National Library of Australia

Opening hours Australia Day long weekend: Saturday 25 & Sunday 26 January: Library open during regular opening hours; Monday 27 January: All Reading Rooms closed, Bookshop & Exhibition Galleries open from 9am-5pm.

Showing 1 - 20 of 116 Results for subject:"China -- History -- Taiping Rebellion, 1850-1864 -- Sources."
Sort by:
 
 
Tai ping tian guo zi liao / Deng Jicheng, Xie Xingyao deng bian ; Shen Yunlong zhu bian
太平天國資料 / 鄧之誠, 謝興堯等編 ; 沈雲龍主編
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1976?]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1976?]
 
 
Zei qing hui zuan / Zhang Dejian zhuan
賊情彙簒 / 張德堅撰
by Zhang, Dejian
張德堅
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1968]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1968]
 
 
Ying jie gui zhen / Hong Ren'gan zhuan
英傑歸真 / 洪仁玕撰
by Hong, Rengan, 1822-1864
洪仁玕, 1822-1864
[Taibei Xian Yonghe Zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國62 i.e. 1973]
 
 
Tai ping tian guo wen shu / Tai ping tian guo li shi bo wu guan bian ; zhu bian Luo Ergang = Selected documents and records of the Taiping Heavenly Kingdom / edited by the...
太平天囯文書 / 太平天囯歷史博物館編 ; 主編羅爾綱 = Selected documents and records of the Taiping Heavenly Kingdom / edited by the Historical Museum of the Taiping Heavenly Kingdom ; editor-in-chief: Luo Ergang
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 1991
南京 : 江蘇人民出版社, 1991
 
 
Tai ping tian guo xi jian shi liao san zhong / Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin
太平天国稀见史料三种 / 中华全国图书馆文献缩微复制中心
Beijing : Gai zhong xin, 1995
北京 : 该中心, 1995
 
 
Tai ping tian guo shi wen chao / Luo Yong, Shen Zuji ji
太平天國詩文鈔 / 羅邕, 沈祖基輯
by Luo, Yong
羅邕
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Tai ping jun shi liao (yi)
太平軍史料(一)
Taibei Shi : Tai lian guo feng chu ban she, Minguo 58 [1969]
台北市 : 台聯國風出版社, 民國58 [1969]
 
 
Tai ping tian guo san yi wen xian gou chen lu / Luo Ergang, Luo Wenqi ji lu
太平天国散佚文献勾沉录 / 罗尔纲,罗文起辑录
Guiyang shi : Guizhou ren min chu ban she, 1993
贵阳市: 贵州人民出版社, 1993
 
 
Tai ping tian guo / Luo Ergang, Wang Qingcheng zhu bian
太平天国 / 罗尔纲, 王庆成主编
Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2004
桂林市 : 广西师范大学出版社, 2004
 
 
Tai ping tian guo yin shu / [Tai ping tian guo li shi bo wu guan]
太平天国印書 / [太平天国历史博物馆]
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[南京] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1979
 
 
Tai ping tian guo shi liao yi cong / Wang Chongwu, Li Shiqing bian yi
太平天國史料譯叢 / 王崇武, 黎世淸編譯
by Wang, Chongwu
王崇武
Shanghai : Shen chou kuo kuang she, 1954-
上海 : 神州國光社, 1954-
 
 
Tai ping tian guo shi liao, Guo li Beijing da xue wen ke yan jiu suo, Guo li Beijing tu shu guan bian ji
太平天國史料, 國立北京大學文科研究所, 國立北京圖書館編輯
by Beijing da xue. Wen ke yan jiu suo
北京大學. 文科研究所
Beijing, Kai ming shu dian, 1951
北京, 開明書店, 1951
 
 
Tai ping tian guo de wen xian he li shi : hai wai xin wen xian kan bu he wen xian shi shi yan jiu / Wang Qingcheng zhu
太平天国的文献和历史 : 海外新文献刊布和文献史事研究 / 王庆成著
by Wang, Qingcheng, 1928-
王庆成, 1928-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 社会科学文献出版社: 新华书店经销, 1993
 
 
Qing zheng fu zhen ya Tai ping tian guo tang an shi liao / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian ; [zhu bian Yu Bingkun ; bian ji Lü Jian, Fang Jiuzhong]
清政府鎮壓太平天國檔案史料 / 中國第一歷史檔案館編 ; [主編俞炳坤 ; 編輯吕堅, 方久忠]
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1990-
北京 : 光明日報出版社, 1990-
 
 
Tai ping tian guo ge ming wen wu tu lu bu bian / Guo Ruoyu bian
太平天国革命文物圖錄補編 / 郭若愚編
by Guo, Ruoyu
郭若愚
Shanghai : Qun lian chu ban she, 1955
上海 : 羣聯出版社, 1955
 
 
Ying jie gui zhen / Hong Rengan zhuan
英傑歸真 / 洪仁玕撰
by Hong, Rengan, 1822-1864
洪仁玕, 1822-1864
Taibei Xian : Da hua yin shu guan, Minguo 57 [1968]
臺北縣 : 大華印書館, 民國57 [1968]
 
 
Tai ping tian guo wen xian shi liao ji / Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo jin dai shi zi liao bian ji shi bian
太平天国文献史料集 / 中國社会科学院近代史研究所近代史资料编辑室编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Tai ping tian guo shi ji zai ding miu ji / Luo Ergang zhu
太平天国史記載訂謬集 / 羅爾綱著
by Luo, Ergang, 1903-
羅爾綱, 1903-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1955
北京 : 生活・讀書・新知三聯書店 : 新華書店發行, 1955
 
 
He Guiqing deng shu zha / Suzhou bo wu guan, Jiangsu shi yuan li shi xi, Nanjing da xue li shi xi bian
何桂清等書札 / 苏州博物馆, 江苏师院历史系, 南京大学历史系编
[Hong Kong? : s.n., 1981 or 1982]
 
 
Qin ding ying jie gui zhen [manuscript] / [Hong Rengan zhuan]
欽定英傑歸真 [manuscript] / [洪仁玕撰]
by Hong, Rengan, 1822-1864
洪仁玕, 1822-1864
[China : s.n.], Taiping tian guo xin you nian [1861]
[China : s.n.], 太平天國辛酉年 [1861]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.