National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1167 Results for subject:"China -- History -- Republic, 1912-1949."
Sort by:
 
 
Minguo shi qi Fujian Hua qiao shi liao hui bian / Fujian Sheng tu shu guan ji
民國時期福建華僑史料彙編 / 福建省圖書館輯
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2016
北京市 : 國家圖書館出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Zhonghua Minguo shi / zhu bian Li Xin
中华民国史 / 主编李新
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981-
北京 : 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1981-
 
 
Zhongguo xian dai shi jiang yi/ Nanjing da xue li shi xi
中国现代史讲义/ 南京大学历史系
[Nanjing] : Nanjing da xue li shi xi, 1977
[南京] : 南京大学历史系, 1977
 
 
Zhonghua Minguo shi / Li Xin zhu bian ; [bian zhe Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua Minguo shi yan jiu shi]
中华民国史 / 李新主编 ; [编者中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室]
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2011
北京市 : 中华书局, 2011
 
 
Minguo shi zong heng tan / Wu Xiangxiang zhuan shu
民國史縱横談 / 吳相湘撰述
by Wu, Xiangxiang, 1913-
吳相湘, 1913-
Taibei Shi : Shi bao chu ban gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 時報出版公司, 民國69 [1980]
 
 
Dong fang li shi ping lun. 01, Gong he wei shen me shi bai : chong fan 1913 = Oriental history review / Xu Zhiyuan zhu bian ; Lü Cha zhi xing zhu bian
东方历史评论. 01, 共和为什么失败 : 重返1913 = Oriental history review / 许知远主编 : 绿茶执行主编
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2013
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Minguo zhang gu / Yang Tianshi zhu bian
民國掌故 / 杨天石主编
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 中国青年出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
Zhongguo xian dai ge ming shi jiao xue cang kao ti gang / Liang Hanbing bian zhu
中國現代革命史教學參考提綱 / 梁寒冰編著
by Liang, Hanbing
梁寒冰
Tianjin : Tianjin ren min chu ban she, 1956
天津 : 天津人民出版社, 1956
 
 
Nei zheng wai huan de jiao cuo / Lu Zhenxiang, Chen Shaochou, Guo Feiping zhu
內爭外患的交错/ 魯振祥,陈绍畴,郭飞平著
by Lu, Zhenxiang
魯振祥
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 1996
郑州市 : 河南人民出版社, 1996
 
 
1920 nian dai de Zhongguo = China in 1920's / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Minguo shi yan jiu shi, Sichuan shi fan da xue li shi wen hua xue yuan bian
一九二〇年代的中国 = China in 1920's / 中国社会科学院近代史研究所民国史研究室, 四川师范大学历史文化学院编
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Wu shi nian bian qian = Wushinianbianqian / Jin Chongji zhu
五十年变迁 = Wushinianbianqian / 金沖及著
by Jin, Chongji, 1930-
金沖及, 1930-
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2004
北京 : 中央文献出版社, 2004
 
 
Xi shuo Minguo / Li Dongfang zhu
細說民國 / 黎東方著
by Li, Dongfang, 1907-1998
黎東方, 1907-
Taibei : Zhuan ji wen Xue chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北 : 傳記文學出版社, 民國59 [1970]
 
 
Minguo nian jian / Xu Zhiyan, Xu Zheshen bian shu
民國年鑑 / 許指嚴, 徐哲身編述
Shanghai : Guo min tu shu gong si
上海 : 國民圖書公司
 
 
Min guo shi zong heng tan / Wu Xiangxiang zhuan shu
民國史縱横談 / 吳相湘撰述
by Wu, Xiangxiang, 1914-2007
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo xian dai shi / zhu bian Guo Qingyou ; fu zhu bian Ma Li, Gao Cuilian, Zhang Wenlin
中国现代史 / 主编郭卿友 ; 副主编马骊, 高翠莲, 张文琳
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 1997
北京 : 中央民族大学出版社, 1997
 
 
Minguo shi yan jiu = Studies on the history of Republican China / Zhongguo ren min da xue Minguo shi yan jiu suo zhu ban
民国史研究 = Studies on the history of Republican China / 中国人民大学民国史研究所主办
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017-
北京 : 社会科学文献出版社, 2017-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Zhongguo xian dai shi gai yao, Du Songbo bian zhu
中國現代史槪要, 杜松柏編著
by Du, Songbo
杜松柏
[Taibei] Jing sheng wen wu gong ying gong si [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北] 驚聲文物供應公司 [民國62 i.e. 1973]
 
 
Zhonghua Minguo jian guo shi / Zheng Hesheng bian zhu
中華民國建國史 / 鄭鶴聲編著
by Zheng, Hesheng, 1901-
鄭鶴聲, 1901-
[Chongqing] : Zheng zhong shu ju, Minguo 32 [1943]
[重慶] : 正中書局, 民國32 [1943]
 
 
Hong se qi dian / Ding Renxiang zhuan wen ; Li Zhiliang she ying
红色起点 / 丁仁祥撰文 ; 李志良摄影
by Ding, Renxiang
丁仁祥
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she, 2008
上海 : 上海文化出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.