National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 113 Results for subject:"China -- History -- Spring and Autumn period, 722-481 B.C."
Sort by:
 
 
Tu shuo Chun qiu wu ba [electronic resource] / Zhou Shufang
图说春秋五霸 [electronic resource] / 周淑舫
by Zhou, Shufang
周淑舫
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2010
长春 : 吉林人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guo yu = Guoyu / Zuoqiu Ming
国语 = Guoyu / 左丘明
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Guo yu : [21 juan]
國語 : [21卷]
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國 21 [1931]
 
 
Guo yu : er shi yi juan / [Wei shi jie]
國語 : 二十一卷 / [韋氏解]
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Chun qiu wu ba / Zheng Huixin bian zhu
春秋五霸/ 鄭會欣著
by Zheng, Huixin
鄭會欣
Xianggang Jiulong : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 1991
香港九龍: 中華書局(香港) 有限公司, 1991
 
 
Yue jue shu shi wu juan / [Yuan Gang]
越絶書十五卷 / [袁康]
by Yuan, Gang, active 40
袁康, active 40
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Chun qiu bie dian / Xue Yuji zhuan
春秋別典/ 薛虞畿撰
by Xue, Yuji
薛虞畿
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Guo yu / [Wei shi jie]
國語 / [韋氏解]
by Zuoqiu, Ming
左丘明
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Yue jue shu : fu Qing Qian Peiming, Yu Yue zha ji er zhong / Zhang Zongxiang jiao zhu
越絶書 : 附清錢培名, 俞樾札記二種 / 張宗祥校註
by Yuan, Kang, active 40
袁康, active 40
Shanghai : Sheng wu yin shu guan, 1956
上海 : 商務印書館, 1956
 
 
Jin guo bo ye yan jiu / Liu Wenqiang zhu
晉國伯業研究 / 劉文强著
by Liu, Wenqiang
劉文强
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju, 2004
臺北市 : 臺灣學生書局, 2004
 
 
Yue jue shu : 15 juan / [Yuan Kang zhuan]
越絶書 : 15卷 / [袁康撰]
by Yuan, Kang, active 40
袁康, active 40
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Ba quan die xing : Chun qiu ba zhu lun / Chao Fulin zhu
霸权迭兴 : 春秋霸主论 / 晁福林著
by Chao, Fulin
晁福林
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店经销, 1992
 
 
Guo yu / Shanghai shi fan xue yuan gu ji zheng li zu jiao dian
國語 / 上海師範學院古籍整理組校點
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1978
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1978
 
 
Yue jue shu = Yuejueshu / Yuan Kang, Wu Ping
越绝书 = Yuejueshu / 袁康, 吴平
by Yuan, Kang, active 40
袁康, active 40
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Chun qiu Teng Xue Qi Yue Ju Zhu Xu qi guo tong biao : liu juan / Wei Yilong zhuan
春秋滕薛杞越莒邾許七國統表 : 六卷 / 魏翼龍撰
by Wei, Yilong
魏翼龍
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chun qiu hui yao / Yao Yanqu zhu
春秋會要 / 姚彥渠著
by Yao, Yanqu
姚彥渠
Beijing : Zhong hua shu ju, 1955
北京 : 中華書局, 1955
 
 
Guo yu / [Zuoqiu Ming ; Wei Zhao jie]
國語 / [左丘明 ; 韋昭解]
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Han fen lou, [193-?]
上海 : 涵芬樓, [193-?]
 
 
Guo yu / [Zuoqiu Ming] ; Shanghai shi fan da xue gu ji zheng li zu jiao dian
国语 / [左丘明] ; 上海师范大学古籍整理组校点
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1998
上海 : 上海古籍出版社, 1998
 
 
Yue jue shu / Yuan Kang, Wu Ping ji lu [i.e. zhu]
越絶書 / 袁康, 吳平輯錄 [i.e.著]
by Wu, Ping, active 40
吳平,dfl. 40
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1985
 
 
Chun qiu zuo zhuan ju jie / Zuoqiu Ming zhu
春秋左傳句解 / 左丘明著
by Zuoqiu, Ming
左丘明
Taibei : Xin lu shu ju, Min55 [1966]
臺北 : 新陸書局, 民55 [1966]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.