National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 117 Results for subject:"China -- History -- Warlord period, 1916-1928."
Sort by:
 
 
Zhifeng da zhan / Qinhuangdao shi zheng xie wen shi zi liao wei yuan hui bian ; Qi Qingchang, Sun Zhisheng zhu
直奉大战 / 秦皇島市政协文史资料委员会编 ; 齐庆昌, 孙志升著
by Qi, Qingchang
齐庆昌
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 1993
北京 : 社会科学文献出版社, 1993
 
 
Bei yang jun fa shi hua / Ding Zhongjiang zhu
北洋軍閥史話/ 丁中江著
by Ding, Zhongjiang, 1918-
丁中江, 1918-
Peking : Zhongguo you yi chu ban gong si, 1992
北京 : 中国友谊出版公司, 1992
 
 
Zhonghua Minguo li shi shang de 20 da pai xi jun fa / Zhang Mingjin, Liu Liqin zhu bian
中华民国历史上的20大派系军阀 / 张明金, 刘立勤主编
Beijing Shi : Jie fang jun chu ban she, 2008
北京市 : 解放军出版社, 2008
 
 
Xiang jun yuan E zhan shi / bian ji zhe Guo shi bian ji she
湘軍援鄂戰史 / 編輯者國史編輯社
Shanghai : Shen zhou shu ju, Minguo 10 [1921]
上海 : 神州書局, 民國10 [1921]
 
 
Bei yang jun fa [microform] / Lai Xinxia bian
北洋军阀 [microform] / 来新夏编
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, [1995?]
香港 : 三联书店(香港)有限公司, [1995?]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo de jun fa zheng zhi, 1916-1928 / Qi Xisheng zhu ; Yang Yunruo, Xiao Yanzhong yi
中国的军阀政治, 1916-1928 / 齐锡生著 ; 杨云若, 萧延中译
Uniform title: Warlord politics in China, 1916-1928. Chinese
by Chi, Hsi-sheng
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Jiang Zhe xie zhan da xie zhen / Haishengfusheng bian ji
江浙血戰大寫眞 / 海生浮生編輯
Shanghai. : Qi xin shu ju, Minguo 13 [1924]
上海 : 啓新書局, 民國13 [1924]
 
 
Minguo jun fa pai xi / Chen Xianqing zhu
民国军阀派系 / 陈贤庆著
by Chen, Xianqing
陈贤庆
Beijing Shi : Tuan jie chu ban she, 2009
北京市 : 团结出版社, 2009
 
 
Minguo ba nian zhi nan bei yi he / Lin Tongfa zhu
民國八年之南北議和 / 林桶法著
by Lin, Tongfa
林桶法
Taibei Shi : Nan tian shu ju, Minguo 79 [1990]
台北市 : 南天書局, 民國79 [1990]
 
 
Xi shuo bei yang / Chen Xizhang zhu
细说北洋 / 陈锡璋著
by Chen, Xizhang
陈锡璋
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2016
北京 : 商务印书馆, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Hao qiang shi lu / [zhu zhe Ning Wu deng zhu]
豪强實錄 / [著者寧武等著]
Xianggang : Zhong yuan chu ban she, 1990
香港: 中原出版社, 1990
 
 
Bei yang jun fa shi / Lai Xinxia ... [et al.] zhu
北洋军阀史 / 来新夏... [et al.] 著.
Shanghai : Dong fang chu ban zhong xin, 2011
上海: 东方出版中心, 2011
 
 
Feng xi jun shi / Hao Bingrang zhu
奉系军事 / 郝秉让著
by Hao, Bingrang
郝秉让
Shenyang : Liao hai chu ban she, 2000
沈阳 : 辽海出版社, 2000
 
 
Bei yang jun fa shi = Beiyangjunfashi / Lai Xinxia ... [et al.] zhu
北洋军阀史= Beiyangjunfashi / 来新夏... [et al.] 著
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2000
天津市: 南开大学出版社, 2000
 
 
Feng Zhi zhan shi / [bian ji she Shanghai hong wen tu shu guan]
奉直戰史 / [編輯者上海宏文圖書館]
[Shanghai] : Shanghai hong wen tu shu guan, Minguo 14 [1925]
[上海] : 上海宏文圖書館, 民國14 [1925]
 
 
Minguo jun fa shi lue / Liu Zhichao, Hu Yuhai zhu
民国军阀史略 / 刘志超, 胡玉海著
by Liu, Zhichao
刘志超
Shenyang Shi : Liaoning da xue chu ban she, 1998
沈阳市 : 辽宁大学出版社, 1998
 
 
Zhongshan jian shi jian / Zhong gong Guangdong sheng wei dang shi yan jiu wei yuan hui ban gong shi, Guangdong sheng dang an guan
中山舰亊件/ 中共广东省委党史研究委员会办公室,广东省档案馆
[Canton] : Zhong gong Guangdong sheng wei dang shi yan jiu wei yuan hui ban gong shi : Guangdong sheng dang an guan, 1981
[Canton] : 中共广东省委党史硏究委員会办公室 : 广东省档案馆, 1981
 
 
Bei yang jun fa, 1912-1928 / Zhongguo shi xue hui, Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo bian ; Zhang Bofeng, Li Zhongyi zhu bian bian zhe Wen Liming, Li Xuetong,...
北洋军阀, 1912-1928 / 中国史学会, 中国社会科学院近代史研究所编 ; 章伯锋, 李宗一主编 ; 编者闻黎明, 李学通, 王善中
Wuhan Shi : Wuhan chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
武汉市 : 武汉出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所经销, 1990
 
 
Hu fa yun dong : jun zheng fu shi qi zhi jun zheng yan jiu, 1917-1921 / Chen Qin'guo
護法運動 : 軍政府時期之軍政研究, 1917-1921 / 陳欽國
by Chen, Qin'guo
陳欽國
Zhonghua Minguo, Taibei : Zhong yang yan jiu yuan, Minguo 73 [1984]
中華民國台北 : 中央研究院, 民國73 [1984]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.