National Library of Australia

Showing 121 - 140 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Da Ming feng yun : Ming chao xing wang qi shi lu / An Zhen zhu
大明风云 : 明朝兴亡启示录 / 安震著
by An, Zhen
安震
Changchun Shi : Changchun chu ban she, 2008
长春市 : 长春出版社, 2008
 
 
Da Ming hui dian / Li Dongyang deng feng chi zhuan ; Shen Mingxing [Shixing] deng feng chi chong xiu
大明會典 / 李東陽等奉敕撰 ; 申明行[時行]等奉敕重修
Taibei : Zhong wen shu ju, Minguo 52 [1963]
臺北 : 中文書局, 民國52 [1963]
 
 
Ming chao na xie shi er / Dangnianmingyue zhu
明朝那些事儿 / 当年明月著
by Dangnianmingyue
当年明月
Taibei : Da di chu ban she, 2008
台北 : 大地出版社, 2008
 
 
Ming shi : [332 juan] / Zhang Tingyu deng zhuan
明史 : [332卷] / 張廷玉等撰
Beijing : Zhonghua shu ju, 1974
北京 : 中華書局, 1974
 
 
Ming shi : [332 juan] / Zhang Tingyu deng feng chi zhuan
明史 : [332卷] / 張廷玉等奉敕撰
by Zhang, Tingyu, 1672-1755
張廷玉, 1672-1755
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan / Xu Chongxi zhuan]
憲章外史續編 : [14卷 / 許重熙撰]
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
[Shenyang] : Liaoning Sheng tu shu guan, 1986
[瀋陽] : 遼寧省圖書館, 1986
 
 
Xia xue ji / Li Xun zhu
下学集 / 李洵著
by Li, Xun, 1922-
李洵, 1922-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1995
北京 : 中国社会科学出版社, 1995
 
 
Ming shi duan lüe : yi juan / Qian Qianyi zhuan
明史斷畧 : 一卷 / 錢謙益撰
by Qian, Qianyi, 1582-1664
錢謙益, 1582-1664
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ming ji bai shi chu bian / zhuan ren bu xiang
明季稗史初編 / 撰人不詳
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 60 [1971]
台北 : 台灣商務印書館, 民國60 [1971]
 
 
Xu Xing cun lu / Xia Wanchun zhuan
續幸存錄 / 夏完淳撰
by Xia, Wanchun, 1631-1647
夏完淳, 1631-1647
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Dong lin ben mo / Wu Yingji zhuan
東林本末 / 吳應箕撰
by Wu, Yingji, 1594-1645
吳應箕, 1954-1645
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Xu Ming ji shi ben mo / Ni Zaitian ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian yin
續明紀事本末 / 倪在田 ; 臺灣銀行經濟研究室編印
by Ni, Zaitian
倪在田
Taibei : Taiwan yin hang, Minguo 51 [1962]
臺北 : 臺灣銀行, 民國51 [1962]
 
 
Hongguang shi lu chao : [4 juan] / Gu cang shi shi chen ji
弘光實錄鈔 : [4卷] / 古藏室史臣輯
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Feng dao wu tong ji / He Shifei ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
風倒梧桐記 / 何是非 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by He, Shifei
何是非
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國57 [1968]
 
 
Ming shi ji shi ben mo : 80 juan / Gu Yingtai bian ji
明史紀事本末 : 80卷 / 谷應泰編輯
by Gu, Yingtai, 1620-1690
谷應泰, 1620-1690
[Nanchang?] : Jiangxi shu ju, Qing Tongzhi jia xu [1874]
[南昌?] : 江西書局, 淸同治甲戌 [1874]
 
 
Gong Yu zhu jiang xiao zhuan [Xu Ruke zhuan
攻渝諸將小傳 [徐如珂撰
by Xu, Ruke, 1562-1626
徐如珂, 1562-1626
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 58 i.e. 1969]
臺北, 臺灣學生書局, 民國58 i.e. 1969]
 
 
Zhi gu zhong de sheng cun : Ming di guo / Wang Shuangyin zhu
桎梏中的生存 : 明帝国 / 王双印著
by Wang, Shuangyin
王双印
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2007
西安 : 陕西人民出版社, 2007
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 8 / [Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 8 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Ming chao na xie shi er. Wu, Di guo piao yao / Dangnianmingyue zhu
明朝那些事儿. 伍, 帝国飘摇 / 当年明月著
by Dangnianmingyue
当年明月
Beijing Shi : Zhongguo you yi chu ban gong si, 2008
北京市 : 中国友谊出版公司, 2008
 
 
Ming chao shi hua / Lou Zengquan, Yan Zhangpao
明朝史话 / 娄曾泉, 颜章炮
by Lou, Zengquan
娄曾泉
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.