National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 3443 Results for subject:"China -- History -- Sources."
Sort by:
 
 
Hangzhou fu : Zhejiang sheng
杭州府 : 浙江省
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Qingdao shi zheng gong bao / Qingdao shi zheng fu mi shu chu bian ji jian chu ban
青島市政公報 / 青島市政府秘書處編輯兼出版
by Qingdao (China)
青島 (China)
Qingdao : Qingdao shi zheng fu mi shu chu, 1929-1936
青島 : 青島市政府秘書處, 1929-1936
 
 
Shaxian zhi : [12 juan] / Liang Boyin xiu ; Luo Kehan zuan
沙縣志 : [12卷] / 梁伯蔭修 ; 羅克涵纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北市 : 成文出版社, 民國64 [1975]
 
 
Hangzhou fu zhi : Zhejiang sheng / Gong Jiajun xiu ; Li Rong zuan
杭州府志 : 浙江省 / 龔嘉修;李榕纂
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北市 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Xin zuan Kangxian xian zhi : [24 juan] / Wang Shimin xiu ; Lü Zhongxiang zuan
新纂康縣縣志 : [24卷] / 王士敏修 ; 呂鐘祥纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Hongzhi Wenzhou fu zhi : [22 juan / Wang Zan bian ji ; Cai Fang tong bian]
弘治温州府志 : [22卷 / 王瓚編集 ; 蔡芳同編]
Uniform title: Wenzhou fu zhi
温州府志
Shanghai : Shanghai gu ji shu dian, [1990]
上海 : 上海古籍書店, [1990]
 
 
Qiantang xian zhi : Zhejiang sheng / [Nie Xintang zuan xiu]
錢塘縣志 : 浙江省 / [聶心湯纂修]
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北市 : 成文出版社, 民國64 [1975]
 
 
Wanli Yuntai zhi / [zhuan zhe Peng Zungu deng ; Pei Yingzhang xiu]
萬曆鄖臺志 / [撰者彭遵古等 ; 裴應章修]
Uniform title: Yuntai zhi
鄖臺志
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 76 [1987]
臺北市: 臺灣學生書局, 民國76 [1987]
 
 
Songxian zhi : Henan sheng / Kang Jiyuan zuan xiu
嵩縣志 : 河南省 / 康基淵纂修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Qianzhou xin zhi : Shanxi sheng : [6 juan] / Baisihulang zuan xiu
乾州新志: 陝西省: [6卷] / 拜斯呼朗纂修
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北市: 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Qiandao Lin'an zhi : Zhejiang sheng / Zhou Cong zhuan
乾道臨安志 : 浙江省 / 周淙撰
by Zhou, Cong, 12th century
周淙, 12th century
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Tangqi zhi : [20 juan] / Wang Tong zhuan
唐棲志 : [20卷] / 王同撰
by Wang, Tong, active 1889
王同, active 1889
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1974?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1974?]
 
 
Yuxian zhi : [30 juan] / Wang Qinlin deng zuan xiu
禹縣志 : [30卷] / 王琴林等纂修
by Wang, Qinlin
王琴林
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Chengde fu zhi : [60 juan] / Hai Zhong xiu ; Lin Congjiong deng [fen] zuan
承德府志 : [60卷] / 海忠修 ; 林從烱等[分]纂
[Taibei] : Cheng wen chu ban she, [1968]
[臺北] : 成文出版社, [1968]
 
 
Danxian zhi : [18 juan, juan shou] / Peng Yuanzao xiu ; Wang Guoxian zuan
儋縣志 : [18卷, 卷首] / 彭元藻修 ; 王國憲纂
Uniform title: Xu xiu Danxian zhi
續修儋縣志
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北市 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Minzhou zhi [Wang Yuanjiong xiu, Tian Ersui, Guo Jingfan zuan
岷州志 [汪元絧修, 田而穟, 郭京範纂
Taibei, Taiwan xue sheng shu ju, 1968]
台北, 臺灣學生書局, 1968]
 
 
Puxian zhi : Shanxi sheng : [10 juan] / Wu Hui xiu ; Wang Zhuzheng zuan
蒲縣志 : 山西省 : [10卷] / 巫慧修 ; 王居正纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Yixian zhi : [20 juan] / Zhao Xingde xiu ; Wang Heling zuan
義縣志 : [20卷] / 趙興德修 ; 王鶴齡纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 成文出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zouxian zhi : Shandong sheng : [3 juan] / Lou Yijun xiu ; Zhou Yi deng zuan
鄒縣志 : 山東省 : [3卷] / 婁一均修 ; 周翼等纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Shanyin xian zhi jiao ji [microform] / Li Ciming zhuan
山陰縣志校記 [microform]/ 李慈銘譔
MicroformMicroform, BookBook
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.