National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 1146 Results for subject:"China -- History -- Ming dynasty, 1368-1644."
Sort by:
 
 
Zhangjiakou Ming dai ji shi / Zhangjiakou Shi tu shu guan bian zuan
张家口明代纪事 / 张家口市图书馆编纂
Beijing Shi : Xian zhuang shu ju, 2006
北京市 : 线状书局, 2006
 
 
Huang Ming zhuan xin lu [manuscript]
皇明傳信錄 [manuscript]
[China : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
Xian zhang wai shi xu bian : [14 juan] / [Xu Chongxi zhuan] ; Liu Zhaoyou zhu bian
憲章外史續編 : [14卷] / [許重熙撰] ; 劉兆祐主編
by Xu, Chongxi, 17th century
許重熙, 17th century
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國75 [1986]
 
 
Min hai ji yao / Xia Lin ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
閩海紀要 / 夏琳 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Xia, Lin
夏琳
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
 
Ji lu hui bian / [Shen Jiefu, Chen Yuding bian zuan]
紀錄彙編 / [沈節甫, 陳于廷編纂]
Taibei : Min zhi chu ban she, Minguo 54 [1965]
台北 : 民智出版社, 民國54 [1965]
 
 
Wanli shi wu nian / Huang Renyu zhu
萬曆十五年 / 黃仁宇著
Uniform title: 1587, a year of no significance. Chinese
by Huang, Ray
Taibei Shi : Shi huo chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 食貨出版社, 民國75 [1986]
 
 
Ming ji yi wen / Zou Yi ji
明季遺聞 / 鄒漪輯
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Ming mo dong lin dang / Li Shangying
明末東林党 / 李尚英
by Li, Shangying
李尚英
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Dong lin shi mo / Jiang Pingjie zhuan
東林始末 / 蔣平階撰
by Jiang, Pingjie
蔣平階
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Ming shu / Cha Jizuo zhuan ; Ni Zhiyun, Liu Tianlu dian jiao
明書 / 查繼佐撰 ; 倪志雲, 劉天路點校
Uniform title: Zui wei lu. 2000
罪惟錄. 2000
by Cha, Jizuo, 1601-1676
查繼佐, 1601-1676
Jinan : Qi lu shu she, 2000
济南 : 齊魯書社, 2000
 
 
Huang Ming mo zao lu / [Jin Zhong bian ji ; Tong Ben xiao ding]
皇明末造录 / [金鐘編輯 ; 童本削定]
by Jin, Zhong, 17th/18cent
金鐘, 17th/18cent
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, [1987?]
[Peking] : 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行, [1987?]
 
 
Xue Gongmin gong zou shu / Xue Sancai zhuan
薛恭敏公奏疏 / 薛三才撰
by Xue, Sancai, jin shi 1586
薛三才, jin shi 1586
Taibei : Wei wen tu shu chu ban she, Minguo 66 [1977]
臺北 : 偉文圖書出版社, 民國66 [1977]
 
 
Ming zhao shi lue / Li Guangbi zhu
明朝史略 / 李光璧著
by Li, Guangbi
李光璧
Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 1957
 
 
Xian bo zhi shi / Wen Bing zhuan
先撥志始 / 文秉撰
by Wen, Bing, 1609-1669
文秉, 1609-1669
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Xi shuo Ming chao / Li Dongfang zhu
细说明朝 / 黎东方著
by Li, Dongfang, 1907-
黎东方, 1907-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1997
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1997
 
 
Ming shan cang : [109 juan] / He Qiaoyuan ji
名山藏 : [109卷] / 何喬遠輯
by He, Qiaoyuan, 1558-1632
何喬遠, 1558-1632
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 60 [1971]
台北 : 成文出版社, 民國60 [1971]
 
 
Ming ji shi lu : si juan / Gu Yanwu zhuan
明季寔錄 : 四卷 / 顧炎武撰
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顧炎武, 1613-1682
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Ming shi chao lue
明史鈔略
by Zhuang, Tinglong, -1660
莊廷[long], -1660
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Ming shi duan lü : si juan / Peng Ershu zhuan
明史斷畧 : 四卷 / 彭而述撰
by Peng, Ershu, jin shi 1640
彭而述, 1640年進士
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.