National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 276 Results for subject:"China -- History -- Tiananmen Square Incident, 1989."
Sort by:
 
 
Huo zai shao, xue zai shao : xian gei Tianan Men yong shi
火在燒,血在燒 : 獻給天安門勇士
Taibei : Xing zheng yuan xin wen ju, Minguo 78 [1989]
台北 : 行政院新聞局, 民國78 [1989]
 
 
Ren min bu hui wang ji : ba jiu min yun shi lu / Liu shi si ming Xianggang ji zhe bian zhu
人民不會忘記 : 八九民運實錄 / 六十四名香港記者編著
Xianggang : Xianggang ji zhe xie hui, 1989
香港 : 香港記者協會, 1989
 
 
Tao chu Beijing / [zuo zhe Wang Ling ; kou shu C. Wong]
逃出北京/ [作者王玲;口述C. Wong]
by Wang, Ling
王玲
[Hong Kong?] : Guo ji chu ban she, 1989
[Hong Kong?] : 國際出版社, 1989
 
 
New York : Collier Books ; London : Collier Macmillan Publishers, c1990
 
 
Beijing feng bo zhen xiang he shi zhi / Zhong yang dang xiao dang de ji ben lu xian yan jiu ke ti zu bian
北京風波真相和实质 / 中央党校党的基本路线研究课题组编
Beijing : Da di chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 大地出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1989
 
 
 
 
Xue wo Zhonghua : 89 nian Beijing xue chao zi liao ji / bian zhu He Zhizhou
血沃中华 : 八九年北京学潮資料集 / 編著何芝洲
by He, Zhizhou
何芝洲
Xianggang : Xianggang xin yi dai wen hua xie hui : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1989
香港 : 香港新一代文化恊會 : 發行藝美圖書公司, 1989
 
 
"Liu si" mi mi / Shi Jingqian
「六四」秘密 / 史景前
by Shi, Jingqian
史景前
Deer Park, NY : Ha ye chu ban she, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ba jiu Zhongguo min yun bao zhang guang gao zhuan ji / Xianggang shi min zhi yuan ai guo min zhu yun dong lian he hui Zhongguo min zhu yun dong zi liao zhong xin
八九中國民運報章廣告專輯/ 香港市民支援愛國民主運動聯合會中國民主運動資料中心
Xianggang : Zhongguo minzhu yun dong zi liao zhong xin, 1990
香港: 中國民主運動資料中心, 1990
 
 
Feng bao zhi hou : ba jiu min yun ji qi ying xiang / Yang Liyu, Ma YiYang zhu
風暴之後 : 八九民運及其影響 / 楊力宇, 馬怡陽著
by Yang, Winston L. Y
Xianggang : Bai xing wen hua shi ye you xian gong si, 1991
香港 : 百姓文化事業有限公司, 1991
 
 
Huo yu xue zhi zhen xiang : Zhongguo da lu min zhu yun dong ji shi, 1989 / Zhong gong yan jiu za zhi she
火與血之真相 : 中国大陸民主運動纪實, 1989 / 中共研究雜誌社
Zhonghua Minguo Taibei Shi Shilin qu : Zhong gong yan jiu za zhi she, 1989
中華民國台北市士林區 : 中共研究雜誌社, 1989
 
 
Tian'an men tu sha / Du Bin bian
天安門屠殺 / 杜斌編
[New York] : Ming jing chu ban she, 2013
[New York] : 明鏡出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Tian'an Men min zhu xue : ban ji shi ban chuang zuo zheng zhi xiao shuo / zuo zhe Zheng Yi
天安门民主血 : 半紀實半創作政治小說 / 作者鄭義
by Zheng, Yi, 1943-
鄭義, 1943-
[Hong Kong] : Kuai bao you xian gong si, [1989?]
[Hong Kong] : 快報有限公司, [1989?]
 
 
Liu yue si ri : di jin ni suo bu zhi dao de zhen xiang / Ren Xinguang zhu
六月四日, 抵近你所不知道的真相 / 任信光著
by Ren, Xinguang
任信光
Xianggang : Xianggang wen hua shi ye gong si, 2010
香港 : 香港文化事業公司, 2010
 
 
Chen zhong de hui shou : 1989 Tian'an Men yun dong shi wu zhou nian ji nian wen ji = Essays commemorating the 15th anniversary of the 1989 Tiananmen democracy movement /...
沉重的回首 : 1989天安門運動十五週年紀念文集 = Essays commemorating the 15th anniversary of the 1989 Tiananmen democracy movement / 陳小雅主編 ; 余英時推薦
Xianggang : Kaifang za zhi she, 2004
香港 : 開放雜誌社, 2004
 
 
Tian'an Men jiu po xin hun / Li Bihua
天安門舊魄新魂 / 李碧華
by Li, Bihua
李碧華
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1990
香港 : 天地圖書有限公司, 1990
 
 
Guo jia, she hui guan xi yu ba jiu Beijing xue yun / Zhao Dingxin zhu
國家, 社會關係與八九北京學運 / 趙鼎新著
Uniform title: Power of Tiananmen. Chinese
by Zhao, Dingxin
趙鼎新
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, c2007
香港 : 中文大學出版社, c2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.