National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 21 - 40 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Ya pian zhan zheng de zai ren shi / Lin Qiyan, Zhu Yiyi bian zhu
鴉片戰爭的再認識 / 林啓彥, 朱益宜編著
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2003
香港 : 中文大學出版社, 2003
 
 
Ya pian zhan zheng / "Zhongguo jin dai shi cong shu" bian xie zu
鸦片战争 / 《中国近代史丛书》编写组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1972
上海 : 上海人民出版社, 1972
 
 
Jingkou fen cheng lu / Fa Zhirui zhuan. Chu wei cheng ji / Yang Qi zhuan. Cao jian ri ji / Zhu Shiyun zhuan
京口僨城錄 / 法芝瑞撰. 出圍城記 /楊棨撰. 草間日記 /朱士雲撰
by Fa, Zhirui, 19th century
法芝瑞, 19th century
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Li shi cong zhe li zou guo : ya pian zhan zheng wen wu, yi zhi gu shi / Xing Jixian, Zeng Hongling zhu
历史从这里走过 : 鸦片战争文物, 遗址故事 / 邢继贤, 曾红玲著
by Xing, Jixian
邢继贤
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2012
广州 : 广东人民出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
by Mackenzie, Keith Stewart
London : Richard Bentley, publisher in ordinary to Her Majesty, 1842
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Uniform title: Six months with the Chinese expedition, or, Leaves from a soldier's note-book. German
by Jocelyn, Robert Jocelyn, Viscount, 1816-1854
Braunschweig : Gebrüder Meyer, 1843
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Sheng wu ji. Selections. English
by Wei, Yuan, 1794-1857
Wilmington, Del. : Scholarly Resources, [1972]
BookBook [text, volume]
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.