National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Zhu shan jian hun : ya pian zhan zheng Dinghai bao wei zhan yan jiu wen ji / Jin Tao zhu bian
竹山剑魂 : 鸦片战争定海保卫战研究文集 / 金涛主编
Beijing : Hai yang chu ban she, 2014
北京 : 海洋出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Ya pian zhan zheng yu DaoGuang huang di, Lin Zexu, Qishan, Qiying / Yao TingFang zhu
鴉片戰爭與道光皇帝, 林則徐, 琦善, 耆英 / 姚廷芳著
by Yao, Tingfang
姚廷芳
Taibei : San min shu ju, Minguo 59 [1970]
臺北 : 三民書局, 民國59 [1970]
 
 
Hai fang ji lüe : [Shang xia juan] / Shaotangjushi [Wang Zhichun] bian
海防紀略 : [上下卷] / 芍塘居士[王之春]編
Uniform title: Fang hai ji lüe
防海紀略
by Wang, Zhichun, 1842-
王之春, 1842-
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Ya pian zhan zheng / Mou Anshi zhu
鸦片战争 / 牟安世著
by Mou, Anshi
牟安世
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海人民出版社 : 新华書店上海发行所发行, 1982
 
 
Ya pian zhan zheng yan jiu / Zhang Jianxiong zhu bian
鸦片战争研究 / 张建雄主编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2010
广州 : 广东人民出版社, 2010
BookBook [text, volume]
 
 
Ya pian zhan zheng yan jiu / Yao, Weiyuan, Xiao Zhizhi deng zhu
鸦片战争研究 / 姚薇元, 萧致治等著
Wuchang : Wuhan da hsuëh chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1987
武昌 : 武汉大学出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1987
 
 
Ya pian zhan zheng shi lun wen zhuan ji / Lie Dao bian
鴉片战爭史論文专集 / 列島編
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1958
北京 : 生活.讀書.新知三联書店, 1958
 
 
Ya pian zhan zheng / Zong Huashi
鴉片戰爭/ 宗华世
by Zong, Huashi
宗华世
Beijing : Zhonghua shu ju, 1972
北京: 中华书局, 1972
 
 
Xin ji lu / Lin Zexu zhuan ji
信及錄 / 林則徐撰輯
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Tian chao de beng kui : Ya pian zhan zheng zai yan jiu / Mao Haijian zhu
天朝的崩溃 : 鸦片战争再硏究 / 茅海建著
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin shi san lian shu dian, 2005
北京 : 生活・讀書・新知三联书店, 2005
 
 
Opiumnye voĭny : obzor voĭn evropeĭt︠s︡ev protiv Kitai︠a︡ v 1840-1842, 1856-1858, 1859 i 1860 godakh / A.M. Butakov, A.E. Tizengauzen
Опиумные войны : oбзор войн европейцев против Китая в 1840-1842, 1856-1858, 1859 и 1860 гoдax. / А. М. Бутаков, А. Е. Тизенгаузен
 
 
Tian chao de beng kui : Ya pian zhan zheng zai yan jiu / Mao Haijian zhu
天朝的崩溃 : 鸦片战争再硏究 / 茅海建著
by Mao, Haijian
茅海建
Beijing : Sheng huo, du shu, xin shi san lian shu dian : Jing xiao Xin hua shu dian, 1995
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 经销新华书店, 1995
 
 
Dui xi fang tiao zhan de shou ci hui ying : ya pian zhan zheng / Chen Shenglin, Liao Weizhang, Li Caiyao
对西方挑战的首次回应 : 鸦片战争 / 陈胜粦, 廖伟章, 李才垚
by Chen, Shenglin
陈胜粦
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 文物出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Na yi ci, wo men ai da liao : Zhong Ying di yi ci ya pian zhan zheng quan jing jie du / Duanmu Cixiang zhu
那一次, 我们挨打了 : 中英第一次鸦片战争全景解读 / 端木赐香著
by Duanmu, Cixiang, 1968-
端木赐香, 1968-
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2007
太原市 : 山西人民出版社, 2007
 
 
Duo duo yin : [2 juan] / Bei Qingqiao zhu. Yi huan bei chang ji / Cao Sheng zhu ; Shen Yunlong zhu bian
咄咄吟 : [2卷] / 貝青喬著. 夷患備嘗記 / 曹晟著. ; 沈雲龍主編
by Bei, Qingqiao
貝青喬
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 57 i.e. 1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國57 i.e. 1968]
 
 
Ya pian shi lüe / Li Gui zhuan
鴉片事略 / 李圭撰
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Shanghai : Shen zhou guo guang she, Minguo 36 [1947]
上海 : 神州國光社, 民國36 [1947]
 
 
Hai fang ji lüe : [Shang xia juan] / Shaotangjushi [Wang Zhichun] bian
海防紀略 : [上下卷] / 芍塘居士[王之春]編
Uniform title: Fang hai ji lüe
防海之略
by Wang, Zhichun, 1842-
王之春, 1842-
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Ya pian zhan zheng shi / Wu Yugan zhu
鴉片戰爭史 / 武堉幹著
by Wu, Yugan, 1899-
武堉幹, 1899-
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1983?]
[永和市] : 文海出版社, [1983?]
 
 
Ya pian zhan zheng / Zhongguo shi xue hui zhu bian ; bian zhe Qi Sihe, Lin Shuhui, Shou Jiyu
鴉片戰爭 / 中國史學會主編 ; 編者齊思和, 林樹惠, 壽紀瑜
by Qi, Sihe, 1907-
齊思和, 1907-
Shanghai : Shen zhou guo guang she, 1954
上海 : 神州國光社, 1954
 
 
Guangdong Sanyuanli ren min de kang Ying dou zheng / Chen Xiqi zhu
广东三元里人民的抗英斗争 / 陈錫祺著
by Chen, Xiqi
陈錫祺
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1956
广州 : 广东人民出版社, 1956
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.