National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 121 - 140 of 203 Results for subject:"China -- History -- Opium War, 1840-1842."
Sort by:
 
 
Lin Wenzhong gong (Zexu) zou gao / Lin Zexu zhuan
林文忠公(則徐) 奏稿 / 林則徐撰
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [between 1985 and 1987]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [between 1985 and 1987]
 
 
Wai guo xue zhe lun ya pian zhan zheng yu Lin Zexu / Tianzhong Zhengjun deng zhu ; Wuhan da xue li shi xi ya pian zhan zheng yan jiu zu bian
外国学者论鸦片战争与林则徐 / 田中正俊等著 ; 武汉大学历史系鸦片战争研究組编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1989-1991
福州: 福建人民出版社: 福建省新華書店发行, 1989-
 
 
Zuo tian : Zhong Ying Ya pian zhan zheng ji shi / Mai Tianshu, Wang Xianming
昨天 : 中英鸦片战争纪实 / 麦天枢, 王先明
by Mai, Tianshu
麦天枢
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1992
北京 : 人民文学出版社, 1992
 
 
An zhan 1840 : ya pian zhan zheng yuan lai shi yi chang jin rong zhan zheng / Li Delin zhu
暗戰1840 : 鴉片戰爭原來是一場金融戰爭 / 李德林著
by Li, Delin
李德林
[Xinbei] : Da zhi wen hua you xian gong si, 2011
[新北] : 大智文化有限公司, 2011
 
 
Lin Zexu yu ya pian zhan zheng lun gao / Chen Shenglin zhu
林则徐与鸦片战争论稿 / 陈胜粦著
by Chen, Shenglin
陈胜粦
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店发行, 1990
 
 
An zhan 1840 : ya pian zhan zheng yuan lai shi yi chang jin rong zhan zheng. Xia / Li Delin zhu
暗戰1840 : 鴉片戰爭原來是一場金融戰爭. 下 / 李德林著
by Li, Delin
李德林
Xinbei Shi Xindian Qu : Yue du ming pin chu ban you xian gong si, 2011
新北市新店區 : 悅讀名品出版有限公司, 2011
 
 
Lin Zexu yu ya pian zhan zheng yan jiu lun wen ji / Fujian she hui ke xue yuan li shi yan jiu suo bian
林则徐与鸦片战争硏究论文集 / 福建社会科学院历史硏究所编
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
福州 : 福建人民出版社 : 福建省新華書店发行, 1985
 
 
Ya pian shi lüe : [2 juan] / zhuan zhe Li Gui. Geng zi jiao she ou lu / [Cheng Dequan zhuan ; Li Xun ji]
鴉片事略 : [2卷] / 撰者李圭. 庚子交涉偶錄 / [程德全撰 ; 李遜輯]
by Li, Gui, 1842-1903
李圭, 1842-1903
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 廣文書局, 民國61 [1972]
 
 
Cong Ya pian zhan zheng dao Wu si yun dong : yi bu wai di tu lu Zhonghua yu guo ren yu xue kang zheng de she hui da ji shi / Hu Sheng zhu
从鸦片战争到五四运动 : 一部外敌屠戮中华与国人浴血抗争的社会大纪实 / 胡绳著
by Hu, Sheng
胡绳
Changsha : Hunan wen yi chu ban she, 2012
长沙 : 湖南文艺出版社, 2012
 
 
Ya pian zhan zheng dang an shi liao / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
鸦片战争档案史料 / 中国第一历史档案馆编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1987-<1992 >
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1987-<1992 >
 
 
Ya pian zhan zheng zai Zhoushan shi liao xuan bian / Zhongguo di 1 li shi dang an guan ... [et al.] bian
鸦片战争在舟山史料选编 / 中国第一历史档案馆 ... [et al.] 编
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1992
 
 
Lin Wenzhong gong zheng shu / Lin Zexu zhu
林文忠公政書 / 林則徐著
by Lin, Zexu, 1785-1850
林則徐, 1785-1850
[Peking] : Zhongguo shu dian : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1991
[Peking] : 中國書店 : 新华书店首都发行所发行, 1991
 
 
Qidan jiao tong shi liao qi zhong / zhuan zhe Zeng Gongliang deng. Fu yi ri ji / Zhang Xi zhuan
契丹交通史料七種 / 撰者 曾公亮等. 撫夷日記 / 張喜撰
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 廣文書局, 民國61 [1972]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.