National Library of Australia

Showing 141 - 160 of 1144 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644"
Sort by:
 
 
Chongzhen chang bian : [2 juan] / que ming zhuan
崇禎長編 : [2卷] / 闕名撰
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Er shi shi ji Zhongguo de Ming shi yan jiu / Xu Hong zhu
二十世紀中國的明史研究 / 徐泓著
by Xu, Hong, 1943-
徐泓, 1943-
Taibei Shi : Guo li Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2011
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心, 2011
 
 
Ming tong jian / [Xia Xie zhu ; Shen Zhongjiu biao dian]
明通鑑 / [夏燮著 ; 沈仲九標點]
by Xia, Xie, 1799-1875
夏燮, 1799-1875
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1959
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1959
 
 
Ding ling zhu lüe : [10 juan] / Wen Bing zhuan
定陵註略 : [10卷] / 文秉撰
by Wen, Bing
文秉
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 偉文圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
Ye shi lu / Deng Kai zhuan
也是錄 / 鄧凱撰
by Deng, Kai
鄧凱
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Qian'an xian sheng ni Ming shi gao : er shi juan / Tang Bin zhuan
潛菴先生擬明史稿 : 二十卷 / 湯斌撰
by Tang, Bin, 1627-1687
湯斌, 1627-1687
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Nan Ming ye shi / Sanyushi ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian
南明野史/ 三餘氏 ; 臺灣銀行經濟硏究室編
by Sanyushi
三餘氏
Taibei shi : Taiwan yin hang, Minguo 49 [1960]
臺北市: 臺灣銀行, 民國49 [1960]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 13 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 13 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Sheng an ben ji / Gu Yanwu ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
聖安本紀 / 顧顏武 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 53 [1964]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國53 [1964]
 
 
Zui wei lu : fu Dongshan guo yu
罪惟錄 : 附東山國語
by Zha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Shanghai : Shang wu yin shu guan
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Xian zhang wai shi xu bian / Xu Chongxi bian
憲章外史續编 / 許重熙编
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北 : 偉文圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Dong lin shi mo / Zhongguo li shi yan jiu she bian
东林始末 / 中国历史硏究社编
Shanghai : Shanghai shu dian, 1982
上海 : 上海书店, 1982
 
 
Yu pu za ji / Wang Qi [zhuan] ; Zhang Dexin [dian jiao]. Gu shan bi zhu / Yu Shenxing zhuan ; Lü Jinglin dian jiao
寓圃雜記 / 王錡 [撰] ; 張德信 [點校]. 穀山筆麈 / 于慎行撰 ; 吕景琳點校
by Wang, Qi, 1433-1499
王錡, 1433-1499
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1984
 
 
Hong guang chao wei dong guan wei hou ji dang huo ji lüe / Dai Mingshi zhuan
宏光朝偽東官偽后及黨禍紀略 / 戴名世撰
by Dai, Mingshi, 1653-1713
戴名世, 1653-1713
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming dai ren wu yu shi liao / Chen Xuelin zhu
明代人物與史料 / 陳學霖著
by Chan, Hok-lam, 1938-
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2001
香港 : 中文大學出版社, 2001
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 11 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 11 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
Ming shi li an : jiu juan / Liu Chenggan zhuan
明史例案 : 九卷 / 劉承幹撰
by Liu, Chenggan
劉承幹
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ji quan yu lie bian : 1368 nian zhi 1644 nian de Zhongguo gu shi / Hu Min, Ma Xueqiang zhu
集权与裂变 : 1368年至 1644年的中国故事 / 胡敏, 马学强著
by Hu, Min
胡敏
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2005
上海 : 上海文艺出版社, 2005
 
 
Ming shi bian zuan kao / [Huang Meiyun deng zhu
明史編纂考 / [黄眉雲等著
Taibei] : Xue sheng shu ju, [Minguo 57 i.e. 1968]
臺北] : 學生書局, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Jin yan / Zheng Xiao zhuan
今言 / 鄭曉撰
by Zheng, Xiao, 1499-1566
鄭曉, 1499-1566
Taibei ; Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
臺北 : 廣文書局, 民國 58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.