National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 148 Results for subject:"China -- History -- Warring States, 403 B.C.-221 B.C."
Sort by:
 
 
Zhan guo ce [microform]
戰國策 [microform]
Kunming : Zhan guo ce fa xing bu, 1940-1041
昆明 : 戰國策發行部, 1940-1041
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Jing Yue jue shu jiao zhu gao ben : 15 juan, juan shou 1 juan, fu lu 1 juan / Yuan Kang, Wu Ping zhuan, Tieruyiguanzhu jiao zhu
景越絶書校注稿本 : 15卷, 卷首1卷, 附錄1卷 / 袁康, 吳平撰 , 鐵如意館主校注
by Yuan, Kang, active 40
袁康, active 40
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 48 [1959]
臺北 : 世界書局, 民國48 [1959]
 
 
Yanzi chun qiu
晏子春秋
by Yan, Ying, -500 B.C
晏嬰, -500 B.C
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zhan guo shi, Yang Kuan zhu
戰國史 / 楊寬著
by Yang, Kuan
楊寬
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 1997
臺北 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 1997
 
 
Zhou ji bian lue : fu suo yin / Huang Shisan zuan
周季編略 : 附索引 / 黃式三纂
by Huang, Shisan
黃式三
Taibei Shi : Guo fang yan jiu yuan ; Zhonghua da dian bian yin hui, Minguo 56 [1967]
臺北市 : 國防硏究院 ; 中華大典編印會, 民國56 [1967]
 
 
Tu shuo Zhan guo qi xiong [electronic resource] / Zhou Yang, Wu Minghao, Li Min
图说战国七雄 [electronic resource] / 周阳, 吴明昊, 李敏
by Zhou, Yang
周阳
Changchun : Jilin ren min chu ban she, 2010
长春 : 吉林人民出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zong heng jia yan jiu / Gu Nianxian zhu
縱横家研究 / 顧念先著
by Gu, Nianxian
顧念先
Taibei : Zhongguo xue shu zhu zuo jiang zhu wei yuan hui : Taiwan shang wu yin shu guan zong jing xiao, Minguo 58 [1969]
臺北 : 中國學術奬助委員會 : 臺灣商務印書館總經銷, 民國58 [1969]
 
 
Zhan guo ce gu shi xuan yi = Zhaingunce (i.e. Zhanguoce) gushi xuanyi / Liu Yaolin xuan yi
戰國策故事選译 = Zhaingunce (i.e. Zhanguoce) gushi xuanyi/ 刘耀林选译
Uniform title: Zhan guo ce. Selections
戰國策. Selections
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Qin bing liu guo yu Chu Han xiang zheng / Li Tang bian zhu
秦併六國與楚漢相爭 / 李唐編著
Uniform title: Qin bing liu guo shi hua
秦併六國史話
by Li, Tang
李唐
Taibei shi : Guo jia chu ban she : Zong jing xiao Guo jia shu dian, Minguo 71 [1982]
台北市 : 國家出版社 : 總經銷國家書店, 民國 71 [1982]
 
 
Jing zheng, gai ge, jin bu : Zhan guo li shi fan si / Liu Zehua, Li Ruilan
竞争・改革・进步 : 战国历史反思 / 刘泽华, 李瑞兰
by Liu, Zehua
刘泽华
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Ba wang zhi meng : yi chang li shi de si bian zhi lu. 4 / lu shi hao zhu
霸王之夢 : 一場歷史的思辨之旅. 4 / 呂世浩著
by Lü, Shihao, 1971-
呂世浩, 1971-
Tai bei shi : Ping an wen hua you xian gong si, 2017
臺北市 : 平安文化有限公司, 2017
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Uniform title: Zhan guo ce
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1985
 
 
Ji e de Zhan guo / Fan Jun zhu
飢餓的戰國 / 范軍著
by Fan, Jun, 1969-
范軍, 1969-
Taibei Shi : Long tu teng wen hua, 2015
臺北市 : 龍圖騰文化, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wu Yue chun qiu = WuYuechunqiu / Zhao Ye
吴越春秋 = WuYuechunqiu / 赵晔
by Zhao, Ye, active 40
赵晔
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Zhan guo ce : shi er juan / Min Qiji cai zhu
戰國策 : 十二卷 / 閔齊伋裁註
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Chu wen hua yan jiu / Wen Chongyi zhu
楚文化硏究 / 文崇一著
by Wen, Chongyi
文崇一
[Taibei : Zhong yang yan jiu yuan min zu xue yan jiu suo ; Da lu za ji she dai shou], Minguo 56 [1967]
[臺北 : 中央硏究院民族學硏究所 ; 大陸雜誌社代售], 民國 56 [1967]
 
 
Xianyu Zhongshan guo shi biao jiang yu tu shuo / Wang Xianqian ji
鮮虞中山國事表疆域圖說 / 王先謙輯
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 67 [1978]
台北市 : 廣文書局, 民國67 [1978]
 
 
Zuo zhuan gu shi : zheng ba feng yun / Zhang Dewen zhu
左傳故事 : 爭霸風雲 / 張德文著
by Zhang, Dewen, 1932-
張德文, 1932-
Taibei Shi : Taiwan shu fang chu ban you xian gong si, 2013
臺北市 : 臺灣書房出版有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qi guo kao ding bu / Dong Yue yuan zhu ; Miao Wenyuan ding bu
七國考订補 / 董說原著 ; 繆文遠訂補
by Miao, Wenyuan
繆文遠
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.