National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 175 Results for subject:"China -- Hubei Sheng."
Sort by:
 
 
Hongwu sheng zheng ji / Song Lian zhuan. Guo chu shi ji / Liu Chen zhuan. Qingxi xia bi / Yao Fu zhuan. Da jia bei huan lu ; Sheng jia nan xun ri lu / Lu Shen zhuan
洪武聖政記/ 宋濂撰. 國初事蹟/劉辰撰. 青溪暇筆/姚福撰. 大駕北還錄;聖駕南巡日錄/陸深撰
by Song, Lian, 1310-1381
宋濂, 1310-1381
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Hubei zhi wu zhi = Flora Hupehensis / Hubei sheng zhi wu yan jiu suo bian zhu
湖北植物志 = Flora Hupehensis / 湖北省植物研究所编著
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 1976-
武汉市 : 湖北人民出版社, 1976-
BookBook [text, volume]
 
 
Hubei sheng jia chu jia qin pin zhong zhi / "Hubei sheng jia chu jia qin pin zhong zhi" bian ji wei yuan hui bian zhu
湖北省家畜家禽品种志 / 《湖北省家畜家禽品种志》编辑委员会编著
[Wuhan shi] : Hubei ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北科学技术出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Wuhan : Hubei jiao yu bao kan she, 1949-
武漢 : 湖北敎育報刊社
 
 
Hubei Sheng qi xiang zhi (1979-2000) / zhu bian Cui Jiangxue ; fu zhu bian Jiang Hairu, Hu Caiwang, Yang Bosong
湖北省气象志 (1979-2000) / 主编崔讲学 ; 副主编姜海如, 胡才望, 杨柏松
Beijing Shi : Qi xiang chu ban she, 2009
北京市 : 气象出版社, 2009
 
 
Hubei Sheng di tu ji = Hubei / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
湖北省地图集 = Hubei / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Qinglinsi Cun zhi = Local records of Qinglinshi / Hubei Sheng Yidu Shi Gaobazhou Zhen Qinglinsi Cun zhi bian zuan wei yuan hui bian
青林寺村志 = Local records of Qinglinshi / 湖北省宜都市高坝洲镇青林寺村志编纂委员会编
Beijing Shi : Fang zhi chu ban she, 2017
北京市 : 方志出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo wen wu di tu ji. Hubei fen ce / guo jia wen wu ju zhu bian
中囯文物地图集. 湖北分册 / 囯家文物局主编
by China. Guo jia wen wu ju
China. 囯家文物局
Xi'an Shi : Xi'an di tu chu ban she, 2002
西安市 : 西安地图出版社, 2002
 
 
Da di shang de qin ren : yi ge nong cun er xi yan zhong de xiang cun tu jing / Huang Deng zhu
大地上的亲人 : 一个农村儿媳眼中的乡村图景 / 黄灯著
by Huang, Deng
黄灯
Beijing Shi : Tai hai chu ban she, 2017
北京市 : 台海出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Hubei Sheng qu yu di zhi zhi / Hubei Sheng di zhi kuang chan ju
湖北省区域地质志 / 湖北省地质矿产局
Beijing : Di zhi chu ban she, 1990
北京 : 地質出版社, 1990
 
 
Hubei sheng ji hua jiao yu shi shi gai kuang
湖北省計劃敎育實施槪况
[Enshi] : Hubei sheng zheng fu, [Minguo 32 i.e. 1943]
[恩施] : 湖北省政府, [民國32 i.e. 1943]
 
 
Hubei sheng zhi. Jin rong / Hubei sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui
湖北省志. 金融 / 湖北省地方志编纂委员会
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she, 1993
[武汉市] : 湖北人民出版社, 1993
 
 
Qian gu feng liu / Hubei sheng qun zhong yi shu guan , Hubei sheng min jian wen yi yan jiu hui bian
千古风流/ 湖北省群众艺术馆,湖北省民间文艺研究会编
[Wuhan shi] : Changjiang wen yi chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[武汉市]: 长江文艺出版社: 湖北省新華書店发行, 1983
 
 
Hubei tu te chan
湖北土特産
Wuhan : Hubei sheng di fang zhi ban gong shi, 1986
武汉 : 湖北省地方志办公室, 1986
 
 
Shennongjia tan qi / Mao Zhenhua, Zhou Hongyou, Fu Wanmei zhu
神农架探奇 / 毛桭华, 周鸿尤, 傅万美著
by Mao, Zhenhua
毛桭华
Beijing : Gong ren chu ban she : Hisn hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Hubei ke ji nian jian / Hubei sheng ke ji zhi bian ji shi bian
湖北科技年鉴 / 湖北省科技志编辑室编
Wuhan : Hubei ke xue ji shu chu ban she
武汉 : 湖北科学技术出版社
 
 
Zhuan xing shi qi de Hubei Sheng pin kun wen ti yan jiu / Zha Daolin ... [et al.] zhu
转型时期的湖北省贫困问题研究 / 查道林 ... [et al.] 著
Wuhan Shi : Zhongguo di zhi da xue chu ban she, 2004
武汉市 : 中国地质大学出版社, 2004
 
 
Zhongguo qu yi yin yue ji cheng. Hubei juan / "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Hubei juan"...
中国曲艺音乐集成. 湖北卷 / 《中国曲艺音乐集成》全国编辑委员会, 《中国曲艺音乐集成. 湖北卷》编辑委员会
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1992
 
 
Cheng shi de jie guan yu she hui gai zao. Hubei juan / Zhong gong Hubei sheng wei dang shi yan jiu shi bian
城市的接管与社会改造. 湖北卷 / 中共湖北省委党史硏究室编
Beijing : Zhong gong dang shi chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1997
北京 : 中共党史出版社 : 经销新华书店, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.