National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 58 Results for subject:"China -- History, Military -- 1949-"
Sort by:
 
 
Jian guo yi lai jun shi bai zhuang da shi / Li Cheng, Xiao Ji, Wang Libing zhu bian
建国以来军史百桩大事 / 李澄, 晓季, 王立兵主编
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 知识出版社 : 新华书店总店北京发行所经銷, 1992
 
 
Jian guo hou Zhongguo guo nei 10 ci jun shi da xing dong / Sha Li, Min Li bian zhu
建国后中国国內10次军事大行动/ 沙力, 闽力编著
by Sha, Li
沙力
Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she, 1992
成都 : 四川科学技术出版社, 1992
 
 
Xin Zhongguo jun shi huo dong ji shi, 1949-1959 / Deng Lifeng bian zhu
新中国军事活动纪实, 1949-1959 / 邓礼峰编著
by Deng, Lifeng
邓礼峰
Beijing : Zhong gong dang shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 中共党史资料出版社 : 新华书店经銷, 1989
 
 
Jie fang jun xian yi jiang ling ping zhuan / Jin Qianli zhu
解放軍現役將領評傳 / 金千里著
by Jin, Qianli
金千里
Xianggang : Xiafei'er chu ban you xian gong si, 2010
香港 : 夏菲爾出版有限公司, 2010
 
 
Gongheguo jun shi jian wen / "'Zong heng' jing pin cong shu" bian wei hui bian
共和国军事见闻 / 《<纵橫>精品丛书》编委会编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2002
北京 : 中国文史出版社, 2002
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo 36 wei jun shi jia = 36 strategists of the People's Republic of China / Chen Yu bian zhu
中华人民共和囯36位军事家 = 36 strategists of the People's Republic of China / 陈宇编著
by Chen, Yu
陈宇
Shanghai Shi : Shanghai wen yi chu ban she, 2002
上海市 : 上海文艺出版社, 2002
 
 
Gongheguo zhan shen shi lu / Cheng Min bian
共和国战神实录 / 程敏编
by Cheng, Min
程敏
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian shoudu fa xing suo fa xing, 1993
北京 : 团结出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1993
 
 
Zhong gong dui wai zhan zheng
中共對外戰爭
Xianggang : Ke hua tu shu chu ban gong si
香港 : 科華圖書出版公司
 
 
Kai guo da zhen fan = Kai guo da zhen fan / Bai Xi zhu
开国大镇反 = Kai guo da zhen fan / 白希著
by Bai, Xi, 1964-
白希, 1964-
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2006
北京市 : 中共党史出版社, 2006
 
 
Tai hai da zhan : hai xia feng bao Jinmen dui jue / Xu Yan deng zhu ; [bian ji Feng yun shi dai bian ji wei yuan hui]
台海大戰: 海峽風暴金門對決 / 徐焰等著 ; [編輯風雲時代編輯委員會]
Taibei Shi : Feng yun shi dai chu ban you xian gong si, 1992
台北市 : 風雲時代出版有限公司, 1992
 
 
Fu xiao de jiao liang : xin Zhongguo jiao fei yu zhen ya fan ge ming ji shi / Nan Shi bian zhu
拂晓的较量 : 新中国剿匪与镇压反革命纪实 / 南石编著
by Nan, Shi
南石
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2000
北京 : 中央文献出版社, 2000
 
 
Tou shi Tai hai zhan shi / Di Zongheng zhu ; [bian ji Feng yun lun tan bian ji wei yuan hui]
透視台海戰史 / 狄縱橫著 ; [編輯風雲論壇編輯委員會]
by Di, Zongheng
狄縱橫
Taibei shi : Di Zongheng : Zong jing xiao Lian feng shu bao she, Minguo 74 [1985]
台北市 : 狄縱橫 : 總經銷聯豐書報社, 民國74 [1985]
 
 
"Zhongguo 9 ci da fa bing" / Sha Li, Min Li bian zhu
《中国9次大发兵》 / 沙力, 闽力编著
by Sha, Li
沙力
[Chengdu?] : Sichuan wen yi chu ban she, 1992
[成都?] : 四川文艺出版社, 1992
 
 
Zhong Yue kai huo / Feng ge chu ban she bian
中越開火 / 風挌出版社編
Xianggang : Feng ge chu ban she, [1979?]
香港 : 風挌出版社, [1979?]
 
 
Zhongguo neng fou da ying xia yi chang zhan zheng / Xiaobing, Qingbo bian zhu
中國能否打赢下一場戰爭 / 曉兵, 靑波編著
by Xiaobing
曉兵
Taibei Shi : Zhou zhi wen hua, 1995
台北市 : 周知文化, 1995
 
 
Zhong gong jian guo yi lai shi da zhan zheng zhen xiang. di 2 ji / Zheng Yi bian zhu
中共建國以來十大戰爭真相. 第2輯 / 鄭義編著
by Zheng, Yi, 1943-
鄭義, 1943-
Xianggang : Xianggang wen hua yi shu chu ban she, 2006
香港 : 香港文化藝術出版社 2006
 
 
Zhong gong liu ci wei guo zhan zheng / [bian yin chu ban Xianggang wen hui chu ban she]
中共六次衛國戰爭 / [編印出版香港文滙出版社]
Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she ; Xianggang Jiulong : Fa xing Li yuan shu bao she, 1992
香港 : 香港文滙出版社 ; 香港九龍 : 發行利源書報社, 1992
 
 
"Shen wa dong" de bei hou = Shenwadong de beihou / Tan Keming zhu
"深挖洞"的背后 = Shenwadong de beihou / 谭克明著
by Tan, Keming
谭克明
Beijing Shi : Zhong gong dang shi chu ban she, 2009
北京市 : 中共党史出版社, 2009
 
 
Zhong gong jian guo yi lai shi da zhan zheng nei mu / Zheng Yi bian zhu
中共建國以來十大戰爭內幕 / 鄭義編著
by Zheng, Yi, 1943-
鄭義, 1943-
Xianggang : Wen hua yi shu chu ban she, 2005
香港 : 文化藝術出版社 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.