 57 i.e. 1968]
臺北] : 學生書局, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Guo jiang qi shi / Chen Zhenhui zhuan
過江七事 / 陳貞慧撰
by Chen, Zhenhui, 1605-1656
陳貞慧, 1605-1656
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Zong du si zhen zou yi : 10 juan / (Ming) Wang Yi'e zhuan
總督四鎮奏議 : 10卷 / (明) 王一鶚撰.
by Wang, Yi'e, fl. 1585
王一鶚, fl. 1585
Taibei Shi : Guo li zhong yang tu shu guan : zheng zhong shu ju yin xing, Minguo 74 [1985]
臺北市 : 國立中央圖書館出版: 正中書局印行, 民國74 [1985]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.