National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 100 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Ya pian zhan zheng shi lun wen zhuan ji / Lie Dao bian
鸦片战争史论文专集 / 列岛编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
北京 : 人民出版社 : 新華書店经销, 1990
 
 
by Polachek, James Montel
Cambridge, Mass. : Council on East Asian Studies/Harvard University : Distributed by the Harvard University Press, c1992
 
 
Xin ji lu / [Lin Zexu zhu]. Ya pian shi lüe : [shang xia juan / Li Gui zhu]. Zhong mi ri lu
信及錄 / [林則徐著]. 鴉片事略 : [上下卷 / 李圭著]. 中秘日錄
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國62 [1973]
 
 
Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu / Xiamen da xue li shi xi "Ya pian zhan zheng shi qi de Lin Zexu" bian xie zu
鸦片战争時期的林则徐 / 厦门大学历史系《鸦片战争時期的林则徐》编写组
[Fuzhou shi] : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
[福州市] : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1978
 
 
Di er ci ya pian zhan zheng zai Tianjin / Bian senghui, Zhao di
第二次鸦片战争在天津/ 卞僧慧, 赵地
by Bian, Senghui
卞僧慧
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983
天津: 天津人民出版社: 天津市新华书店发行, 1983
 
 
Sanyuan li kang Ying dou zheng ji shi / Guangzhou shi BaiYun qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi, Guangzhou shi BaiYun qu Sanyuan li cun min wei yuan hui bian
三元里抗英鬥爭纪实 / 广州市白云区地方志编纂委员会办公室,广州市白云区三元里村民委员会编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1991
[Canton] : 广东人民出版社, 1991
 
 
Ya pian zhan zheng shi / Wu Yugan zhuan shu. Ya pian zhan zheng shi shi kao / Yao Weiyuan zhu. Zhong Ri zhan zheng / Wang Zhongqi xuan [i.e. zhuan] shu. Zhong Ri jia wu zhan...
鴉片戰爭史 / 武堉幹撰述. 鴉片戰爭史事考 / 姚薇元著. 中日戰爭 / 王鍾麒選[i.e.撰]述. 中日甲午戰爭之外交背景 / 王信忠著
by Wu, Yugan, 1899-
武堉幹, 1899-
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Ya pian zhan zheng shi lun wen zhuan ji. Xu bian / Ning Jing bian
鸦片战争史论文专集. 续编 / 宁靖编
[Peking] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1984
[Peking] : 人民出版社 : 新華書店发行, 1984
 
 
Ya pian zhan zheng shi / Wu Yugan zhu ; Jiang Zungui jiao
鴉片戰爭史 / 武堉幹著 ; 蔣尊簋校
by Wu, Yugan, 1899-
武堉幹, 1899-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Ya pian zhan zheng shi : Zhongguo li shi fa zhan zhong di san zi she hui da bian ge yan jiu / Xu Zenghong, Li Shaojun, Yang Weidong zhu ; Xiao Zhizhi zhu bian
鸦片战爭史 : 中国历史发展中第三次社会大变革硏究 / 许增紘, 李少军, 杨卫东著 ; 箫致治主编
by Xu, Zenghong
许增紘
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she, 1996
福州 : 福建人民出版社, 1996
 
 
Qing Daoguang di yu ya pian zhan zheng / Liao Shengxian zhu
清道光帝與鴉片戰争 / 廖聲顯著
by Liao, Shengxian
廖聲顯
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北縣永和鎮 : 文海出版社, 民國65 [1976]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.