National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 133 Results for subject:"China -- Intellectual life -- 20th century."
Sort by:
 
 
Bai nian meng huan : jin dai Zhongguo zhi shi fen zi de xin ling li cheng / Zhou Yan zhu
百年梦幻 : 近代中国知识分子的心灵历程 / 周岩著
by Zhou, Yan, 1962-
周岩, 1962-
Beijing : Guo ji wen hua chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 國际文化出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Dong dang shi dai de zhi shi fen zi / Li Liangyu zhu
動盪時代的知識分子 / 李良玉著
by Li, Liangyu
李良玉
Taibei Shi : Nan tian shu ju, 1996
台北市 : 南天書局, 1996
 
 
Jin dai Zhongguo de zhi shi fen zi / Wu Tingjia zhu
近代中国的知识分子 / 吴廷嘉著
by Wu, Tingjia
吴廷嘉
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
北京 : 人民出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Xian dai zhi shi qun ti de hua yu zhuan xing [electronic resource] : 1949-1959 / Li Gang zhu
现代知识群体的话语转型 [electronic resource] : 1949-1959 / 李刚著
by Li, Gang
李刚
Hefei : Hefei gong ye da xue chu ban she, 2007
合肥 : 合肥工业大学出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wang shi he kan ai / Wang Binbin zhu
往事何堪哀 / 王彬彬著
by Wang, Binbin
王彬彬
Wuhan Shi : Changjiang wen yi chu ban she, 2005
武汉市 : 长江文艺出版社, 2005
 
 
Wen hua pi pan de bei fan yu ren ge : Zhongguo dang dai zhi shi fen zi wen ti yan jiu / Zhang Jingchao zhu
文化批判的背反与人格 : 中囯当代知识分子问题硏究 / 张景超著
by Zhang, Jingchao
张景超
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she, 2001
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社, 2001
 
 
Da mo huang huang : Zhongguo wen ren de bei ge yu ku lian / Cheng Min bian
大漠荒荒 : 中国文人的悲歌与苦恋 / 程敏编
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 团结出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Zhongguo zhi shi fen zi shi lun / Xu Jilin zhu
中国知识分子十论 / 许纪霖著
by Xu, Jilin
许纪霖
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2003
上海市 : 復旦大學出版社, 2003
 
 
Jin dai Zhongguo si xiang ren wu lun. Bao shou zhu yi / Fu Leshi deng zhu ; [Zhou Yangshan, Yang Suxian bian]
近代中國思想人物論. 保守主義 / 傅樂詩等著 ; [周陽山, 楊肅獻編]
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhongguo zhi shi fen zi de xuan ze yu tan suo / Pei Yiran zhu
中国知识分子的选择与探索 / 裴毅然著
by Pei, Yiran, 1954-
裴毅然, 1954-
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2004
郑州市 : 河南人民出版社, 2004
 
 
Xin hai ge ming yu Zhongguo jin dai si xiang wen hua / Hu Weixi bian
辛亥革命与中国近代思想文化 / 胡伟希编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 中国人民大学出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Luan shi fu sheng : 1937-1945 Zhongguo zhi shi fen zi sheng huo shi lu / Shuai Yan zhu
乱世浮生 : 1937-1945 中国知识分子生活实录 / 帅彦著
by Shuai, Yan
帅彦
Beijing : Zhong hua shu ju, 2007
北京 : 中华书局, 2007
 
 
Zhongguo xian dai zhi shi fen zi de kun jing / Xie Yong zhu
中國現代知識份子的困境 / 謝泳著
by Xie, Yong, 1961-
謝泳, 1961-
Taibei Shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si , 2008
臺北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2008
 
 
Wang shi hui sheng : Zhongguo zhu ming zhi shi fen zi fang tan lu / Xing Xiaoqun
往事回聲 : 中國著名知識份子訪談錄 / 邢小群
by Xing, Xiaoqun
邢小群
Xianggang : Shi dai guo ji chu ban you xian gong si, 2004
香港 : 時代國際出版有限公司, 2004
 
 
Zhi shi fen zi yu she hui fa zhan = Intellectuals and social development / Zhao Baoxu zhu bian
知识分子与社会发展 = Intellectuals and social development / 赵宝煦主编
Beijing : Huaxia chu ban she, 2003
北京 : 华夏出版社, 2003
 
 
20 shi ji Zhongguo zhi shi fen zi shi lun / Xu Jilin bian
20世纪中国知识分子史论 / 许纪霖编
Beijing Shi : Xin xing chu ban she, 2005
北京市 : 新星出版社, 2005
 
 
Da mo huang wu : Minguo wen ren de bei ge yu ku lian / Cang Langyun bian zhu
大漠荒芜 : 民国文人的悲歌与苦恋 / 沧浪云编著
by Cang, Langyun
沧浪云
Beijing : Tuan jie chu ban she, 2008
北京 : 团结出版社, 2008
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.