National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 3393 Results for subject:"China -- Hong Kong."
Sort by:
 
 
'Shi yi wu' xia Fan Zhu san jiao yu Xianggang yan jiu xi lie. I, Jiangxi yu Xianggang / Shen Jianfa, Yang Ruwan, Su Wenshan
「十一五」下泛珠三角與香港研究系列. I, 江西與香港 / 沈建法, 楊汝萬, 蘇文珊
by Shen, Jianfa
沈建法
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang ya tai yan jiu suo, 2007
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2007
 
 
Xianggang, Xianggang-- / Liu Su
香港, 香港-- / 柳苏
by Liu, Su, 1921-
柳苏, 1921-
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店发行, 1986
BookBook [text, volume]
 
 
Shuang long tu yan : Hu Gang zhi wen hua jiao liu yu hu dong / Liang Yuansheng, Wang Hongzhi bian
雙龍吐艷 : 滬港之文化交流與互動 / 梁元生, 王宏志編
Xianggang : Hu Gang fa zhan lian he yan jiu suo, Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2005
香港 : 滬港發展聯合研究所, 香港亞太研究所, 2005
 
 
"Shi yi wu" xia Fan Zhu san jiao yu Xianggang yan jiu xi lie. VI, Hainan yu Xianggang / Shen Jianfa, Yang Ruwan, Lu Yifei
「十一五」下泛珠三角與香港研究系列. VI, 海南與香港 / 沈建法, 楊汝萬, 盧一飛
by Shen, Jianfa
沈建法
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2008
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2008
 
 
'Shi yi wu' xia Fan Zhu san jiao yu Xianggang yan jiu xi lie. II, Guangdong yu Xianggang / Yang Ruwan, Shen Jianfa, Ji Weiwen
「十一五」下泛珠三角與香港研究系列. II, 廣東與香港 / 楊汝萬, 沈建法, 紀緯紋
by Yeung, Yue-man
楊汝萬
Xianggang : Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2007
香港 : 香港亞太研究所, 2007
 
 
Yue Gang Ao wen hua guan xi / Xu Xihui, Li Ping zhu bian
粤港澳文化关系 / 许锡挥, 李平主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi / zhu bian Zheng Tianxiang ; fu zhu bian Li Xun
粤港澳经济关系 / 主编郑天祥 ; 副主编李郇
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Shenzhen, Xianggang ke ji chan ye he zuo : guo ji ke ji hui ju / diao yan ji gou, Shenzhen shi mao yi ke ji ju, Shenzhen shi ke ji he xin xi ju, Xianggang mao yi fa zhan ju ;...
深圳、香港科技產業合作 : 國際科技匯聚 / 調研機構, 深圳市貿易科技局, 深圳市科技和信息局, 香港貿易發展局 ; 協辦機構, 深港產學研基地 ; 合作編寫, 劉佩瓊及香港貿易發展局硏究部
by Liu, Peiqiong
劉佩瓊
Xianggang : Xianggang mao yi fa zhan ju yan jiu bu, 2007
香港 : 香港貿易發展局研究部, 2007
 
 
Zhongguo yin zi yu qu yu jing ji cheng zhang : Xianggang de jiao se ji du hui jing ji fa zhan / Duan Qiao, Wu Fengyi zhu
中國引資與區域經濟成長 : 香港的角色及都會經濟發展 / 段樵, 伍鳳儀著
by Duan, Qiao
段樵
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Yue Gang Ao jing ji guan xi zou xiang yan jiu = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / Chen Guanghan deng zhu
粤港澳经济关走向研究 = The study of economic relation trend of Guangdong, Hong Kong and Macao / 陈广汉等著
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2006
广州 : 广东人民出版社, 2006
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Jūkei Chūgoku Kokumintō zaikō himitsu kikan kenkyo jōkyō / Himeta Mitsuyoshi hen kaisetsu
重慶中国国民党在港秘密機関検挙状況 / 姬田光義編・解說
Tōkyō : Fuji Shuppan, 1988
東京 : 不二出版, 1988
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
 
Gu dao Zhang Ailing : zhui zong Zhang Ailing Xianggang shi qi (1952-1955) xiao shuo / Su Weizhen zhu
孤島張愛玲 : 追蹤張愛玲香港時期(1952-1955) 小說 / 蘇偉貞著
by Su, Weizhen
蘇偉貞
Taibei Shi : San min shu ju gu fen you xian gong si, Min'guo 91 [2002]
臺北市 : 三民書局股份有限公司, 民國91 [2002]
 
 
Lu Xun Yue Gang shi qi shi shi kao shu / Li Weijiang zhu ; Zhang Zhaoyi, Li Tao bian
鲁迅粤港时期史实考述 / 李伟江著 ; 张钊贻, 李桃编
by Li, Weijiang
李伟江
Changsha Shi : Yuelu shu she, 2007
长沙市 : 岳麓書社, 2007
 
 
Zou xiang wei lai de Xianggang jin rong / Rao Yuqing zhu
走向未來的香港金融 / 饒餘慶著
by Jao, Y. C
Xianggang : San lian shu dian, 1993
香港 : 三聯書店, 1993
 
 
Yue yu de zheng zhi : Xianggang yue yu de yi zhi yu duo yuan / Wen Jiehua bian = The politics of the Cantonese language in Hong Kong / edited by Man Kit Wah
粤語的政治 : 香港粤語的異質與多元 / 文潔華編 = The politics of the Cantonese language in Hong Kong / edited by Man Kit Wah
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2014 , ©2014
香港 : 中文大學出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang nü jing liu shi nian / Chen Xiaoneng, He Jiaqi zhu
香港女警六十年 / 陳效能, 何家騏著
by Chen, Xiaoneng
陳效能
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo di dang pu hao you qing / Xu Zhenbang deng
我哋當舖好有情 / 徐振邦等
by Xu, Zhenbang, 1973-
徐振邦, 1973-
Xianggang : Tu po chu ban she, 2015 , ©2015
香港 : 突破出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.