National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 497 Results for subject:"China -- Imprints."
Sort by:
 
 
Wen hua mao yi : Qing dai zhi Minguo shi qi Sibao de shu ji jiao yi / (Mei) Bao Yunya (Cynthia J. Brokaw) zhu ; Liu Yonghua, Rao Jiarong deng yi
文化贸易 : 清代至民国时期四堡的书籍交易 / (美) 包筠雅 (Cynthia J. Brokaw) 著 ; 刘永华, 铙佳荣等译
Uniform title: Commerce in culture : the Sibao book trade in the Qing and Republican periods. Chinese
by Brokaw, Cynthia Joanne
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2015
北京 : 北京大学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Jinhua jing ji zhi / [bian ji Hu Zongmao]
金华经籍志 / [编辑胡宗楙]
by Hu, Zongmao
胡宗楙
Beijing : Zhongguo shu dian : Fa xing Xin hua shu dian shou du fa xing suo, 1991
北京 : 中国书店 : 发行新华书店首都发行所, 1991
 
 
Yangzhou Shi : Guang ling shu she, 2005
扬州市 : 广陵书社, 2005
 
 
Wenzhou jing ji zhi : [36 juan juan shou 1 juan] / Sun Yirang
温州經籍志 : [36卷卷首1卷] / 孫詒讓
by Sun, Yirang, 1848-1908
孫詒讓 1848-1908
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北 : 廣文書局, 民國58[1969]
 
 
Panyu xian shu mu zhi / He Pinduan bian zuan
番禺县书目志 / 何品端编纂
by He, Pinduan
何品端
[Guangdong Panyu xian] : Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Panyu xian wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui, 1989
[广东番禺县] : 中国人民政治协商会议番禺县委员会文史资料硏究委员会, 1989
 
 
Guangdong wen xian shu mu zhi jian lu / Huang Yinpu bian
廣東文獻書目知見錄 / 黃蔭普編
by Huang, Yinpu
黃蔭普
[Xianggang : Chong wen shu dian, 1972]
[香港 : 崇文書店, 1972]
 
 
Zhejiang chu ban shi yan jiu : zhong Tang, Wu dai, liang Song shi qi / [Gu Zhixing zhuan zhu]
浙江出版史研究 : 中唐五代两宋时期 / [顾志兴撰著]
by Gu, Zhixing
顾志兴
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1991
 
 
Jinhua jing ji zhi
金華經籍志.
by Hu, Zongmou
胡宗楙.
Taibei : Jin xue shu ju, Minguo 59 [1970]
台北 : 進學書局, 民國59 [1970]
 
 
Cangzhou gu jin shu zheng / Mu Guolian, Li Jiguang bian
滄州古今書徵 / 穆國聯, 李繼光编
[Hebei] : Hejian Shi yin shua chang, 1995
第1版
 
 
Shanxi yi wen zhi : [7 juan]
陝西藝文志 : [7卷]
by Guo, Yuzhang
郭毓璋
[China : s.n., Minguo 23 i.e. 1934]
[China : s.n., 民國23 i.e. 1934]
 
 
Anhui Sheng guan cang Wan ren shu mu, -1949 / zhu bian Kan hua
安徽省 館藏 皖人 書目, -1949 / 主编 闞 華
Hefei : Huang Shan shu she, 2003
合肥 : 黄山 出版社, 2003
 
 
Bi Song lou cang shu zhi ; Bi Song lou cang shu xu zhi / Lu Xinyuan zhuan
皕宋樓藏書志 ; 皕宋樓藏書續志 / 陸心源撰
Uniform title: Bi Song lou cang shu zhi
皕宋樓藏書志
by Lu, Xinyuan, 1834-1894
陸心源, 1834-1894
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
 
Kanseki kaidai / [chosha Katsura Isoo]
漢藉解題 / [著者桂五十郎]
by Katsura, Isoo, 1868-1938
桂五十郎, 1868-1938
Tōkyō : Meiji Shoin ; Ōsaka : Kansai ōurisabaki Yoshioka Heisuke, Meiji 38 [1905]
東京 : 明治書院 ; 大阪 : 關西大賣捌吉岡平助, 明治 38 [1905]
 
 
Kyōto Daigaku Kanseki sōgō mokuroku (shūbu) kō
京都大学漢籍綜合目錄(集部)稿
by Kyōto Daigaku
京都大学
Tōkyō : Daian, 1966
東京 : 大安, 1966
 
 
Bi Song lou cang shu zhi : 120 juan, xu zhi 4 juan / Lu Xinyuan bian
皕宋樓藏書志 : 120卷, 續志 4卷 / 陸心源編
Uniform title: Bi Song lou cang shu zhi
皕宋樓藏書志
by Lu, Xinyuan, 1834-1894
陸心源, 1834-1894
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
台北市 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Xian cun Song ren zhu shu mu lüe / bian ji zhe Guo li zhong yang tu shu guan
現存宋人著述目略 / 編輯者國立中央圖書館
by Guo li zhong yang tu shu guan (China)
國立中央圖書館(中國)
Taibei Shi : Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 中華叢書編審委員會, 民國60 [1971]
 
 
Wen xuan lou cang shu ji : liu juan / Ruan Yuan zhuan ; Li Ciming jiao ding
文選樓藏書記 : 六卷 / 阮元撰 ; 李慈銘校訂
by Ruan, Yuan, 1764-1849
阮元, 1764-1849
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhaode xian sheng jun zhai du shu zhi [electronic resource] : [20 juan]
昭德先生郡齋讀書志 [electronic resource] : [20卷]
by Chao, Gongwu, 12th century
晁公武, 12th century
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tang shu yi wen zhi zhu : si juan
唐書藝文志注 : 四卷
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Qing mo Min chu "Shi jing" xue shi lun / Chen Wencai zhu
清末民初《詩經》學史論 / 陳文采著
by Chen, Wencai, 1962-
陳文采, 1962-
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua mu lan wen hua chu ban she, 2007
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.