National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 41 - 60 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Fang hai ji lue / Shaotangjushi bian [zhuan]
防海紀略 / 芍唐居士编[撰]
by Wang, Zhichun, 1842-
王之春, 1842-
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海書店 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Huang shao si kou (Juezi) zou shu : [20 juan] / Huang Dashou ji
黄少司寇(爵滋)奏疏 : [20卷] / 黄大受輯
by Huang, Dashou
黄大受
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [1963?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1963?]
 
 
Ya pian zhan zheng. Tian ya pian / Chen Shunchen zhu ; Bian Liqiang yi
鴉片戰爭. 天涯篇 / 陈舜臣著 ; 卞立强译
Uniform title: Ahen Sensō. 5-6. Tengai hen. Chinese
阿片戰爭. 5-6. 天涯篇. Chinese
by Chin, Shunshin, 1924-
陳舜臣, 1924-
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店经销, 1987
 
 
Ping yi lu / Guan Kangji zhuan [i.e. ji]
平夷錄 / 關康己撰 [i.e. 輯]
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北縣永和市 : 文海出版社, 民國75 [1986]
 
 
Ya pian zhan zheng / Zhongguo shi xue hui zhu bian ; bian zhe Qi Sihe, Lin Shuhui, Shou Jiyu
鴉片戰爭 / 中國史學會主編 ; 編者齊思和, 林樹惠, 壽紀瑜
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1957
上海 : 上海人民出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1957
 
 
Ya pian zhan shi zou dang / [zhu bian Jiang Yasha, Jing Li, Chen Zhanqi]
鸦片战事奏档 / [主编姜亚沙, 经莉, 陈湛绮]
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全国图书馆文献缩微复制中心, 2006
 
 
Ya pian zhan zheng. Feng lei pian / Chen Shunchen zhu ; Bian Liqiang yi
鴉片戰爭. 风雷篇 / 陈舜臣著 ; 卞立强译
Uniform title: Ahen Sensō. 3-4. Fūrai hen. Chinese
阿片戰爭. 3-4. 风雷篇. Chinese
by Chin, Shunshin, 1924-
陳舜臣, 1924-
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店经销, 1987
 
 
Ya pian zhan zheng shi qi si xiang shi zi liao xuan ji, Zhongguo ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo jin dai shi zi liao bian ji zu bian ji
鴉片战爭时期思想史資料选輯, 中国科学院近代史硏究所近代史資料編輯組編輯
by Zhongguo ke xue yuan. Jin dai shi yan jiu suo
中国科学院. 近代史硏究所
Beijing, Zhonghua shu ju, 1963
北京, 中華書局, 1963
 
 
Ya pian zhan zheng ren wu / Zhang Jungu zhu ; Liao Weilin tu
鴉片戰爭人物 / 章君榖著 ; 廖未林圖
by Zhang, Jungu, 1927-
章君榖, 1927-
Taibei : Huang guan chu ban she, Minguo 61 [1972]
台北 : 皇冠出版社, 民國61 [1972]
 
 
Xin ji lu / Lin Zexu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
信及錄 / 林則徐著 ; 沈雲龍主編
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976?]
 
 
Bai nian cang sang : "Ya pian zhan zheng yu jin dai Zhongguo" xue shu tao lun hui wen ji / Gu daquan, Feng Zuyi, Xiao Xianzhi zhu bian
百年滄桑 : "鸦片战争与近代中国" 学术讨论会文集 / 顾大全, 冯祖贻, 肖先治主编
by "Ya pian zhan zheng yu jin dai Zhongguo" xue shu tao lun hui (1990 : Guiyang Shi, China)
"鸦片战争与近代中国" 学术讨论会 (1990 : Guiyang Shi, China)
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新华书店经销, 1992
 
 
Ya pian zhan zheng. Cang hai pian / Chen Shunchen zhu ; Bian Liqiang yi
鴉片戰爭. 沧海篇 / 陈舜臣著 ; 卞立强译
Uniform title: Ahen Sensō. 1-2. Sōkai hen. Chinese
阿片戰爭. 1-2. 沧海篇. Chinese
by Chin, Shunshin, 1924-
陳舜臣, 1924-
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian jing xiao, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店经销, 1985
 
 
Yi fen ji wen : [5 juan] / Liang Tingnan zhuan
夷氛紀聞 : [5卷] / 梁廷柟撰
by Liang, Tingnan, 1796-1861
梁廷柟, 1796-1861
[Beijing] : Guo li Beiping yan jiu yuan shi xue yan jiu hui chu ban : [Shanghai] : Shang wu yin shu guan fa xing, Minguo 26 [1937]
[北京] : 國立北平硏究院史學硏究會出版 : [上海] : 商務印書館發行, 民國26[1937]
 
 
Ping yi lu : [6 juan] / Guan Kangji zhuan
平夷錄 : [6卷] / 關康己撰
by Guan, Kangji, 19th cent
關康己, 19th century
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.