National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"China -- History -- Self strengthening movement, 1861-1895."
Sort by:
 
 
Yang wu yun dong shi [electronic resource] / Xia Dongyuan
洋务运动史 [electronic resource] / 夏东元
by Xia, Dongyuan
夏东元
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2010
上海 : 华东师范大学出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wan Qing yang wu yun dong shi lei hui chao / Yiming ji
晚淸洋务运动事类汇钞 / 佚名辑
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书館文献缩微复制中心, 1999
 
 
Cong bi guan dao kai fang : wan Qing "yang wu" re tou shi / Li Shiyue, Hu Bin zhu
从闭关到开放 : 晚清"洋务"热透视 / 李时岳, 胡滨著
by Li, Shiyue
李时岳
[Beijing] : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[北京] : 人民出版社 : 新華書店经销, 1988
 
 
Yang wu yun dong shi yan jiu xu lu / Qiao Huantian, Jin Ping bian zhu
洋務運動史研究叙录 / 乔还田, 晋平编著
by Qiao, Huantian
乔还田
Tianjin Shi : Tianjin jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1989
天津市 : 天津教育出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1989
 
 
Wan Qing yang wu yun dong yan jiu / Xia Dongyuan zhu
晚清洋務運動研究 / 夏東元著
by Xia, Dongyuan
夏東元
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1985
 
 
Yang wu yun dong / "Zhongguo jin dai shi cong shu" bian xie zu
洋务运动 / 《中国近代史丛书》编写组
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1973
上海 : 上海人民出版社, 1973
 
 
Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
清季自强運動硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
清季自强運動硏討會 (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
中華民國臺北市 :: 中央硏究院近代史硏究所, 民國77 [1988]
 
 
Yang wu yun dong / Mou Anshi zhu
洋务运动 / 牟安世著
by Mou, Anshi
牟安世
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1956
上海 : 上海人民出版社, 1956
 
 
Yang wu yun dong shi / Xia Dongyuan zhu
洋務運動史 / 夏东元著
by Xia, Dongyuan
夏东元
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1992
上海 : 华东师范大学出版社 : 新华书店上海发行所经销, 1992
 
 
Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian
清季自强運動硏討會論文集 / 中央硏究院近代史硏究所編
by Qing ji zi qiang yun dong yan tao hui (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
清季自强運動硏討會 (1987 : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo)
Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 77 [1988]
臺北市 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國77 [1988]
 
 
Wan Qing zi qiang yun dong jun bei wen ti zhi yan jiu / Liao Heyong zhu
晚清自強運動軍備問題之硏究 / 廖和永著
by Liao, Heyong
廖和永
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Qing mo chuan zheng da chen : Shen Baozhen / Tang Yaohua zhu
清末船政大臣 : 沈葆桢 / 唐耀华著
by Tang, Yaohua
唐耀华
Shanghai Shi : Shanghai da xue chu ban she, 2007
上海市 : 上海大学出版社, 2007
 
 
Yang wu yun dong yu Zhongguo zao qi xian dai hua si xiang / Zhou Jianbo zhu
洋务运动与中国早期现代化思想 / 周建波著
by Zhou, Jianbo, 1965-
周建波, 1965-
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 2001
济南 : 山东人民出版社, 2001
 
 
Tong guang qian de zi qiang xin zheng [cartographic material] : Fu Qing mo ge guo dui Hua tian lu zheng ce, Xianfeng shi nian zhi Guangxu er shi nian, xi yuan 1860-1894 nian /...
同光閒的自強新政 [cartographic material] : 附清末各國對華鐵路政策, 咸豐十年至光緒二十年, 西元1860-1894年 / 校訂李守孔 ; 編者大衆文化社編輯部
by Da zhong wen hua she. Bian ji bu
大衆文化社. 編輯部
Taibei : Da zhong wen hua she, [196-?]
臺北 : 大衆文化社, [196-?]
 
 
Shen Baozhen ping zhuan : Zhongguo jin dai hua de chang shi = Shen Pao-chen and China's modernization in the nineteenth century / (Mei) Pang Baiteng zhuan ; Chen Ju yi
沈葆桢评传 : 中囯近代化的尝试 = Shen Pao-chen and China's modernization in the nineteenth century / (美) 庞百腾撰 ; 陈俱译
Uniform title: Shen Pao-chen and China's modernization in the nineteenth century. Chinese
by Pong, David, 1939-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2000
上海 : 上海古籍出版社, 2000
 
 
Yang wu yun dong yu Zhongguo jin dai ke ji / Du Shiran, Lin Qingyuan, Guo Jinbin zhu
洋務運動與中國近代科技 / 杜石然, 林慶元, 郭金彬著
by Du, Shiran
杜石然
Shenyang shi : Liaoning jiao yu chu ban she chu ban : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
瀋陽 : 遼寧教育出版社 : 遼寧省新華書店, 1991
 
 
Wan Qing yang wu yun dong shi qi chuan jiao shi huo dong yan jiu : yi yang wu jiao yu wei zhong xin / Li Jian zhu
晚清洋务运动时期传教士活动研究 : 以洋务教育为中心 / 李剑著
by Li, Jian
李剑
Beijing : Xin hua chu ban she, 2015
北京 : 新华出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Cong bai nian qu ru dao min zu fu xing. Qing dai wai zhai yu yang wu yun dong / gu wen Jin Pusen, Kong Yongsong ; zhu bian Xu Yi ; fu zhu bian Wang Xiaoguang
从百年屈辱到民族复兴. 清代外债与洋务运动 / 顾问金普森, 孔永松 ; 主编许毅 ; 副主编王晓光
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2002
北京 : 经济科学出版社, 2002
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.