National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 38886 Results for subject:"China -- History."
Sort by:
 
 
Haidian Qu jian zhi yan ge / Wang Songwen zhu
海淀区建置沿革 / 王宋文著
by Wang, Songwen
王宋文
Beijing : Beijing Shi Haidian Qu di fang zhi ban gong shi, 2002
北京 : 北京市海淀区地方志办公室, 2002
 
 
Ji'an shi zhi / zhu bian Ouyang Xuan ; fu zhu bian Xiong Meisheng, Li Guangqian, Liu Chunsheng ; Ji'an shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
吉安市志 / 主编欧阳轩 ; 副主编熊梅生, 李光前, 刘春生 ; 吉安市地方志编纂委员会编
Zhuhai : Zhuhai chu ban she, 1997
珠海 : 珠海出版社, 1997
 
 
Wanrong gu jin ming ren [electronic resource] / Jie Fang zhu
万荣古今名人 [electronic resource] / 解放著
by Jie, Fang
解放
Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she, 2011
太原 : 山西经济出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shenzhen kou shu shi, 1992-2002 = An oral history of Shenzhen / zhu bian Dai Beifang ; fu zhu bian Wang Pu
深圳口述史, 1992-2002 = An oral history of Shenzhen / 主编戴北方 ; 副主编王璞
Shenzhen : Hai tian chu ban she, 2017
深圳 : 海天出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang Sheng ke xue ji shu xie hui zhi / Zhejiang Sheng ke xue ji shu xie hui zhi bian zuan wei yuan hui bian
浙江省科学技术协会志 / 浙江省科学技术协会志编纂委员会编
[Beijing] : Fang zhi chu ban she, 1999
[北京] : 方志出版社, 1999
 
 
Henan ren min gong she hua yun dong / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
河南人民公社化运动 / c 中共河南省委党史研究室编
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 2005
郑州 : 河南人民出版社, 2005
 
 
Hangzhou yu Xi Hu shi hua / Zheng Yunshan, Gong Yanming, Lin Zhengqiu zhu ; [ze ren bian ji Wu Cisheng]
杭州与西湖史话 / 郑云山, 龚延明, 林正秋著 ; [责任编辑吴慈生]
by Zheng, Yunshan
郑云山
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1980
 
 
Minguo Beiping li shi / Zhao Gengqi
民国北平历史 / 赵庚奇
by Zhao, Gengqi
赵庚奇
[Beijing : Beijing chu ban she, 2004?]
[北京 : 京出版社, 2004?]
 
 
Gu Yan shi / Guo Zaoqing zhuan
古燕史 / 郭造卿撰
by Guo, Zaoqing, 1532-1593
郭造卿, 1532-1593
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2008
北京市 : 学苑出版社, 2008
 
 
1927-1937 nian de Shanghai : shi zheng quan, di fang xing he xian dai hua / An Keqiang zhu ; Zhang Peide, Xin Wenfeng, Xiao Qingzhang yi = Shanghai, 1927-1937 : municipal power,...
1927-1937年的上海 : 市政权, 地方性和现代化 / 安克強著 ; 张 培德, 辛文锋, 肖庆璋译 = Shanghai, 1927-1937 : municipal power, locality, and modernization / Christian Henriot
Uniform title: Shanghai, 1927-1937. Chinese
by Henriot, Christian
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2004
上海 : 上海 古籍出版社, 2004
 
 
Nan Bei chao qian gu Hangzhou / [zhu bian Zhou Feng ; fu zhu bian Xiang Xiuwen ... et al.]
南北朝前古杭州 / [主编周峰 ; 副主编项秀文 ... et al.]
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1992
杭州 : 浙江人民出版社, 1992
 
 
Sha Xian zhi / Sha Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
沙县志 / 沙县地方志编纂委员会编
[Peking] : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 1992
[Peking] : 中国科学技术出版社, 1992
 
 
Jun Xian zhi [microform] : 2 juan. / Wang Huang zhuan
濬縣志 [microform] : 2卷. / 王璜撰
by Wang, Huang, approximately 1529
王璜, approximately 1529
[China] : [publisher not identified], Ming Jiajing 8 [1529]
[China] : [publisher not identified], 明嘉靖8 [1529]
MicroformMicroform, BookBook [text, microfilm reel]
 
 
Pi Xian zhi / Sichuan Sheng Pi Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan
郫县志 / 四川省郫县志编纂委员会编纂
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1989
成都 : 四川人民出版社, 1989
 
 
Shou chang cheng / yi ming zuan xiu ; Wen Tingshi ji
壽昌乘 / 佚名纂修 ; 文廷式輯
Taibei : Da hua shu ju, Minguo 79 [1990]
台北 : 大化書局, 民國79 [1990]
 
 
Suxian zhi / Anhui sheng Suxian di fang zhi bian zuan wei yuan hui zhu bian
宿县志 / 安徽省宿县地方志编纂委员会主编
Hefei shi : Huangshan shu she : Xin hua shu dian jing xiao, 1988
合肥市 : 黄山书社 : 新华书店经销, 1988
 
 
Gu fan yuan ying bi kong jin / Xu Lu zhu
孤帆远影碧空尽 / 徐鲁著
by Xu, Lu
徐鲁
Nanjing Shi : Nanjing shi fan da xue chu ban she, 2007
南京市 : 南京师范大学出版社, 2007
 
 
"Ba yi" qi yi / Wei Hongyun bian zhu
"八一" 起义 / 魏宏运編著
by Wei, Hongyun
魏宏运
Wuhan : Hubei ren min chu ban she, 1957
武漢 : 湖北人民出版社, 1957
 
 
Pu Xian zhi / Pu Xian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Zhang Shixian zhu bian
蒲縣志 / 蒲县县志编纂委员会 ; 张世贤主编
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 1992
北京 : 中国科学技术出版社, 1992
 
 
Cong you yan du hui dao Zhonghua guo du : Beijing cheng shi shan bian / Han Guanghui zhu
从幽燕都会到中华国都 : 北京城市嬗变 / 韩光辉著
by Han, Guanghui
韩光辉
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2011
北京 : 商务印书馆, 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.